Vant anbudskonkurranse fra DiBK

Sammen med Menon Economics har Igneus AS vunnet anbudsrunden fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) om utarbeidelse av en analysemetodikk for å kunne dokumentere etterlevelse av brannregelverket i TEK10/17. Arnstein Fedøy i Igneus sier at de er stolte og glade over oppdraget og at selskapet nå får sjansen til å lære av de beste.

Publisert

DiBK skrev i sitt konkurransegrunnlag i anbudsrunden at bakgrunnen for oppdraget var å få kunnskap om hvordan brannregelverket (Kap. 11) i TEK10/17 etterleves. DiBK sier at dette er viktig for å føre en målrettet og effektiv politikk på bolig- og bygningsområdet. Videre skriver de at «Økt kunnskap om etterlevelse vil bidra til at regelverket kan innrettes på best mulig måte.»

Arnstein Fedøy, Igneus AS
Arnstein Fedøy, Igneus AS

Med etterlevelse mener man hvorvidt og i hvilket omfang bygninger er oppført i samsvar med brannkravene i byggteknisk forskrift. Det er også ønskelig kunne kategorisere alvorlighetsgrad og eventuelt når feil oppstår (konsept-, prosjekterings- og/eller utførelsesfasen).

For å kunne si noe om dette, må det utvikles en analysemetodikk som kan brukes og som i størst mulig grad er anvendbar, gyldig og gir de svarene som ønskes. Dette er del en av anbudet.

- Det blir spennende å se om dette lar seg gjøre, sier daglig leder i Igneus AS, Arnstein Fedøy etter nyheten om at selskapet har vunnet anbudskonkurransen.

Videre saksgang

Godkjennes fremlagt analyseverktøy, utløses del to (opsjonen) om å gjennomføre selve analysen. Første fase skal være gjort innen november i år og andre fase i løpet av 2023.

-Prisrammen for dette er totalt 1,3 mil, 500 000 + 800 000,- kroner, kan Fedøy avsløre., og metodikken skal fremlegges for DiBK senest i slutten av november i år.

- Blir metodikken godkjent av DiBK utløses opsjon på gjennomføring av selve undersøkelsen. Den skal være ferdig i løpet av 2023, forklarer han videre.

- Hvor viktig er dette oppdraget for Igneus?

Dette er viktig på to områder. For det første vil et samarbeid med et så stort og viktig samfunnsanalysebyrå som Menon Economics, gir Igneus en sjanse å lære av de beste og se ting fra mer samfunnsøkonomiske sider, sier Fedøy blidt.

I dag foreligger det intet vitenskapelig etterprøvbart funn i Norge, som sier noe om omfang av feil, alvorlighetsgrad eller i hvilken fase slike feil oppstår.

Arnstein Fedøy

- For det andre vil Igneus befeste sin posisjon som et firma som leverer resultater og metodikker på toppnivå. Om oppdraget er en enebolig eller en analyse av dette kaliber, så er Igneus til å stole på, bedyrer Fedøy.

Kompetanse og arbeidsmetodikk

Brennaktuelt spør Fedøy om hvilken arbeidsmetodikk en bruker i utarbeidelsen av et slikt analyseverktøy.

- Dette er det som er virkelig spennende, sier han.

- Både Menon Economics og Igneus sitter på mye kompetanse.

- Utvikling av dokumentanalyse for ingeniørfag, presentert i boka mi; «Reliability Data on Fire Sprinkler Systems; Collection, Analysis, Presentation, and Validation”, er sannsynligvis et av få verktøy for å kunne systematisk arbeide seg frem til en verifisering av en slik ny metodikk for dette feltet, forklarer han.

- Ved å jobbe systematisk med alle ledd i en slik undersøkelse, kan utarbeidet analysemetode til slutt valideres.

- For å gi en liten forklaring på verifisering og validering, så er verifikasjon godkjenning/dokumentasjon på at hver enkelt del er gjort riktig, og validering er godkjenning/dokumentasjon som oppnås når alle delene/elementene i en undersøkelse er verifisert.

- Hva vil en slik metodikk ha å si for bransjen i sin helhet?

- Fra DiBK sin side, har de presisert at metodikken i så stor grad som mulig også skal være anvendelig for å analysere etterlevelse av andre bestemmelser i byggteknisk forskrift.

- Slik at en god metodikk som lett kan tilpasses den delen av teknisk forskrift man ønsker svar på om etterlevelse, er veldig viktig, sier Fedøy videre.

- For hele brannbransjen, inkludert DiBk, vil resultatene fra en slik undersøkelse være særdeles viktig, poengterer han.

Ingen vitenskap

- I dag foreligger det intet vitenskapelig etterprøvbart funn i Norge, som sier noe om omfang av feil, alvorlighetsgrad eller i hvilken fase slike feil oppstår. Bare det å kunne endelig si noe med en viss grad av sikkerhet, vil gi myndighetene og bransjen et meget viktig verktøy for hvordan reglene skal innrettes i fremtiden.

- Videre mener jeg at hadde brannbransjen tatt hensyn til at metodikk og analyseformer av undersøkelser også må verifiseres/valideres, så hadde vi eksempelvis sluppet mange helt unødige problemer med manglende dokumentasjon for produkter og bygningsdeler, avslutter Fedøy.

*Menon Economics er et konsulentfirma som analyserer økonomiske problemstillinger og gir råd til bedrifter, organisasjoner og myndigheter. De benytter forskningsbaserte metoder i sine analyser og jobber tett med ledende professorer innenfor de fleste fagfelt.

Powered by Labrador CMS