Bildet er et illustrasjonsbilde og viser ikke det aktuelle garasjeanlegget.
Bildet er et illustrasjonsbilde og viser ikke det aktuelle garasjeanlegget.

Dømt til å betale 12 millioner for å ha levert p-plasser som ikke oppfyller krav i TEK

I en fersk dom i Eidsivating lagmannsrett ble en utbygger dømt til å betale erstatning på 12 millioner kroner til et boligsameie, etter at retten mener de har levert parkeringsplasser som ikke oppfyller krav i TEK. Dommen oppstiller strengere krav til parkeringsbredder og såkalte systemparkeringer.

Publisert

Dommen gir klare føringer for hvor brede parkeringsplasser må være for å oppfylle kravene i teknisk forskrift, og i overensstemmelse med SINTEF Byggforsks anvisninger konkluderte lagmannsretten med at parkeringsplasser må være 2,5 meter brede, men at søyle eller vegg inntil parkeringsplassen, eller lite manøvreringsareal foran parkeringsplassen, krever en enda bredere plass for at den skal oppfylle funksjonskravet i teknisk forskrift, skriver NTB. For HC-plasser gjelder et breddekrav på 4,5 meter.

I en artikkel i Finansavisen skriver saksøkers advokater; Arne Sørsdahl og Henrik W. Waale følgende: "Lagmannsretten fastslo, i tråd med gjeldende rettspraksis, at SINTEF Byggforsks anvisninger er en autoritativ kilde ved prosjektering av parkeringsplasser, og «at man normalt må ta utgangspunkt i det aktuelle Byggforsk detaljblad eller lignende for å oppfylle funksjonskravet i TEK10 §§ 8-9 og 8-1 for parkering i parkeringskjeller.»"

Retten har i denne dommen vist til Byggforskseriens anvisning 312.130 Parkeringsplasser og garasjeanlegg fra 2015. Anvisningen tar utgangspunkt i aktuelle forskriftskrav, parkeringsnormer og –bestemmelser, blant annet Krav til sikkerhet, brukbarhet og innemiljø.

Krav i TEK 17

TEK17 stiller krav til at parkeringsplassene "skal ha en planløsning tilpasset [sin] funksjon", i tillegg til krav om konstruksjonssikkerhet og brannsikkerhet i garasjer. Garasjer skal ha tilstrekkelig ventilasjon, og eksosgasser skal ikke kunne trenge inn i andre deler av bygningen. Belysning og fuktsikring skal være tilfredsstillende. En parkeringskjeller kan i tillegg være tilstrekkelig sikring mot at radongass trenger inn i øvrige deler av bygningen.

TEK17 krever at det i nærheten av byggverk er et tilstrekkelig antall biloppstillingsplasser. Ved boligbygning med krav om heis, ved byggverk med krav om universell utforming og utearealer for allmennheten skal det være et tilstrekkelig antall plasser som er tilrettelagt for forflytningshemmede.

Anvisningen i Byggforskserien (https://www.byggforsk.no/) har samlet alle krav som kan ha innvirkning på garasjeanlegg, og presenterer dem på en oversiktlig måte.

Skylder på arkitekten

Sørsdahl og Henrik W. Waale skriver i sin artikkel at utbygger anførte at eventuelle mangler ved de ordinære parkeringsplassene var arkitektens ansvar som ansvarlig prosjekterende. Utbygger regressaksøkte arkitekten, og hoved- og regressøksmålet ble behandlet samlet.

Arkitekten hevdet at parkeringsplassene i utgangspunktet var tilstrekkelig brede, og at eventuelle avvik fra offentligrettslige krav ikke skyldes uaktsomhet, men utbyggerens bevisste valg av løsninger. Det var de bærende konstruksjoner/søyler som var årsaken til at plassene var blitt for smale, hevdet arkitekten.

Videre viste arkitekten til at det var utbyggerens rådgivende ingeniør bygg (RIB) som hadde prosjektert bæringen i bygget og at arkitekten underveis hadde opplyst utbygger om at det kom til å bli trangt i garasjen da utbyggeren besluttet å gå fra tilnærmet søylefri bæring til bæring ved hjelp av søyler og vegger.

I sin konklusjon skriver advokatene at saken etter deres vurdering viser hvor viktig det er med tidlig og korrekt planlegging/prosjektering av garasjekjellere. Sørsdahl og Waale menere arkitekt og RIB må samarbeide om prosjekteringen av parkeringskjelleren, slik at bærende konstruksjoner/søyler ikke kommer som en «overraskelse» på arkitekten etter at parkeringsplassene er fordelt utover det tilgjengelige arealet.

Gjelder også mindre bygninger

Enkelte kommuner stiller strenge krav til parkeringsplasser og garasjeanlegg ved fortetting eller nybygging i småhusområder. Med knappere størrelse på eiendommer, er det ofte behov for garasjeanlegg også for mindre bolig- og næringsprosjekter.

I små garasjeanlegg må parkerings- og manøvreringsarealene dimensjoneres som for større anlegg. Port og atkomst kan imidlertid ha én kjørebane for toveistrafikk, men trafikksituasjonen bør i så fall være oversiktlig, skriver NTB.

Kilde: NTB

Powered by Labrador CMS