Ole André Bråten er organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Ole André Bråten er organisasjons- og lederrådgiver med 25 års erfaring fra konflikt- og krisehåndteringsarbeid både på nasjonalt og internasjonalt nivå.

Nye strategier for brannsikkerhet og kriseforebygging i Norge

I en tid preget av hurtig teknologisk utvikling og betydelige klimaendringer, står Norge overfor voksende utfordringer i brannsikkerhet og kriseforebygging. Vår evne til å håndtere disse utfordringene vil ikke bare påvirke beredskap og responsen til definerte nødsituasjoner, men også den generelle sikkerheten i samfunnet.

Publisert

Det er tid for en modernisering av brannsikkerhet og kriseforebygging. Norge har en lang tradisjon for effektiv brannsikkerhet og kriseforebygging, men nye risikoer krever en revisjon av eksisterende metoder og tilnærminger. Dette inkluderer en grundig gjennomgang av bygningskoder, brannsikkerhetsstandarder, og evakueringsplaner, spesielt i høyrisiko-områder som industrianlegg og befolkningsrike steder. Videre må det fokuseres på å utvikle en kultur for beredskap blant befolkningen, inkludert regelmessig opplæring og øvelser. Samtidig må vi ta i bruk ny teknologi for å kunne forutse morgendagens risiko. 

Integrering av teknologi i samfunnsikkerhet

Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjon- og lederrådgiver, foredragsholder og fasilitator for blant annet næringsliv og offentlig sektor, frivillige virksomheter og anerkjente kompetansemiljø. Med sine 25 års erfaring med konflikt- og krisehåndtering er han mye benyttet som ekspert i fag og rikspresse.
Ole Andre Bråten er en erfaren organisasjon- og lederrådgiver, foredragsholder og fasilitator for blant annet næringsliv og offentlig sektor, frivillige virksomheter og anerkjente kompetansemiljø. Med sine 25 års erfaring med konflikt- og krisehåndtering er han mye benyttet som ekspert i fag og rikspresse.

Den teknologiske revolusjonen tilbyr nye verktøy og metoder for å forbedre kriserespons. Ved å utnytte dataanalyse, kunstig intelligens, og avanserte varslingssystemer, kan Norge forebygge, oppdage og respondere på nødsituasjoner med større effektivitet enn i dag. 

Beredskapen vår er forankret i fylke og kommune - med en betydelig frivillig innsats. I et langstrakt land kan - og bør beredskapen optimaliseres ytterligere. For eksempel kan AI drevne systemer bidra til raskere og mer nøyaktig deteksjon av branner eller andre farer, mens avanserte varslingssystemer kan gi tidligere og mer presis informasjon til befolkningen. 

Læring fra historiske katastrofer

Det er avgjørende å lære av historiske katastrofer, både nasjonalt og internasjonalt, for å unngå å gjenta tidligere feil. Dette vil forsterke og bygge videre på det grundige arbeidet som allerede gjøres med klassifisering og inspeksjon av utsatte brannobjekter. 

Dette innebærer en grundig analyse av hendelser som eksempelvis Grenfell Tower-brannen, med fokus på hva som gikk galt og hvordan lignende tragedier kan forhindres. Dette inkluderer vurdering av byggematerialer, design av bygninger, og effektiviteten av evakueringsplaner i simulerte hendelser. 

AI vil spille en avgjørende rolle for å øke vår innsikt i uakseptable scenario - der manglende situasjonsforståelse virker som en multiplikator på den utviklende risiko. Som mennesker bruker for lang tid på til å trykke på den store knappen. 

Klimaendringer og ekstremvær

Økt ekstremvær som følge av klimaendringer, som flom, tørke, og kraftige stormer, representerer nye utfordringer for Norge. Dette krever ikke bare tiltak for å forbedre infrastrukturens robusthet, men også utvikling av spesialiserte beredskapsplaner som tar hensyn til disse nye og ofte uforutsigbare klimahendelsene. 

Vi går nemlig krevende tider i møte.

Videre er det viktig å integrere klimarisiko i all planlegging og utvikling - samtidig som det faktum at vi i dag ikke besitter innsikt i morgendagens risikofaktorer skaper usikkerhet rundt hva som dimensjonerer vår beredskap. 

Samarbeid på tvers av sektorer

Effektiv kriseforebygging og -håndtering i en slik situasjon krever et samarbeid som strekker seg langt utover tradisjonelle sektorgrenser. Dette inkluderer partnerskap mellom offentlige myndigheter, privat sektor, frivillige organisasjoner, og ikke minst lokalsamfunn. 

Gjennom felles øvelser og utveksling av informasjon og ressurser, kan ulike aktører utvikle en mer helhetlig og koordinert respons. Den eksepsjonelle dugnadsånden vi ser i møte med kriser i vårt langstrakte land må understøttes ytterligere. 

Vi vil være avhengige av den i fremtiden - samtidig som poolen av frivillige med bakgrunn fra Forsvaret hele tiden reduseres i takt med reduserte inntak til førstegangstjeneste de senere årtier. Forsvarskommisjonen foreslo eksempelvis at alle årskull skal gjennom en grunnleggende beredskapsutdanning - som bør understøttes av ny teknologi. 

Vi går nemlig krevende tider i møte. 

Beredskapsplaner må jevnlig oppdateres og testes for å sikre at de forblir relevante og effektive.

Ole André Bråten

Fremtidige scenarier og nye beredskapsplaner

Norge må forberede seg på et bredt spekter av scenarier, fra konvensjonelle trusler som branner og naturkatastrofer, til nye og uforutsette utfordringer som følge av teknologiske og miljømessige endringer. Dette krever en dynamisk og fleksibel tilnærming til beredskapsplanlegging, hvor scenarioanalyse og risikovurdering spiller en sentral rolle. 

Beredskapsplaner må jevnlig oppdateres og testes for å sikre at de forblir relevante og effektive.

Ekstremvær og naturkatastrofer utgjør videre en betydelig risiko for NATECH-hendelser (naturfarer som kan gi risiko for kjemikalieulykker). For å motvirke denne risikoen, må Norge styrke sin infrastruktur mot ekstremvær og forbedre overvåking og tidlig varslingssystemer. Dette inkluderer utvikling av detaljerte beredskapsplaner for storulykkevirksomheter, som må tilpasses for å håndtere potensielle NATECH-scenarier i større grad enn tidligere. 

Innovativ bruk av AI og ny droneteknologi representerer en betydelig styrkning i håndteringen av NATECH-risikoer. AI kan bistå i å analysere komplekse datamengder for å forutsi og håndtere risikoer, mens mer effektive droner kan tilby verdifull overvåking - spesielt i utilgjengelige områder eller under farlige situasjoner der tidlige deteksjon vanskeliggjøres . 

Høyere risiko og flere utfordringer

Ved å integrere brytningsteknologi i vår beredskap kan Norge øke sin kapasitet til å reagere raskt og effektivt i en krisesituasjon. For krisene oppstår i en kommune - men kan skape ringvirkninger som kan utfordre både fylkesmessig og nasjonal beredskap. 

Mens Norge står overfor et stadig mer komplekst risikolandskap, tilbyr moderne teknologier og strategier nye muligheter for forbedret sikkerhet og kriseforebygging. Gjennom innovasjon, samarbeid, og kontinuerlig læring, kan Norge navigere sikkert gjennom fremtidens utfordringer og sikre et tryggere samfunn for alle. 

Her vil et utvidet samvirkebegrep virke både stimulerende på innovasjonskraften - og dimensjonerende for veien videre. For kriser har vi alltid løst i fellesskap - og det skal vi fortsette med. 

Powered by Labrador CMS