I mars i fjor brant det i høyblokka på Fjell i Drammen. Nå er saken henlagt av Riksadvokaten Fjell.
I mars i fjor brant det i høyblokka på Fjell i Drammen. Nå er saken henlagt av Riksadvokaten Fjell.

Brannen i høyblokka på Fjell i Drammen henlegges – hvordan kan dette skje?

Riksadvokaten lager kjøreregler for politiet når de skal gjennomføre etterforskning av branner. Dette gjøres ved at Riksadvokaten lager rundskriv som angir hva politiet skal etterforske og hvordan dette skal foregå.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg og innlegget gir uttrykk for skribentenes holdninger.

Utdrag fra Rundskriv fra Riksadvokaten R77/73.

For politiet er det selvsagt en primær oppgave å undersøke om straffbare handlinger er begått. For å bringe dette på det rene vil det i alminnelighet være nødvendig å få brannårsaken klarlagt.

Det er imidlertid av den største viktighet at det foretas en energisk taktisk etterforskning parallelt med undersøkelsene som settes i gang for å finne fram til brannårsaken.

Etterforskningen må nemlig foretas ut fra et videre perspektiv, og ta sikte på å oppklare straffbare handlinger som kan stå i forbindelse med brannen. Det kan være grove almennfarlige forbrytelser (strl. § 148), skadeverk (strl. §§ 291-292), forsikringsbedrageri (strl. § 272), “forseelser mot strl. § 352, mot brannloven, bygningsloven. lov om brannfarlige varer (ildsfarlighetsloven) og forskrifter gitt i medhold av disse lover, forskrifter for elektriske anlegg, forskrifter om sikringstiltak mot brann ombord i skip m. m.

— Ved ildspåsettelser er det av stor betydning å få klarlagt motivet. Det kan være pyromani, økonomiske interesser, hevn eller for å skjule andre straffbare handlinger som er begått.

Siste rundskriv for brannetterforskning og behandling er fra 1973 [1]. Her beskrives at politiet ikke bare skal lete etter direkte brannårsak, men at de også skal etterforske om kravene som er stillet i Bygningsloven (i dag: Plan- og Bygningsloven) og Brannloven med tilhørende forskrifter (herunder obligatoriske krav om brannteknisk oppgradering av byggverk, gitt i «Forskrift om brannforebygging» §8 [2]).

Når nå politiet bestemmer seg for å henlegge saken siden de ikke klarer å finne den direkte brannårsaken, så gjør de dette i strid med Riksadvokatens retningslinjer. Potensielle forskriftsbrudd i Plan- og bygningsloven og Brannloven er ikke undersøkt. Dette er veldig alvorlig.

Alle mener at etablering av en Brannkommisjon er «en god idé», men ingen gjør noe.

Håkon Winterseth

Får ingen konsekvenser

Vi i Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) har flere ganger tatt opp behovet for etterforskning av branner inn mot brudd på bygningsregelverket (Plan- og Bygningsloven samt Brannloven). Politiet etterforsker så godt som aldri branner inn mot brudd på bygningsregelverket, slik at byggefeil på brannskiller, bruk av brannfarlige materialer og tilsvarende sjelden eller aldri får konsekvenser. Dette skyldes antagelig at politiet selv ikke har bygningsteknisk kompetanse. BFO har derfor igjennom nærmere 15 år foreslått en egen Brannkommisjon (som for ulykker innenfor transport) ovenfor ulike regjeringer og statsråder.

Alle mener at etablering av en Brannkommisjon er «en god idé», men ingen gjør noe.

Manglende oppfølging av Riksadvokatens rundskriv fra politiet gjør at brudd på Bygningsregelverket sjelden eller aldri får konsekvenser for lovbryter.

En annen viktig konsekvens er at vi ikke får noen erfaringstilbakeføring til byggebransjen på byggefeil og manglende oppfølging i byggets levetid innenfor brannsikkerheten. Dette hemmer kvalitetsforbedring og blir derfor kritisk for vårt samfunn. Vi ser nesten ukentlig betydelige branner i byggverk som sprer seg utover den enheten hvor den startet, dette indikerer sterkt byggefeil eller manglende vedlikehold.

Vi mener at nå må Riksadvokaten og politikerne komme på banen.

Håkon Winterseth

Bør følge retningslinjene

Vi mener at nå må Riksadvokaten og politikerne komme på banen og sørge for at også brannetterforskning i Norge skal følge retningslinjene fra Riksadvokaten. Det er helt grunnleggende og svært viktig at også de bakenforliggende forholdene som ikke er direkte utløsende for brannen, men gjerne sentral årsak til omfang og kritikalitet, blir etterforsket.

Vi minner om brannen på Gulskogen i Drammen og NRK Brennpunkt dokumentaren «Berre ein polakk»[3] som ga et godt innblikk i konsekvensene det får når politiet ikke gjennomfører brannetterforskning skikkelig, etter Riksadvokatens retningslinjer.

For brannsikkerheten er vel viktig – er den ikke?

[1] https://www.riksadvokaten.no/document/brann-etterforskning-og-behandling/

[2] https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/#forebyggende-plikter-for-eieren-av-byggverk

[3] https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2015/MDDP11000215

Powered by Labrador CMS