Sør-Vest politidistrikt henla alvorlig ildspåsettelse med antatt kjent gjerningsmann

Sør–Vest politidistrikt henla i 2017 en påsatt brann med antatt kjent gjerningsmann. Mye tydet også på at gjerningsmannen ikke var tilregnelig og kunne antenne flere branner. For dårlig brannetterforskning forhindret at mistenkte kunne bli overført til tvungent psykisk helsevern.

Publisert

Bakgrunn:

- Riksadvokatembetet har en stor database over offentlige dokumenter. Databasen er tilgjengelig på nett.

- KOMBRA har gått gjennom alle inspeksjonsrapportene som handler om brannetterforskning spesielt.

-I databasen finnes det kun ni slike rapporter. Syv handler om alvorlige brannsaker og to handler om mindre brannsaker som straffes med bøter.

-I fem av de syv rapportene som handler om alvorlige brannsaker, påpeker statsadvokaten en rekke graverende feil og mangler.

-Denne artikkelen handler om to inspeksjonsrapporter for Sør-Vest politidistrikt datert 06.09.2017.

Dette er lenkene til sidene der rapportene kan lastes ned i sin helhet:

Rapport for inspeksjon av Sør-Vest politidistrikt datert 06.09.2017

Ved en inspeksjon av Sør-Vest politidistrikt i 2017, finner Statsadvokaten en sak som er til bekymring. Saken omhandler en hendelse som raskt ble henlagt, til tross for at politiet hadde en mistenkt som det er grunn til å tro at startet en brann. Antakeligvis var ikke vedkommende tilregnelig, men politiets manglende etterforskning var til hinder for overføring til tvungent psykisk helsevern. I rapporten som Statsadvokaten skrev i etterkant kan man lese:

«Det var høyst varierende kvalitet på etterforskningen av sakene. En av sakene ble raskt henlagt på bevisets stilling, selv om det nok burde vært gjort noen flere undersøkelser, kanskje særlig fordi mistenkte antakeligvis ikke var tilregnelig. Ved ytterligere ildspåsettelser fra vedkommendes side, som det absolutt er en mulighet for, så er ikke saken godt nok etterforsket til at den kan brukes som et vektig moment som taler for overføring tvungent psykisk helsevern. Dog kunne det stilles spørsmål om det hele var et utjenlig forsøk, men det er vanskelig å si uten at brannsakkyndig har vurdert saken.»

Statsadvokaten er også bekymret for kompetansen når det gjelder brannetterforskning.

«Vurdering Gjennomgangen, om enn så spinkel, viser at det er behov for en mer enhetlig tilnærming til brannsakene. Erfaringsmessig er det også for få saker til at etterforskere og jurister opparbeider seg nok kompetanse og kjennskap til kravene som stilles til etterforskningen på området. Det har vært flere tilfeller av alvorlige brannsaker som har hatt særdeles lang liggetid i distriktet. To saker med tiltale etter straffeloven § 148 er berammet nå i høst, der det straffbare forholdet skjedde i 2013 og 2015. Begge sakene har en uakseptabel lang liggetid.», skriver han i sin tilsynsrapport.

§ 148 i straffeloven henviser her til den gamle loven. Tilsvarende paragraf i den nye loven er § 355.

KOMBRA har bedt Øst politidistrikt om kopi av den tilbakemeldingen som er gitt i forbindelse med rapporten, men har ikke mottatt noe svar på henvendelsen.

KOMMENTAR:

Alvorlig å henlegge en sak der den mistenkte antas å være utilregnelig

Det er et alvorlig brudd i saksbehandlingen at Sør–Vest politidistrikt i 2017 henla en påsatt brann med antatt kjent gjerningsmann. Mye tydet også på at gjerningsmannen ikke var tilregnelig og kunne antenne flere branner.

I denne saken har politiet sviktet grovt. Det oppstår brann og man har en mistenkt som man attpåtil mener kan være utilregnelig. Til tross for dette henla politiet saken raskt. Resultatet er at politiet i denne saken ikke evnet å beskytte samfunnet mot en utilregnelig ildspåsetter. Når en person er utilregnelig, betyr det at vedkommende har store psykiske problemer. I denne saken fikk ikke den mistenkte, som var psykisk syk, nødvendig helsehjelp. Politiet sviktet både samfunnet og den mistenkte.

Statsadvokaten er bekymret for kompetansen både hos jurister og etterforskere i politidistriktet. Dette er dessverre ikke det eneste tilfellet når statsadvokaten har inspisert politidistrikter.

- Thor Kr. Adolfsen

Powered by Labrador CMS