Nasjonal transportplan 2025-2036 blir trolig lagt fram før påske, med fredag 22. mars som siste mulighet hvis tidsplanen til regjeringen holder. I forkant anbefaler ingeniørene store investeringer i vei- og jernbanenettet. 

- Vi forstår at regjeringen må gjøre tøffe prioriteringer, men vi står i en situasjon der landets veier og jernbane trenger oppgraderinger for hele 2300 milliarder kroner. Hvis ikke regjeringen forplikter seg til en plan som møter disse kritiske behovene kan det få alvorlige konsekvenser for samfunnssikkerheten, sier Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i RIF, i en pressemelding.

Samferdselsministeren har varslet trangere tider, og i arbeidet med NTP har transportetatene fått en krevende utfordring å forholde seg til i sine forslag til prioriteringer: holde seg til dagens budsjett på omtrent 972 milliarder over tolvårsperioden, kutte med 10 prosent, eller øke med 10 prosent. 

Vil ta 30 år å stoppe  

- Om Norge skal klare å stanse forfallet og bygge nytt der det trengs mest kreves det langt mer enn 1000 milliarder i kommende tolvårsperiode. Fortsetter vi som i dag vil det nesten ta 30 år å få infrastrukturen opp på akseptabel standard. Det vil ramme de reisende og det grønne skiftet hardt, sier Skudal Hansteen. 

- Uten mer penger klarer vi ikke å ta igjen forfallet hverken for vei eller jernbane. Bare for å holde forfallet på fylkesveiene i sjakk, trengs det 1,5 milliarder kroner hvert eneste år, som er langt mer enn dagens finansiering, legger hun til.

Forsikring mot fremtidige kriser 

- Solid infrastruktur er livsnerven i samfunnet vårt, enten det er for å komme seg til jobb, besøke familien eller frakte varer over hele landet. Etter nok et år med mer ekstremvær og alvorlige ras, flom og skred, har vi sett hvor sårbar infrastrukturen vår faktisk er, sier Skudal Hansteen.

Totalberedskapskommisjonen har pekt på viktigheten av å sikre at veier og jernbane er bygget og vedlikeholdt til en standard som tåler fremtidens klimautfordringer, men også for å kunne håndtere transport av både militære styrker og sivile beredskapsressurser i en krise eller krig.

Liv Kari Skudal Hansteen Administrerende direktør i RIF.

- Å investere i solide veier og jernbaner er derfor dobbelt viktig. Det sikrer både vår daglige trygghet og vår evne til å beskytte landet når det virkelig gjelder, sier Skudal Hansteen.

- Investering i samfunnssikkerhet gjennom sterkere infrastruktur er ikke bare en forsikring mot fremtidige kriser, men også økonomisk fornuftig. Det er billigere å forebygge enn å måtte reparere ødeleggelser, legger Skudal Hansteen til.

Milliarder å spare 

RIF påpeker at det er mye hente både økonomisk og av positive samfunnseffekter ved å prioritere nok ressurser til god planlegging i tidlig fase av prosjektene, og hun advarer mot kutt i planleggingsmidler.

- For å få best mulig samfunnsnytte for pengene, må vi investere klokt fra start. Å skjære ned på planleggingsbudsjettet er som å spare seg til fant. Det bidrar til dårlige beslutninger, kan føre til unødvendige forsinkelser, og reduserer mulighetene for å spare penger, kutte utslipp, og unngå potensielt skadelige inngrep i naturen, sier Skudal Hansteen.

RIFs medlemsfirmaer har gjennom såkalte verdianalyser på 36 prosjekter i dagens NTP funnet mulige besparelser på over 50 milliarder kroner. Dette innebærer blant annet en kritisk vurdering av den valgte traseen, løsninger for broer og tunneler, og en nøye gjennomgang av hvordan vi kan gjenbruke gamle materialer bedre.

- Dette handler om å tenke nytt rundt tidligere forutsetninger for å få mest mulig ut av hver krone, og å gjøre det på en måte som er bedre for miljøet. Derfor bør slike analyser være obligatoriske i alle store vei- og jernbaneprosjekter, avslutter RIFs administrerende direktør.