Statsbygg mener Bredtveit fengsel må stenges: –  Risiko for liv og helse

På bakgrunn av en ny risikoanalyse for branntilløp, anbefaler Statsbygg at Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt for kvinner stenges midlertidig. Det er primært en bekymring rundt brannsikkerheten som er utslagsgivende. Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) iverksetter nå strakstiltak for å ta ned risikoen for de innsatte. Fengselet vil bli stengt så snart de innsatte er ivaretatt ved egnede fengsler.

Publisert Sist oppdatert

Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt:

- Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt ligger i Oslo kommune 

- Dette er en landsdekkende anstalt for kvinnelige forevaringsdømte, domfelte og varetektsfenglete. 

- Fengslet har en avdeling med høyt sikkerhetsnivå med plass til 45 innsatte. - Fengslet har også en avdeling med lavere sikkerhetsnivå i Bredtveitveien 2b, med plass til 19 innsatte.

Den midlertidige stengningen av Bredtvedt fengsel ble besluttet på tirsdag i et møte mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsdirektoratet, kriminalomsorgen region Øst og Statsbygg, skriver Kriminalomsorgsdirektoratet i en pressemelding.

Statsbygg er eier av bygningsmassen, og basert på en brannteknisk gjennomgang konkluderer de med at bygningsmassen er i svært dårlig stand. De er særlig bekymret for brannsikkerheten.

Risiko for liv og helse

Oppfatningen til Statsbygg er at bare det å være i bygget representer en risiko for liv og helse. Derfor anbefaler de at dagens bruk av byggene opphører så snart som mulig.

I påvente av den midlertidige stengningen skriver de i pressemeldingen at de vil iverksette umiddelbare tiltak ved fengselet knyttet til brann og evakuering.

De kvinnelige innsatte ved fengselet er en sårbar gruppe, med høy grad av selvskading og selvmordsforsøk. De innsatte må derfor flyttes til fengsler der de kan følges opp på en god måte. Kriminalomsorgen har startet arbeidet med å vurdere hvordan de innsatte ved Bredtveit best kan ivaretas ved andre enheter i kriminalomsorgen. Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt vil bli midlertidig stengt så raskt de innsatte er forsvarlig ivaretatt i egnede fengsler, skriver Kriminalomsorgen.

Bakgrunn

Den midlertidige stengningen var tema i et møte mellom Justis- og beredskapsdepartementet, Kriminalomsorgsdirektoratet, kriminalomsorgen region Øst og Statsbygg tirsdag 28. november. 

Bakgrunnen for møtet var en bekymring fra Statsbygg, som eier bygningsmassen, om brannsikkerheten ved fengselet. Basert på en brannteknisk gjennomgang konkluderer Statsbygg med at bygningsmassen er i svært dårlig stand og er særlig bekymret for brannsikkerheten. Brann- og redningsetaten i Oslo kommune har også gjennomført tilsyn ved fengselet.

Uholdbare soningsforhold

Bare det å være i bygget representer en risiko for liv og helse.

Statsbygg

Det er ikke bare brannsikkerheten som har vært under lupen ved Bredtveit. I juni kom en knusende rapport fra Sivilombudet, som dokumenterte uholdbare soningsforhold for de innsatte ved fengselet.

– Det er mye som tyder på at fengselet har hatt flere innsatte med alvorlige psykiske helseutfordringer enn tidligere. Samtidig har mangler i systematikk, rutiner og bemanning bidratt til å forverre en allerede krevende situasjon, sa sivilombud Hanne Harlem.

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) har uttalt at de ser svært alvorlig på rapporten og at den ville følges nøye opp. 

– Vi har et ansvar for å ivareta innsatte og deres velferd. Tilfeller der det svikter, opprører meg og skal rettes opp i. Vi har også et ansvar for å ivareta ansatte og hindre at de blir utsatt for vold, trusler og alvorlig skade, sa Mehl i juni.

KDI og kriminalomsorgen region øst bekrefter at det ikke vil bli oppsigelser som følge av den midlertidige stengningen. KDI, Statsbygg og Justis- og beredskapsdepartementet vil vurdere langsiktige løsninger for Bredtveit når den akutte og midlertidige situasjonen er løst, presiserer de i pressemeldingen. 

Powered by Labrador CMS