Bygningsbrann hos Norsk gjenvinning i Haraldrudveien, torsdag 8. mars 2018.
Bygningsbrann hos Norsk gjenvinning i Haraldrudveien, torsdag 8. mars 2018.

Åtte av ti avfallsanlegg mangler gode nok systemer for å begrense miljøkonsekvensene av branner

I dag publiserte DSB sine resultater fra tilsyn på avfall- og gjennvinningsanlegg, som siden oktober 2020 har blitt utført av Fylkesmannen og de lokale brann- og redningsvesen landet over. Resultatene fra tilsynet viser blant annet at avfallsanleggene mangler oversikt over brannrisikoen i anleggene. Videre viser rapporten at det er et stort forbedringspotensial når det gjelder brann- og miljørisikovurderinger.

Publisert

Det har blitt utført et landsdekkende tilsyn i alle fylker, og dette arbeidet startet i oktober 2020. Fylkesmannen og lokalt brann- og redningsvesen har gjennomført tilsynene på anleggene, og valgte selv ut hvilke anlegg som skulle kontrolleres, basert på lokal kunnskap og risikovurdering. Alle fylker var representert i tilsynsaksjonen og 74 brann- og redningsvesen har deltatt.

Miljødirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har tilrettelagt for aksjonen. Brann- og redningsvesen og statsforvaltere har i perioden til sammen gjennomført tilsyn på 145 avfallsanlegg, tross utfordringer i forhold til covid-19.

Antall branner i avfallsanlegg i perioden 1. januar 2016–4. mars 2021:

Viken: 45

Vestfold og Telemark: 28

Oslo: 27

Innlandet: 22

Agder: 18

Møre og Romsdal: 16

Nordland: 16

Trøndelag: 16

Troms og Finnmark: 15

Vestland: 14

Rogaland: 11

Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er et betydelig antall branner og branntilløp i norske avfall- og gjenvinningsanlegg de siste årene. I perioden fra 1. januar 2016 til 4. mars 2021 er det registrert 228 branner, og målet med tilsynet har åpenbart vært å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner.

Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet, sier til DSB:

– Aksjonen har avdekket at anleggene har liten oversikt over mulige miljøkonsekvenser av brann ved deres anlegg og at de mangler tiltak for å begrense eventuelle skader av en brann. Brann i et avfallsanlegg kan ha store konsekvenser for både mennesker og miljøet nær anlegget.

Noen funn

Brann- og redningsvesenet rapporterer om at ca. halvparten (70) av de kontrollerte avfallsanleggene hadde ett eller flere alvorlige avvik. Kontroll med det brannforebyggende arbeidet har vært sentralt i tilsynsaksjonen, og resultatene viser at mange avfallsanlegg ikke etterlever kravene i internkontrollforskriften. Sluttrapporten avdekket blant annet at:

  • 52 avfallsanlegg vesentlige mangler i sitt HMS/IK-system
  • 50 anlegg hadde mangler i sine brannrisikoanalyser
  • 45 anlegg kunne ikke redegjøre for hvilke konsekvenser en eventuell brann ville ha for naboer til anlegget
  • 38 anlegg hadde vesentlige mangler i opplæringsplanene innen forebygging av brann og slokkeberedskap, herunder for håndtering av EE-avfall og farlig avfall.

Tilbakemeldingen fra brann- og redningsvesenet er at disse brannene i tillegg ofte omfatter brann i farlige stoffer, og at anleggene mangler kartlegging mht. oppbevaring av farlige stoffer på anleggene. Det vises til utfordringer med egensikkerheten for brannmannskapene, og påpekes at HMS-forholdene for brannmannskapene er viktig.

I tillegg til utfordringen med brann i farlig avfall vises det også til dårlig brannvanndekning, gass, og brann i avfall som genererer giftig røyk. I tillegg påpekes det at avfallsanleggene har byggkonstruksjoner som tåler liten brannbelastning. Samtidig vises det til viktigheten av et øvet industrivern og gode branntekniske installasjoner for å redusere tap av liv og materiell.

Også når det gjelder miljørisikovurderingene har avfallsanleggene et stort forbedringspotensial. Statsforvalteren rapporterer at omlag halvparten av de kontrollerte anleggene avdekket brudd på miljørisikovurderinger (47 %) og risikoreduserende tiltak (46 %), og at de ikke har kartlagt brann som en kilde som kan medføre forurensning (46 %),

Oppfølging av tilsynet

Brann- og redningsvesen og statsforvaltere følger opp avfallsanleggenes regelbrudd lokalt. DSB vil vurdere endringer i forskriftene og veilede brann- og redningsvesenet i forståelsen av regelverket. Miljødirektoratet skal på sin side vurdere om det er behov for endringer av krav som stilles i tillatelsene til anleggene.

Ved mer alvorlige overtredelser vil brann- og redningsvesenet følge opp avvikene i tilsynsrapporten gjennom vedtak som pålegger å rette avvik og bruk av eventuelle reaksjonsmidler som konsekvens av at virksomheten ikke har overholdt pålegget, for eksempel bruk av tvangsmulkt.

Der statsforvalteren avdekker brudd på regelverket, påpekes dette i inspeksjonsrapporten, og virksomheten plikter umiddelbart å rette disse.

Tilbakemeldingsfristen til statsforvalteren og brann- og redningsvesenet om retting av avvik vil imidlertid variere avhengig av utbedringens karakter og omfang. Eksempelvis vil tekniske endringer i byggverk/anlegg eller innstallering av brannsikring/ utslippsreduserende tiltak kunne kreve noe mer tid enn utarbeidelse av rutiner.

Miljødirektoratet og DSB anbefaler også at bransjeorganisasjonene bidrar til veiledning og kompetanseheving overfor avfallsanleggene.

Her får du tilgang til hele rapporten:

https://www.dsb.no/rapporter-og-evalueringer/landsdekkende-tilsyn-med-brannsikkerhet-i-avfallsanlegg/

Powered by Labrador CMS