Kripos bekymret over brannetterforskningen - møter motstand

Som et resultat av at Kripos er bekymret for brannetterforskningen i Norge forfattet de et brev til Politidirektoratet (POD) i mai 2020. De hevder at det eksisterer mangelfull kapasitet og redusert kvalitet i brannetterforskningen. Først etter 539 dager mottar Kripos et svarbrev fra POD. Her blir ansvaret skjøvet over på de enkelte politimestrene og Kripos får ikke gehør for sine bekymringer.

Publisert

Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten kalles til vanlig for påtaleinstruksen. I påtaleinstruksen § 7-4 femte avsnitt står følgende:

Ved brann skal det foretas etterforsking om årsaken selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbart forhold.

I riksadvokatens rundskriv fra 1973 gjentas kravet om at alle branner skal etterforskes. Kravet gjentas nok en gang av Oslo statsadvokatembeter i inspeksjonsrapport for Oslo politidistrikt enhet øst, datert 19.06.2020.

I alle de tre dokumentene brukes det modale hjelpeverbet «skal» som i lov- og forskriftssammenheng angir et direkte krav.

Brev fra Kripos til POD

Den 26.05.2020 skriver Kripos et tre sider langt brev der de uttrykker en generell bekymring for brannetterforskningen i Norge. Brannsaker i politiet ser ut til å ha blitt en salderingspost. I brevet står følgende:

"I statusrapporten for fagforvaltning kriminalteknikk ble det av enkelte distrikter meldt inn at brannsaker er et eksempel på en sakstype som er i ferd med å bli en salderingspost i en krevende bemanningssituasjon og at kriminalteknikere i mange distrikter opplever nå at de av kapasitetshensyn må avvise flere åsteder som åpenbart burde vært undersøkt av kriminaltekniker."

Videre skriver Kripos at DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) kun har mottatt rapport for 20 prosent av brannene i Norge, og at det er utfordrende å hente ut statistikk fra politiets eget datasystem. I november 2021 besluttet POD at det i politiets datasystemer skulle legges inn et obligatorisk punkt slik at det ikke er mulig å avslutte en brannsak uten at den blir rapportert. Dette vil antakelig løse problemet med innrapporteringer. Hvor mange saker som havner med «ukjent brannårsak», gjenstår å se.

Økt med årene

Antall brannsaker som avgjøres raskt har økt med årene i følge Kripos, og tolkningen er at sakene blir henlagt uten noen særlig form for etterforskning. Kripos dokumenterer også at antall anmodninger om bistand fra Kripos i brannsaker har sunket fra 30 saker i 2016 til 18 saker i 2019. I brevet presiserer Kripos at «tallene er grovmasket og ikke underlagt nærmere analyse.»

I følge Kripos samsvarer tallene med fagmiljøets oppfatning av situasjonen når det gjelder etterforskning av branner. Videre står det i brevet:

«Funnene samsvarer også med eget fagmiljøs oppfatning av situasjonen når det gjelder etterforskning av brann. Kripos har gjennom fagforvaltningsapparatet og øvrig kontakt med politidistriktene, det lokale el. tilsyn (DLE), brannvesenet og forsikringsselskaper en generell oppfatning av at brannetterforsking ikke gis nødvendig prioritet. Kripos får videre informasjon som tilsier at brannetterforskning i for stor grad utføres av patruljemannskaper og at forsikringsselskapenes utredere gis en for sentral rolle i etterforskningen av brannene.»

Funnene samsvarer også med den undersøkelsen KOMBRA gjennomførte høsten 2021 i forbindelse med krav om nytt et rundskriv om brannetterforskning fra riksadvokaten.

I det samme brevet uttrykker Kripos bekymring for at private etterforskere og forsikringsbransjen er i ferd med å ta over den tekniske etterforskningen av branner. Kripos er bekymret over dagens utvikling der den teknisk brannetterforskningen havner hos private etterforskere og forsikringsbransjen.

Nye forslag

Kripos har nye forslag til tiltak der opprettelse av tverrfaglig brannetterforskningsgrupper er sentralt.

«Kripos er av den oppfatning at brannetterforsking i politidistriktene må styrkes. En mulig løsning kan være pålegg om opprettelse av tverretatlige brannetterforskingsgrupper i hvert politidistrikt, bestående av representanter fra politi, brannvesen og det lokale el. tilsynet. I dag er det store variasjoner mellom distriktene, hvor vi ser at noen har slike tverrfaglige grupper og andre ikke. Brannetterforskningsgruppene ledes av politiet. Forslaget er omtalt i statusrapporten for fagforvaltning.

Tverrfaglige brannetterforskingsgrupper antas å øke kvaliteten på etterforskingen. Opprettelse av slike grupper vil også kunne frigjøre kapasitet hos politiet, ved at de ikke trenger å bruke to-tre av egne mannskaper for å undersøke åstedet. I tillegg vil brannvesenet og det lokale el. tilsynet kunne levere delrapporter i saken, noe som kan "frigjøre" noe av politiets egen rapportskriving.»

Kripos har videre foreslått pålagt varsling fra politidistriktene til Kripos ved overtredelse av straffeloven § 355 (mordbrann). Hensikten er bedre kvaliteten på etterforskningen, og skaffe bedre kunnskap og statistikk.

Kripos foreslår også å forbedre registreringen av brannsaker i politiets datasystemer slik at det blir enklere å følge opp sakene.

Ettersleng i kommunikasjonen

POD svarer Kripos 539 dager etter deres henvendelse per brev, og beklager «i forbifarten» forsinkelsen.

«Vi ser verdien av tverrfaglige brannetterforskingsgrupper. Samtidig ønsker vi ikke nå å pålegge politidistriktene å opprette/delta i slike, men vil oppfordre til dette.», skriver POD.

Videre sier de at: «Politimesteren har et totalansvar for kriminalitetsbekjempelsen i sitt politidistrikt. Det innebærer også et overordnet ansvar for å sikre at det er tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å forebygge og etterforske branner. Samtidig må politimesteren foreta krevende prioriteringer, selv på prioriterte områder. Direktoratet mener derfor at det ikke vil være riktig å gi et slikt pålegg.»

«Politidirektoratet vil be politidistriktene om å varsle Kripos ved overtredelse av strl. § 355 (mordbrann) og å innrapportere brannårsak til DSB etter Politiregisterforskriften § 10-15.»

Kripos påpeker i brevet at det kan være behov for bedret registrering av brannsaker i politiets systemer og at Kripos vil undersøke mulighetene for slike forbedringer sammen med prosessforvalter for politiets straffesaksløsninger. POD støtter dette og vil bidra til å følge opp ved behov.

POD vil i fremtidige fagdialoger med politidistriktene påpeke viktigheten av å prioritere forebygging og etterforskning av branner.

Powered by Labrador CMS