Tomten ligger akkurat på grensen til spredtbygd strøk i henhold til oversikt fra Statistisk sentralbyrå som Asker kommune baserer de lokale retningslinjene sine på (foto: Ronny Thomassen).
Tomten ligger akkurat på grensen til spredtbygd strøk i henhold til oversikt fra Statistisk sentralbyrå som Asker kommune baserer de lokale retningslinjene sine på (foto: Ronny Thomassen).

Asker kommune fastholder kravet om brannkum – men flere har fått byggetillatelse uten krav om kum

Asker kommune har vurdert de lokale retningslinjene for tilgang på slokkevann på nytt. Nå er konklusjonen klar, og Asker kommune opprettholder den lokale bestemmelsen om at det skal være 100 meter til nærmeste brannkum. Mens kommunen har hatt bestemmelsen oppe til vurdering, har flere fått byggetillatelse uten krav om å bygge brannkum selv om de ligger innenfor områder hvor kommunen krever at de skal bygge det.

Publisert Sist oppdatert

Det var i forbindelse med at Ronny Thomassen fra Røyken ville bygge en ny enebolig på nabotomta si at saken kom opp. Thomassen fikk ikke byggetillatelse med mindre han gikk med på å bygge en ny brannkum i tilknytning til den nye boligen.

Thomassen begynte å undersøke saken, og fant frem til bestemmelser blant annet i forskrift om brannforebygging hvor det står at er det åtte meter eller mer mellom boligene og faren for brannspredning er liten, er det tilstrekkelig å basere seg på brannvesenets tankbil.

Den samme bestemmelsen står i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven (se faktaboks). Han tok også saken opp med Justisdepartementet som i et brev i begynnelsen av januar konkluderte med det samme; Er det mer enn åtte meter mellom boligene og spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig å basere seg på brannvesenets tankbil.

Kommunen har siden brevet fra Justisdepartementet kom gjennomgått den lokale bestemmelsen fra 2006 på nytt, og har nå konkludert med å fastholde kravet om at det ikke skal være lengre enn 100 meter fra brannkum til boliger.

Dette er en overraskende konklusjon både utfra bestemmelsene som finnes i forskriftene og hva Justisdepartementet konkluderte med. For å komplisere saken ytterligere, er det flere utbyggere – blant annet en i nabolaget til Thomassen som i slutten av mars fikk grønt lys for å bygge, og hvor Asker kommune sa det var tilstrekkelig å basere seg på brannvesenets tankbil – selv om det er mer enn 100 meter til nærmeste brannkum.

Fakta om forskrifter:

I § 21 i forskrift om brannforebygging står det at kommunen skal besørge slokkevann frem til tomtegrensen som er tilstrekkelig for å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil.

I veiledningsteksten til § 11-17 i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven står det at i boligstrøk og lignende hvor spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil.

Konkluderer med at kommunen kan bestemme

I brevet til Ronny Thomassen skriver Asker kommune at de opprettholder kravet om at det maksimalt skal være 100 meter til nærmeste brannkum fordi kommunene og brann- og redningsvesenene står fritt til å vurdere hvordan slokkevannsforsyningen skal løses. Dette er nært knyttet til brannvesenets innsatsstrategi ved førsteinnsats, og den er bygget på de ressurser og kompetanse den aktuelle brann- og redningstjenesten har - og råder over.

Videre står det at det er kommunene som skal sørge for at brann- og redningstjenesten er i stand til å håndtere de hendelsene de kan forvente å bli stilt ovenfor. Selv om det er lagt føringer for hvordan kommunene kan gjøre dette gjennom lovgivning og veiledninger, har kommunene likevel et handlingsrom gjennom lovgivningen som er knyttet til lokale forhold.

Derfor legger kommunen brannvesenets faglige skjønn til grunn når det gjelder hvilke krav som skal stilles til slokkevann ved behandlingen av byggesaker. Og de retningslinjene som er fastsatt av Asker og Bærum brann og redning IKS, er at avstanden til brannkum maksimalt skal være 100 meter i boligområder uten større brannobjekt. Dette skal følges opp i byggesaksbehandlingen, skriver Asker kommune.

Kommunen viser også til at kommunens praktisering vært prøvd i flere saker både for Fylkesmannen og Sivilombudsmannen, og at disse har sluttet seg til kommunens praktisering og forståelse av reglene om slokkevann.

Når det gjelder kommunens siste argument om at kommunen har fått medhold fra blant annet Fylkesmannen, sier Ronny Thomassen at Fylkesmannens svar er fra før avklaringen i brevet fra Justisdepartementet kom i begynnelsen av januar. I tillegg har Fylkesmannen kun vurdert om kommunen har fulgt sine lokale retningslinjer på en korrekt måte, og ikke sett på gyldigheten av disse bestemmelsene opp mot forskriftskravene.

Annen utbygger trenger ikke å bygge brannkum

I og med at det har tatt litt tid før kommunen har kommet frem til denne konklusjonen, har det rådet usikkerhet om hvilke regler som skal praktiseres i byggesaker. Derfor er det flere som har fått byggetillatelse uten krav om brannkum, selv om avstanden til eksisterende brannkum er mer enn 100 meter. Blant annet gjelder dette en bolig i nabolaget til Thomassen i Røyken. I rammetillatelsen til dette prosjektet som ble gitt så sent som i slutten av mars står det at det er tilstrekkelig å basere seg på brannvesenets tankbil. I denne saken henvises det til avklaringen i brevet fra Justisdepartementet i begynnelsen av januar.

- En kommune skal ikke praktisere bestemmelsene på ulik måte overfor innbyggerne, sier Ronny Thomassen.

Kommunen vedkjenner ulik saksbehandling, og jobber med ny felles praksis

Brennaktuelt tok kontakt med Asker kommune for å høre hvordan de vil forholde seg til at det er noen som har fått byggetillatelse, og hvor det er mer enn 100 meter til nærmeste brannkum, og hvor kommunen har sagt at det er greit å basere seg på brannvesenets tankbil – mens Ronny Thomassen som tok denne saken opp på prinsipielt grunnlag, og som også har fått en avklaring fra Justisdepartementet om at det er åtte meter avstand som gjelder, fortsatt må bygge brannkum for å få byggetillatelse.

Virksomhetsleder for byggesak i Asker kommune, Malvin Bjorøy skriver følgende i en e-post til Brennaktuelt:

«Avstand til brannkum er en forutsetning som brannvesenet stiller. Brannvesenet opererer også med tankvogn og har sin definisjon basert på tettbygd og ikke tettbygd (jamfør Statistisk sentralbyrå sin definisjon av begrepene).

Når det gjelder krav som stilles i en byggesak har nok kommunene Hurum, Røyken og Asker hatt sine ulike mindre fortolkninger – slik som de fleste andre kommuner har hatt og har.

Jeg vet ikke hvilke konkrete saker du viser til som viser ulik praksis, men det har vært og er diskusjon om hva som er tettbygd eller spredtbygd (ref. Statistisk sentralbyrå - SSB). I Plan og bygningsloven opereres det ikke med SSB-begreper, men brannsmitte/ikke brannsmitte, og der er regelen 8 meter.

Her er problemet knyttet til to ulike departementer og to ulike fortolkninger som bør harmoniseres på sentralt hold.

I saker i Asker, Hurum og Røyken kan det nok ha forekommet ulik saksbehandling, men prinsippene som har vært fulgt har vært at kommunen har lagt til grunn at forutsetningene i pbl §27-1 er fulgt av tiltakshaver/ansvarlig søker. Har kommunene hatt tvil måtte tiltakshaver via ansvarlig foretak redegjøre for tiltak/avbøtende tiltak som kan benyttes. Det er mao tiltakshaver selv som må velge tiltak basert på forutsetningene.

Etter det jeg har oppfattet har alle tre kommunene henvist til brannvesenet når det gjelder hvilke områder som brannvesenet har hatt tankbil tilgjengelig eller ikke. Her har også brannvesenene vært to adskilte brannvesener med sin tolkning av tettbygd, spredtbygd, tankvogn osv.

Konklusjon: Det skilles mellom tettbygd og spredtbygd, noe som er avgjørende for om det er tankvogndekning eller ikke. Dette er noe brannvesenet selv legger til grunn. Når det gjelder byggesak må tiltakshaver forholde seg til kravene om brannsmitte og avstand til kum og prosjektere deretter.

Nye Asker kommune jobber nå med en felles praksis som etter hvert vil bli lagt ut på høring. Mer om det etter hvert.»

Powered by Labrador CMS