Trygghet for innsatspersonell ved akutte hendelser på eller ved vei

Innsatspersonellet skal ha fokus på egen sikkerhet, og en god sikkerhetskultur er en vesentlig faktor. En ny nasjonal veileder for sikkerhet ved akutte hendelser på eller ved vei, er nå publisert.

Publisert

Etter initiativ fra Øvre Romerike Brann og redning har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) invitert Politidirektoratet (POD), Helsedirektoratet, Statens Vegvesen og Bransjeutvalg for bilberging (BUB) til å delta i samarbeidet om en nasjonal veileder for sikkerhet ved akutte hendelser på eller ved veg. 

Arbeidet er forankret i Samarbeidsmøtet mellom DSB, POD og Helsedirektoratet. I utarbeidelsen er det tatt utgangspunkt i veilederen «Sikkerhet på vei for nødetatene», som er laget av nødetatene i Østfold i fellesskap.

Hensikten med veilederen er å ivareta sikkerheten til innsatspersonell som håndterer ulykker eller andre hendelser på eller ved norske veier. På den måten oppnås en effektiv redningsinnsats ved ulykker på veiene og de samfunnsøkonomiske utgiftene reduseres.

En stor risiko å ikke være oppmerksom

Uoppmerksomhet er en stor risiko i trafikken. I én av tre dødsulykker er uoppmerksomhet en medvirkende faktor, og andelen ulykker som skyldes dette har økt over tid og vil sannsynligvis fortsette å øke. Det kan også ramme innsatspersonell.

Det er også utviklet et e-læringskurs knyttet til veilederen, i samarbeid med Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin (NAKOS).

Målgruppen for veilederen er personell på nødmeldesentralene, vegtrafikksentralene, nødetatene og bilbergerne.

Innsatspersonellet skal ha fokus på egen sikkerhet. Helse-, miljø- og sikkerhetsvurderinger skal være en del av planleggingen og gjennomføringen av alle akutte hendelser på eller ved veg.

En god sikkerhetskultur er en vesentlig faktor for å implementere og arbeide med sikkerhet i ulike organisasjoner og systemer.

Hvordan forebygge ulykker

Veilederen beskriver hvordan operatører ved nødmeldesentraler, innsatspersonell fra brann, helse, politi, bergingsselskaper og andre aktører kan forebygge ulykker på innsatspersonell og øvrige trafikanter ved hendelser på eller ved vei. 

- Dette ved raskt å identifisere hendelser hvor det nødvendig med aktive sikringstiltak, gjensidig varsling og informasjonsdeling av alle nødetater (trippelvarsling) og Vegtrafikksentralen og etablering av sikker kommunikasjon mellom involvert innsatspersonell, sier avdelingsdirektør for brann og redning i DSB, Johan Marius Ly i en pressemelding.

- Alle ressurser som bidrar under hendelsen har et ansvar for å ivareta sikkerheten og sikkerhetstiltak forutsettes innlemmet i utdanning, opplæring, utrustning og planverk. Relevante etater oppfordres derfor til å ta veilederen i bruk, til beste for alles sikkerhet og tryggere arbeidsplass for innsatspersonell sier Ly.

>> Her kan du lese den nye veilederen

Kilde: NTB

Powered by Labrador CMS