Yrkesskadeordningen dekker ikke øvelser på farlige situasjoner

Arbeidstakere som blir skadet under øvelser dekkes ikke av yrkesskadeforsikringen. YS har forsøkt å få ansvarlige departementer til å rette opp denne urimeligheten, men så langt har det ikke skjedd. Nå ber YS statsministeren rydde opp. Jonas Gahr Støre deltar på den årlige YS-konferansen tirsdag 24. oktober. Der vil dette bli en hovedsak.

Publisert

- Vi har gjennom en lang periode forsøkt å få myndighetene til å rette opp denne skjevheten i velferdssystemet, men ingen departementer tar ansvar. Nå ber vi statsministeren ta ansvar, sier Skjæggerud, i en pressemelding fra YS (Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.)

Yrkesskadeordningen er ment å beskytte arbeidstakere som blir skadet på jobb. Men ordningen dekker ikke skader under pålagt trening for yrkesgrupper som er pålagt øvelse og trening på farlige situasjoner som del av sitt yrke. Det ble i 2022 innført endringer som sikrer at Politiet omfattes av yrkesskade-ordningen under sin pålagte trening. 

Dessverre ble endringen avgrenset til å kun gjelde politiet, selv om også andre yrkesgrupper har trening og øvelse på lik linje som politiet. Brann og ambulanse er to grupper som er pålagt tilsvarende trening, som ofte utføres sammen med politiet. Når disse etatene trener sammen, på de samme tingene, pålagt for alle, er det nå kun politiet som faller inn under yrkesskaderegelverket dersom de skulle pådra seg skader. 

Enkelt krav

- Vårt krav er ganske enkelt. Yrkesskadeordningen må dekke alle skader under pålagt trening for alle yrkesgrupper som har pålagt øvelse og trening på farlige situasjoner, påpeker YS-lederen.

Yrkesskadeordningen dekker skader påført i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. I loven heter det: «[s]om arbeidsulykke regnes en plutselig eller uventet ytre hending som medlemmet har vært utsatt for i arbeidet. Som arbeidsulykke regnes også en konkret ytre hending som medfører en påkjenning eller belastning som er usedvanlig i forhold til det som er normalt i vedkommende arbeid.» 

Rettsvesenet har tolket denne definisjonen på en måte som gjør at skade under pålagt trening og øvelse svært sjeldent blir ansett som arbeidsulykker, hovedsakelig fordi man mener det ikke er en «uventet» hendelse. 

- Treninger og øvelser er helt sentralt i vår samfunnssikkerhet- og beredskap. YS har svært mange medlemmer som er en del av samfunnets totalberedskap. At de ikke dekkes av yrkesskadeordningen når de utfører pålagte øvelser er uakseptabelt. Derfor må denne uretten rettes opp umiddelbart, sier Skjæggerud. 

 

Powered by Labrador CMS