Det fulle og hele ansvaret hviler på ansvarlig søker

Avgjørelsen i rettssaken etter boligprosjektet i Trondheim viser med all tydelighet at det er ansvarlig søker som har det fulle og hele ansvaret for at kravene i lovverket blir oppfylt. Saken viser også hvilke konsekvenser det kan få om man ikke har tatt ansvaret sitt alvorlig.

Publisert Sist oppdatert

Direktoratet for byggkvalitet forvalter plan- og bygningsloven med underliggende forskrifter, og blant annet den som omfatter krav til ansvarlig søker.

- I dagens system er det foretakene som erklærer ansvarsrett som også er ansvarlig for at kravene i plan- og bygningsloven er oppfylt. De opplysningene som foretakene oppgir i sin dokumentasjon til kommunen, legger grunnlaget for kommunens vurdering. Hvis kommunen ønsker å overprøve opplysningene som kommer fram i dokumentasjonen, så kan kommunen gjøre tilsyn med byggeprosjektet. Kommunene gjennomfører ikke tilsyn i alle byggesaker, sier Therese Brøndum som er avdelingsdirektør i Direktoratet for byggkvalitet.

Kommunene følger opp

Erstatningsspørsmål og de privatrettslige sidene av saken behandles av rettsapparatet. De fleste saker havner imidlertid ikke i rettsapparatet. Det er kommunene som følger opp de offentligrettslige sidene av saken og konsekvensene av brudd på plan- og bygningslovgivningen.

- Det er kommunene som behandler byggesaker og som har myndighet til å vedta reaksjoner i forbindelse med feil som er begått i en byggesak. Direktoratet for byggkvalitet kan veilede kommunene om regelverket, men vi har ingen rolle i enkeltsaker som kommunene behandler, sier Brøndum.

Overtredelsesgebyr

Dersom kommunen gjennomfører tilsyn og avdekker at foretaket ikke har overholdt de kravene som stilles til ansvarlige foretak, så kan kommunen gi foretaket et overtredelsesgebyr.

- Størrelsen på gebyret vil variere ut fra hvor alvorlig overtredelsen er. En annen konsekvens kan være at kommunen trekker foretakets ansvarsrett i den konkrete byggesaken. Det betyr at foretaket ikke lenger kan stå som ansvarlig foretak i den aktuelle byggesaken. Tiltakshaver (den som eier byggeprosjektet) må i så fall engasjere et nytt ansvarlig foretak, sier Therese Brøndum.

Powered by Labrador CMS