Asker kommune vil ha ny politisk behandling av brannkummer

Asker kommune har bedt Fylkesmannen om å sende klagesaken om brannkummer i retur for ny politisk behandling. Kommunen har i tillegg sendt et brev til Justisdepartementet og Kommunaldepartementet hvor de ber om en avklaring i forhold til hva de har anledning til å kreve av tiltak utover det som er spesifisert i lovverket. De ber også om at de to regelverkene koordineres.

Publisert

Det er avisen Budstikka som skriver at Asker kommune har bedt om å få saken i retur fra Fylkesmannen for en ny politisk behandling. Virksomhetsleder Malvin Bjorøy sier i et intervju med avisen at det er avklaringene i brevet som advokaten til Ronny Thomassen fikk fra Justisdepartementet i januar i år som er årsaken til at de nå vil behandle klagesaken på nytt. Det er utvalget for plan og bygg som skal behandle saken.

Ber om detaljert avklaring

I brevet kommunen har sendt til departementene ber de om at departementene koordinerer regelverkene sine, og kommunen ber også om detaljerte føringer for hva de som kommune har anledning til å kreve av lokale løsninger og hvem som skal vurdere behovet. De foreslår også at alle byggesaker skal brannteknisk prosjekteres, og at blant annet brannvesenets behov for slokkevann skal legges til grunn.

Kommunen skriver blant annet:

«Asker kommune ber om en avklaring på hva som skal legges til grunn i byggesaksbehandlingen; når skal kommunen be om brannteknisk prosjektering med uavhengig kontroll, og i hvilke tilfeller er det ikke nødvendig. Er det unødvendig med brannteknisk prosjektering der avstanden mellom byggverk er mer enn 8 m, uavhengig av hvor tiltaket ligger, dvs. innenfor/utenfor det som er definert som «tettsted». Er det i henhold til gjeldende krav å prosjektere med tankbil når det er mer enn 8 meter mellom husene innenfor «tettsted,» eller skal dette vurderes ut fra kapasiteten til hver enkelt kommune og dets lokale brannvesen. Eller skal det forstås slik at der det er utbygd med brannhydranter skal det branntekniske uansett vurderes.

Innenfor «tettsted» kan det også være mer enn 8 m mellom bygninger slik at brannsmitten vurderes å være liten. Skal kommunen i slike tilfeller legges til grunn at brannvesenet skal/kan bruke tankvogn. Innenfor samme «tettsted» kan enkelte deler være tettbebygget og andre deler bebygget mer spredt; hvilke krav gjelder da.

Skal regelverket forstås slik at brannvesenet (om ikke annet er vedtatt) har krav på slokkevann fra vannforsyningsnett innenfor det som er definert som «tettsted», uavhengig av om krav om tiltak mot brannspredning er ivaretatt (8 m). Er det slik at brannvesenet kan/skal forvente å få dekket sitt behov for slokkevann fra vannforsyningsnett. Det finnes i dag enkelte områder innenfor det som er definert som «tettsted» med sviktende brannvannsdekning. I disse områder vil krav i byggesak oppleves urimelig.

Betyr det at i det som er definert utenfor «tettsted», «i boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten» alltid er «tilstrekkelig at kommunens brannvesen disponerer passende tankbil." Og hva med øyer; disse ligger utenfor «tettsted», men kan ikke nås verken med brannbil eller tankbil.

Må det foreligge vedtak som pålegger brannvesenet å utstyre seg for å slokke brann med medbrakt vann (tankbil). Hva om det lokale brannvesenet vurderer det annerledes, for eksempel at de har nok utstyr (tankbiler) slik at alle branner kan slokkes med medbragt vann, uansett hvor det brennende objekt befinner seg. Hvilke eventuelle konsekvenser kan det få om det lokale brannvesenets vurderinger av tankbil/ikke tankbil er mangelfull.

Vi ber om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet koordinerer regelverkene slik at det blir entydig, samkjørt og klart, slik at utbyggere og kommunen, herunder også brannvesenet, kan bli forutsigbare for både brukere, tiltakshavere og naboer.

Asker kommune ser det som hensiktsmessig at framtidig saksbehandling etter plan og bygningsloven kan utføres slik: I alle byggesaker som omhandler nybygg, ny enhet og hovedombygging skal brannteknisk prosjektering gjennomføres. Til grunn for prosjekteringen skal brannvesenets kapasitet legges til grunn, samt vannmengde og vanntrykk. Vannmengde- og trykk vil brannvesen/VA gi til den som prosjekterende.

Asker kommune anmoder om en rask avklaring da vi har flere saker som haster, og for enkelte privatpersoner kan det bety en ekstra investeringer i størrelsesorden kr. 500 000,- – 1 000 000,-.»

Det er kommunedirektør Lars Bjerke som er avsender av brevet.

Powered by Labrador CMS