Mottakssenter på Arna.
Mottakssenter på Arna.

Gir enklere regler for innkvartering av ukrainere dårligere personsikkerhet?

Regjeringen annonserte nylig at man i den situasjonen man har i dag, med overveldende mange flyktninger som kommer fra Ukraina, kan fravike TEK17 ved innkvartering av disse. Som en del av beredskapsplanene inngår det fortløpende avtaler om plasser for akuttinnkvartering. Brannfaglig Fellesorganisasjon er opptatt av om regjeringen setter sikkerheten til flyktningene på spill ved å lempe på kravene i byggteknisk forskrift.

Publisert

Situasjonen med krigen i Ukraina der veldig mange mennesker raskt trenger tak over hodet, kan ligne på situasjonen Norge var i høsten 2015. Norge tok også da i mot flere flyktninger enn vanlig fra Syria og IS-områder. Dette presset UDI til å velge flyktningemottak som var raskt tilgjengelige. Byggverk som mangler de nødvendige brannsikkerhetstiltak og sikkerhetsinnstallasjoner for å være i normal drift, ble også benyttet.

For å sikre raskere prosesser med å innkvartere asylsøkere som kommer fra krigen i Ukraina i dag, har Kommunal- og distriktsdepartementet vedtatt en midlertidig forskrift som gir kommunene myndighet til å beslutte midlertidig unntak fra byggesaksbehandling. Altså kan man blant annet fravike byggteknisk forskrift (TEK17) når det gjelder innkvartering av flyktningene.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier at det er åpenbart at kommunene nå har mange utfordringer.

– Det er en stor og omfattende oppgave vi står overfor, større enn det vi har sett før. Vi har aldri noen gang før bosatt så mange som 35.000 flyktninger i løpet av ett år, sier hun til NTB.

– Derfor har regjeringen sett på muligheter for å tillempe ordninger og regelverk, som kan gjøre det lettere, legger hun til.

Stor usikkerhet

UDI begynte å oppgi oversikt over ukrainske asylsøkere til Norge den 25. februar. Siden da har det kommet 3.688 søknader, skriver UDI på sine hjemmesider

Det ble registrert 234 nye asylsøkere fra Ukraina til Norge i går 21. mars. Totalt er det registrert 1.789 nye asylsøkere den siste uken, skriver NTB.

Det er så langt stor usikkerhet om hvor mange som vil komme over tid, derfor har Utenriksdepartementet (UDI) lyst ut en anbudskonkurranse om etablering av midlertidige akuttinnkvarteringer i hele landet. UDI sier at de har behov for fleksibilitet i forhold til antall plasser som vil kunne bli etablert gjennom denne konkurransen. Antallet som etterspørres er et sted mellom 2 000 og 25 000 plasser.

Midlertidig løsning

Den midlertidige forskriften «Enklere regler for rask etablering av akuttinnkvartering for ukrainere som søker beskyttelse i Norge» er innholdsmessig lik forskriften som kommunene har erfaring fra å bruke under pandemien. Forskriften innebærer i korte trekk at kommunene gis myndighet til å gjøre unntak fra krav om søknad for kortvarig bruksendring eller plassering av bygninger, opplyser regjeringen.

Det er kun offentlige myndigheter, som for eksempel UDI eller kommunene selv, som kan be om unntak. Forskriften gir også unntak fra krav i (TEK17), og fra krav om nabovarsel og ferdigattest.

Den midlertidige forskriften:

BFO: viktig å ivareta personsikkerheten

- Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) registrerer at myndighetene har gjort seg mer flid med den «Midlertidige forskrift om unntak fra plan- og bygningsloven for innkvartering av personer som søker beskyttelse (asylsøkere)» enn forgjengerforskriften fra høsten 2015, sier Hugo Haug, styreleder i BFO til Brennaktuelt.

- Denne forskriften trådte i kraft umiddelbart og skal gjelde frem til januar 2024. Formålet og intensjonene er å sikre en rask etablering av mottak og innkvartering her til lands i den vanskelige flyktningesituasjonen hele Europa står i, og dette er jo viktig, sier han.

- Men dette legger jo ekstra press på at hver enkelte kommune må hive seg rundt. De får maksimalt fem virkedager fra de mottar en søknad om slik etablering, til de må fatte et vedtak. Statlige og regionale myndigheter får enda kortere frist hvis kommunen søker en uttalelse derfra, sier Haug.

- BFO ser det som positivt at det ikke gis fritak fra hovedtrekkene i byggeforskriftens §11 om brannsikkerhet, dog med ett viktig unntak; Så fremt bygningen har brannalarmanlegg og rømningsveier i tråd med forskriftene, er det ikke krav om automatisk slokkeanlegg (sprinkler e.l.).

- Dette er greit nok, da det viktigste er å ivareta personsikkerheten gjennom rask varsling og evakuering, sier Haug.

- BFO håper denne gangen at de gode intensjonene blir ivaretatt, og at ingen lar seg friste til å utnytte situasjon for egen vinning med å tilby traumatiserte og sårbare mennesker uverdige boforhold.

Oppfordrer brannvesenet

I et brev til landets brannvesen oppfordrer Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) alle landets brann- og redningsvesen til å vurdere behovet for registrering av nyetablerte mottak/bygninger med innkvartering som særskilt brannobjekt, og å føre tilsyn i den utstrekning som er nødvendig for å sikre at eiere og brukere ivaretar sine forpliktelser.

«Brann- og redningsvesenet har formelt ingen rolle ved byggesaksbehandling, men det er fritt opp til kommunen å benytte den kompetansen ansatte i brann- og redningsvesenet har til å gi råd i en byggesak. Brann- og redningsvesen og kommunen for øvrig må gjerne ha dialog der det er større bygg som brukes til midlertidig innkvartering. Dette må imidlertid ikke frata eier ansvaret for å sørge for, og dokumentere at brannsikkerheten i et bygg er tilstrekkelig ivaretatt, jf. brann- og eksplosjonsvernloven §§ 6 og 8.», skriver Elisabeth Sørbøe Aarsæther og Johan Marius Ly Direktør Avdelingsdirektør i DSB i brevet.

Hele brevet kan leses Her.

På hjemmesiden til UDI kan man se daglig oversikt over hvor mange flyktninger som ankommer Norge, og i hvilken aldersgruppe de er.

Følg med på statistikken her.

Under: Faksimile av innlegg i Dagbladet, 19. november 2015. Høsten 2015, da Norge var i samme situasjon med masseflukt fra Syria og IS-områder, skrev Håkon Winterseth og Hugo Haug et innlegg i Dagsavisen. "Budskapet er egentlig det samme fra BFO sin side nå.", sier de.»

Powered by Labrador CMS