Eskild Larsen, administrerende direktør i Firesafe.
Eskild Larsen, administrerende direktør i Firesafe.

Fokus på respekt for ansatte og en høyere kvinneandel

Eskild Larsen har hatt rollen som administrerende direktør i Firesafe i seks måneder, og er fortsatt ung i jobben. Hva har skjedd i den tiden og hva tenker han om hvordan Firesafe kommer til å arbeide innen brannsikkerhet fremover?

Publisert Sist oppdatert

– Først vil jeg løfte fram alle medarbeidere i Firesafe som har tatt meg så godt imot. Det er også imponerende å få mer innsikt i aktivitetsnivået og bredden i det Firesafe faktisk tilbyr. Jeg opplever at vi hver dag jobber mot vår visjon for et tryggere og mer brannsikkert samfunn, sier Eskild Larsen, som trådte inn som ny direktør i Firesafe i september i fjor.

Firesafe har en ledende posisjon i bransjen med 980 ansatte og er et selskap i stadig utvikling med rundt regnet 1,3 milliarder kroner i omsetning. Selskapet har ansatte i fire nordiske land: Norge, Sverige, Danmark og Finland.

– Det er spennende å delta i innovasjon og utvikling på tvers av våre fire land. Samtidig ser jeg at det er store geografiske forskjeller i etterspørsel og fokus også innenfor Norge. Hvordan de lokale myndighetene ivaretar og følger opp lovverket innen brannsikkerhet, har stor innvirkning på både bygg- og eiendomsbransjen, sier Larsen.

Forenkling med nytt «Easy-konsept»

Firesafe ønsker hele tiden å forenkle hvordan riktig brannsikkerhet kan ivaretas. Derfor har de introdusert Easy-konseptet der alle lovpålagte branntekniske årskontroller blir utført koordinert og med én felles dokumentasjon og én faktura. For kunden så betyr det langt mindre tid på planlegging og de har mye bedre oversikt.

– Vi har også introdusert Firesafe Academy som kombinerer digital og praktisk opplæring. Dette forenkler og effektiviserer brannforebyggende arbeid for alle som har ansvar for brannsikkerhet i bygninger, sier Larsen.

Eget testlaboratorium

Den relativt nye direktøren har sett at Firesafe har stor kompetanse innen brannsikkerhet generelt, med erfarne medarbeidere og en tverrfaglig brannteknisk kompetanse. Denne kompetansen ser Larsen at kommer til nytte i mange prosjekter der det kreves spesielle løsninger, og da kanskje løsninger som faller utenfor preaksepterte ytelser.

Flere dyktige branningeniører og erfarne driftsfolk, samt en stor teknisk avdeling med eget testlaboratorium gjør at Firesafe kan finne løsninger for de fleste situasjoner for å oppfylle det angitte sikkerhetsnivået som gjelder for prosjektene.

– Vi opplever det også som en stor annerkjennelse at vi involveres i stadig flere utviklingsprosjekter sammen med anerkjente produsenter og leverandører når disse skal utvikle sine systemer til også å omfatte ulike brannkrav, sier Larsen.

- Bare i løpet av det siste året bistår vi flere norske produsenter med vår spesialkompetanse innen brannsikring, og kompetansen vi bidrar med er både fra våre brannrådgivere og teknisk avdeling. Mye av denne utviklingen skjer gjennom analyser og pre-testing i eget laboratorium før vi bistår i de endelige og offisielle tester, forteller Larsen videre.

Spesielt for nybyggmarkedet ser vi et stort behov for å øke søkelyset på brannsikkerhet tidlig.

Eskild Larsen

Utviklingen i byggebransjen

Firesafe legger også mye ressurser i å ha oppdaterte løsninger i takt med utviklingen i byggebransjen. Fra tradisjonelle løsninger med betong, gips og stål har det de seneste årene vært en utvikling i materialbruk som for eksempel KLT-konstruksjoner og mer bruk av prefabrikkerte systemer av typen Sandwich-elementer. Gjenbruk av materialer er også et viktig område fremover, og vi har systemer som blant annet kan oppgradere betongkonstruksjoner til å oppnå bedre brannmotstand.

– Spesielt for nybyggmarkedet ser vi et stort behov for å øke søkelyset på brannsikkerhet tidlig. Særlig gjelder dette med å planlegge for kvalitetsmessige og de økonomisk mest gunstige løsninger innen både branntetting og brannbeskyttelse av konstruksjoner, sier Larsen.

Den nokså ferske direktøren legger til at det er opplagt at med en god planlegging av riktige utsparingsstørrelser, valg av ulike installasjoner og et godt samspill mellom installatører og for eksempel branntetter vil ta bort unødige konflikter i byggefasen og helt klart gi byggherrene en kvalitetsmessig brannsikring.

– Her tilbyr Firesafe et konsept hvor vi samspiller med rådgivere og totalentreprenører i en tidlig fase og tilbyr detaljprosjektering av en rekke tjenester innen passiv brannsikring, sier han.

Offshore- og marinemarkedet

Søkelyset på bærekraft er økende også i denne bransjen, vi ser dette gjennom tydelige forventninger kundene setter til oss.

Eskild Larsen

Offshore og marinemarkedet har også vært en del av kundesegmentet de siste 10 årene, og Firesafe har utviklet mange spesial-løsninger med ekstreme krav til både eksplosjon og brann.

– Spesielt kan nevnes fleksible tetninger rundt rør hvor vi nå har en patentert løsning og i tillegg så leverer vi et brannskillesystem på Johan Castberg som krever stor fleksibilitet, vannmotstand i tillegg til svært høye brannmotstandskrav, sier Larsen.

Nye mål for fremtiden

Firesafe har satt ambisiøse mål for å profesjonalisere og utvikle bransjen. De har også forpliktet seg med en ny bærekraftstrategi som omfatter hele virksomheten.

– Søkelyset på bærekraft er økende også i denne bransjen, vi ser dette gjennom tydelige forventninger kundene setter til oss, og vi vil også involvere våre leverandører i dette. Den veksten vi ser for oss vil kreve mange nye dyktige ansatte, og ett av våre mål er å øke vår andel kvinnelige medarbeidere, spesielt innen de stillingskategoriene der kvinneandelen er lav, sier Larsen.

Han legger til at det å tiltrekke og beholde gode medarbeidere vil være stadig viktigere. Firesafe har derfor egne mål på medarbeidertilfredshet og lederskap.

- Hvilke tanker har du om nullvisjon mot brann?

– Null omkomne er en riktig visjon, slår Larsen fast.

Han utdyper at god definisjon av særskilte brannobjekter, aktiv og riktig bruk av branntilsyn – og oppfølging av slike tilsyn på eksisterende byggverk kan gjøre en betydelig forskjell. Mer bruk av uavhengig kontroll innen utførelsen av brannsikringstiltak (KUT) i byggeprosjekter er et annet forhold som selskapet ser på som viktig.

Det finnes mange dedikerte medarbeidere som er stolte av arbeidet de utfører, men som til tider ikke blir like høyt ansett og respektert som en del andre fagområder.

Eskild Larsen

– Et fremtidig mål må også være å få innført et faglig nivå innen brannsikring, og da spesielt passiv brannsikring, gjennom et offisielt fagbrev. Det finnes mange dedikerte medarbeidere som er stolte av arbeidet de utfører, men som til tider ikke blir like høyt ansett og respektert som en del andre fagområder, sier Larsen.

Han presiserer at brannsikring er viktig, ikke bare i forskriftstekst, men også når det kommer til utførelse.

Om bransjen i 2023

– Jeg tror digitaliseringen framover vil skape store endringer for hele bransjen, fra et bygg er på skissestadiet, i prosjektfasen og gjennom hele driftsfasen. I dag ser vi at det på en rekke områder mangler overføring av viktige forutsetninger og dokumentasjon mellom disse fasene, her er det mye å hente ved digitalisering som vil gi byggeiere mer effektive og driftssikre bygg, sier Larsen.

Selv om deler av bygg og anleggsbransjen opplever stagnasjon nå, mener Firesafe at deres bransje vil vokse, både gjennom profesjonaliseringen av aktørene og strengere krav til brannvern og sikkerhet.

– Vi vet at vi og vår bransje må ta ansvar i arbeidet med å redusere klimaavtrykket. Firesafe jobber med å utvikle våre tjenester og måten vi driver vår virksomhet på, for å aktivt ta vår del av ansvaret. I et mer globalt perspektiv har vi også situasjonen med endret trusselbilde, dette vil også påvirke hvordan vi må jobbe med sikkerhet totalt sett, sier direktøren.

– Firesafe har i mer enn 40 år bidratt til et tryggere og mer brannsikkert samfunn, det vil også være vårt hovedmål fremover, avslutter Larsen.

Powered by Labrador CMS