Samlokalisering har gitt et bedre samarbeid

I en ny undersøkelse går det frem at samlokalisering har ført til en positiv utvikling av samarbeidet mellom nødmeldingsentralene, melder DSB.

Publisert

Undersøkelsen er basert på svar fra ledere og operatører som jobber i 110-sentralene, politiet sine operasjonssentraler og AMK-sentralene i distriktene der nødmeldingsentralene er samlokalisert.

Hovedfunnene er:

Undersøkelsen viser at samvirket på tvers av etatene er forbedret. Mange som har svart på undersøkelsen, kommenterer at fysisk tilstedeværelse og større kjennskap mellom operatørene har ført til en enklere kommunikasjon og et bedre samarbeid. Dette bidrar til bedre beredskap i samfunnet.

Avdelingsdirektør i DSB, Johan Marius Ly

  • Bedre informasjonsdeling mellom sentralene før, under og etter en hendelse
  • Mer samarbeid om tverretatlig kompetanseutvikling
  • Bedre rutiner for erfaringslæring
  • En mer lik håndtering av hendelser med trippelvarsling
  • Høyere kunnskap om de andre nødmeldesentralene
  • Utfordringer ved å håndtere taushetspliktig informasjon på tvers av etatene

Om undersøkelsen

En spørreundersøkelse ble gjennomført før samlokaliseringen, og en tilsvarande spørreundersøkelse ble gjennomført i november i 2022. I undersøkelsene gir respondentene egne vurderinger av 11 påstander om ulike forhold som for eksempel kjennskap til andre nødsentraler, håndtering av hendelser, informasjonsdeling og samarbeid.

Hensikten med undersøkelsen var å undersøke om samlokaliseringen har ført til bedre samarbeid og samvirke – som har vært det overordnede målet med samlokaliseringen. Undersøkelsen er utviklet og gjennomført av DSB.

Bakgrunn for samlokaliseringen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Politidirektoratet (POD) har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å gjennomføre samlokalisering av brannvesenet sine 110-sentraler og politiet sine operasjonssentraler. Oppdraget omfatter også at det skal tilrettelegges for samlokalisering med de akuttmedisinske kommunikasjonssentralene (AMK-sentralene), der det er ønskelig.

Det overordnede målet med samlokalisering i nødmeldingstjenesten er å forbedre et samarbeid og samvirke.

Samlokalisering i nødmeldingstjenestene er hittil gjennomført i halvparten av 110-regionene/politidistriktene i landet. Disse er Finnmark (2020), Nordland (2017), Møre og Romsdal (2017), Sør-Øst (2018), Øst (2018) og Innlandet (2017). AMK-sentralene er en del av samlokaliseringen i Finnmark og Nordland. Samlokalisering mellom 110-sentralen, politiet sin operasjonssentral og AMK-sentralen i Agder blir etablert før sommeren 2023.

>> Les meir om undersøkinga i rapporten «Gevinstmåling nødmeldingstjenesten 2022»

Powered by Labrador CMS