Ber bedrifter høyne beredskapen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ber bedrifter med farlig virksomhet høyne beredskapen i forbindelse med ekstremværet Gyda som traff landet i dag, onsdag. Bedrifter som håndterer farlig stoff og eksplosiver må være ekstra beredt på farene som følger i kjølvannet av ekstremværet.

Publisert

– Meteorologisk institutt har sendt ut et rødt farevarsel om ekstremt mye regn for sørlige deler av Trøndelag og Møre og Romsdal. Samtidig har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sendt ut farevarsel på oransje og rødt nivå for snøskred, jordskred og flom i Midt-Norge de kommende dagene fra onsdag 12. januar 2022.

Mye regn, mildvær og vind gir stor fare for snøskred, sørpeskred, flom og jordskred.

Storulykkevirksomheter og andre som håndterer farlig stoff og eksplosiver, må holde seg orientert om faren i sitt område og forberede seg på å håndtere situasjonen på eget anlegg, skriver DSB i en pressemelding.

Flom, skred og kraftig vind kan blant annet føre til ødeleggelser på tanker, rørledninger eller prosessutstyr som inneholder farlig stoff. Spesielt utsatt er også viktige støttesystemer som strøm- og vanntilførsel, påpeker tilsynet.*

DSB sine anbefalinger for storulykkevirksomheter:

  • å følge med på værvarsel for sitt område å vurdere situasjonen ut fra tidligere erfaringer, men også m.h.p. uventede hendelser.
  • å sikre eller flytte løse gjenstander som kan gi ødeleggelser eller utslipp.
  • god forankring av fast utstyr som tanker og rørledninger.
  • at avløpsveier som kummer stikkrenner, og sørg for at vannet ikke forhindres fra å renne unna der det er ment.
  • at kritisk strøm- og vanntilførsel er sikret selv om vanlig tilførsel forhindres.
  • å sikre utsatt sikkerhetskritisk utstyr.
  • tilgjengelighet av mest nødvendig beredskapsutstyr dersom veier ødelegges.
  • god og tidlig kommunikasjon med kommunen og nød- og beredskapsetatene om farene som vurderes ved anlegget samt behov for bistand.

– Dette kan være kritisk for prosess-styringen eller viktig sikkerhetskritisk utstyr i anlegget. Mulige følgehendelser er direkte utslipp av farlige kjemikalier, brann og eksplosjon i anlegget, heter det videre.

Veier for transport til virksomhetene og interne veier på anleggene kan ødelegges og hindre framkommelighet på anleggene, noe som igjen skaper store utfordringer i en beredskapssituasjon, skriver direktoratet.

For å hindre alvorlige ulykker har DSB utarbeidet detaljerte råd til de såkalte storulykkevirksomhetene, som det finnes rundt 300 av her i landet.

– Virksomhetene må også være klar over at ekstern beredskap som virksomheten vanligvis baserer seg på, kan være opptatt med håndtering av hendelser andre steder i nærmiljøet, understreker DSB.

*Naturfarer som flom, skred og skogbrann kan utløse andre typer hendelser i samfunnet. Eksempler er store ulykker med brann, eksplosjon og utslipp av giftige kjemikalier hos virksomheter som håndterer, lagrer eller transporterer farlige stoff.

Kilde: NTB, NVE og DSB

Powered by Labrador CMS