Det var mye usikkerhet rundt hvor mye brannvesenet skulle bistå helsevesenet i begynnelsen av pandemien (foto:Sissel Jansen/NOR EMT).
Det var mye usikkerhet rundt hvor mye brannvesenet skulle bistå helsevesenet i begynnelsen av pandemien (foto:Sissel Jansen/NOR EMT).

DSB for sent ute med retningslinjer for hvordan brann- og redning skulle håndtere pandemien

Sentrale aktører i brannmiljøet syns at DSB var altfor defensive når det gjaldt å gi retningslinjer for hvordan brann- og redningsvesenet skulle håndtere corona-pandemien. Dette skapte usikkerhet for hvordan brannvesenet skulle opptre, og man frykter at dette kan svekke befolkningens tillit til brannvesenet.
DSB innrømmer at de til og begynne med ikke fulgte opp brann- og redning på en god nok måte. Men at de etter hvert fikk på plass flere kanaler for å kommunisere med brannvesenet, og at de da oppfordret dem til å bistå helsevesenet i en vanskelig situasjon.

Publisert Sist oppdatert

Corona-pandemien snudde opp ned på hverdagen vår omtrent fra en dag til en annen. Brann- og redningsvesenet står vanligvis i førstelinje også når det gjelder bistand til helseoppdrag. Men innledningsvis under pandemien var det mange brann- og redningssjefer som ba mannskapene sine være varsomme med å bistå helsevesenet med blant annet løfteoppdrag for å unngå at de skulle bli smittet av covid-19, og dermed måtte tas ut av brannberedskapen.

Lars Brenden mener DSB kom altfor sent på banen i forhold til hvordan brannvesenet skulle bidra i innsatsen i pandemien (foto: Brannmannen).
Lars Brenden mener DSB kom altfor sent på banen i forhold til hvordan brannvesenet skulle bidra i innsatsen i pandemien (foto: Brannmannen).

En som tidlig var uenig i denne prioriteringen var redaktør for tidsskriftet Brannmannen, Lars Brenden. Han mente blant annet at det var viktig at brann- og redningsmannskapene nettopp bidro til å bistå helsevesenet når de trengte det som mest.

I sin siste leder følger han opp med at han etterlyser klarere retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i situasjonen som oppsto. Blant annet skriver han at DSB dessverre ikke har vært så «fremme i skoa» som de burde vært overfor brann- og redningsvesen som sto i en helt ny situasjon.

Han mener at DSB i langt større grad burde gitt tydelige føringer og anbefalinger om hva som er forventet av brann- og redningsvesenet, og hvordan de bør forholde seg.

Han frykter at en ulik praksis i brann- og redningsvesenet vil føre til svekket tillit blant innbyggere og samarbeidspartnere, og stille spørsmål om forståelsen av samfunnsoppdraget. Han mener at DSB burde vært det direktoratet de skal være i form av navnet; en premissgiver for samfunnssikkerhet og beredskap.

DSB enige i at de var usynlige for brannvesenet

Det er jo alvorlig når en så sentral aktør i brannmiljøet som kjenner godt til utfordringene brann- og redning står overfor, hevder at den institusjonen som har det koordinerende ansvaret for håndteringen av corona-pandemien ikke leder «troppene sine» som den skal. Brennaktuelt tok derfor kontakt med DSB for å få en kommentar til hva de tenker om dette. Avdelingsdirektør Johan Marius Ly fra DSB skriver følgende i en e-post til Brennaktuelt:

«DSB ble som alle andre rammet av koronasituasjonen. Det førte til at fokuset i starten ble rettet mot egen kontinuitetsplanlegging for å sørge for å opprettholde våre funksjoner. Deretter iverksatte vi som fagmyndighet for brann- og redning en rekke tiltak for å omstille oss til en mer operativ krisehåndtering.

I starten gikk dette arbeidet ut over vår kapasitet til å være synlige for brann- og redningsvesenene og 110-sentralene, men i omstillingsperioden jobbet vi parallelt med å samle informasjon og skaffe oss oversikt.

Dette arbeidet resulterte i at vi arrangerte et webinar for alle landets brann- og redningssjefer og 110-ledere. Vi opprettet en egen koronaside på dsb.no hvor vi fortløpende publiserer statusoppdateringer, informasjon, prinsippavgjørelser og linker til andre aktuelle sider. Vi etablerte ukentlige møter med Nasjonalt brannfaglig råd (NBR) og i samarbeid med 110-forum gjorde vi det samme med 110-lederne.

Dette er arenaer hvor vi gjennom dialog får frem strategiske og dagsaktuelle problemstillinger. Noe kan svares ut direkte i møtene, mens i andre saker må vi foreta avklaringer før vi kan svare. Møtene inneholder også ukentlige statusrapporteringer fra alle brann- og redningsvesen og 110-sentraler. Dette gjør oss i stand til å gi kvalitativ informasjon til Justis- og beredskapsdepartementet (JD).

Når vi ble kjent med at det var ulik tilnærming til hvordan det enkelte brann- og redningsvesen forholdt seg til å bistå helse, publiserte vi en klar oppfordring til alle landets brann- og redningsvesen om å bistå helse med tilgjengelige ressurser.

Når det gjelder smittevern har vi henvist til helsemyndighetenes råd, samt at vi via NAKOS-portalen skaffet tilgang til e-læringskurs i smittevern for alt brannpersonell. Vi gjør det vi kan for å være i forkant med avklaringer og informasjon. Vi ser at smitteverntiltakene, som det enkelte brann- og redningsvesen og 110-sentral har innført, fungerer. I tråd med helsemyndighetene anbefaler DSB at de ulike tiltakene opprettholdes.»

Powered by Labrador CMS