Per Jæger er administrerende direktør i Boligprodusentenes forening.
Per Jæger er administrerende direktør i Boligprodusentenes forening.

Tilsvar til innlegg fra Fedøy i Brennaktuelt 24. mars 2021

Jo Fedøy; personsikkerheten er ivaretatt! Dette er et tilsvar til påstander fremmet av Arnstein Fedøy i et innlegg i Brennaktuelt 24. mars. Han kan umulig ha satt seg inn hva vi har skrevet.

Publisert Sist oppdatert

Boligprodusentenes Forening ble kjent med royalsaken rett før jul 2020 da de fire produsentene av royalimpregnert kledning endret brannklassifiseringen i ytelseserklæringene. Dette var alvorlig, da den nye klassifiseringen innebar at kledningen ikke tilfredsstilte preaksepterte ytelser i veiledning til TEK17.

Vi gikk raskt ut med klare råd til våre medlemmer om bruk av royalimpregnert kledning:

  • Nye prosjekter og pågående prosjekter hvor montering av kledning ikke er påbegynt
  • - ikke bestill og bruk royalimpregnert kledning
  • Pågående prosjekter hvor kledningen i alt vesentlig er montert:-
  • - fullfør montering av royalimpregnert kledning
  • Pågående prosjekter hvor kledningen i alt vesentlig ikke er montert:
  • - fjern royalimpregnert kledning og monter annen kledning

Fedøy anklager oss for å se helt bort fra personsikkerhetsaspektet. (Se: https://brennaktuelt.no/brann-brannbeskytttelse-brannforebyggende-arbeid/hvem-er-myndighetsutovere-pa-brannsikkerhet/108480).

Det gjør vi ikke! Det faller på sin egen urimelighet at Boligprodusentenes Forening ikke er opptatt av brannsikkerheten i boliger. Vi kan umulig forsvare tekniske løsninger som ikke fullt ut ivaretar brannsikkerheten til beboerne og deres interesser.

Fedøy har tatt en setning i vårt informasjonsbrev nr. 10 ut av sin sammenheng, og unnslår dermed at vi baserer oss på kvalifiserte brannfaglige vurderinger.

Royalimpregnert kledning er i hovedsak brukt i eneboliger, småhus og fritidsboliger, men også i lavblokker opp til fire etasjer. Vi anslår at det hvert år har blitt produsert 4 000 til 5 000 boliger og fritidsboliger med royalimpregnert kledning.

For tilfeller hvor bruk av royalkledning og annen kledning innebærer personrisiko vil det være behov for tiltak for å ivareta tilfredsstillende sikkerhet. Personsikkerheten er ikke avgjørende berørt ved utvendig branntilløp eller gjennom spredning som følge av innvendig brann for en rekke småhus. Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) gikk tidlig ut og viste til at bruk av royalimpregnert kledning ikke ga akutt økt personrisiko for brukere. Men uten at de dermed ga en generell «godkjenning» av personsikkerhetsnivået i berørte bygninger.

Ved søknad om midlertidig brukstillatelse skal personsikkerheten være ivaretatt. Ansvarlig søker skal i søknaden bekrefte at tiltaket har tilfredsstillende sikkerhetsnivå for personer, jf. pbl § 21-10 tredje ledd og SAK10 § 8-1 tredje ledd.

I samråd med nasjonal brannekspertise utarbeidet vi tidlig et avviksspor hvor vi anbefalte våre medlemmer om å søke midlertidig brukstillatelse med avvik for bruk av royalimpregnert kledning. Avviket følger av manglende deklarasjon av egenskaper for royalkledningen, mens personsikkerhetsaspekter er ivaretatt. Se vår nyhetssak (https://www.boligprodusentene.no/artikkelarkiv/royalimpregnert-kledning-pa-boligbygg---soknad-om-midlertidig-brukstillatelse/) av 19.02.2021, som ble publisert samme dag som vi sendte vårt informasjonsbrev nr. 10 til våre medlemmer.

Vi har beskrevet hvordan bedrifter kan søke om midlertidig brukstillatelse med avvik for bruk av royalimpregnert kledning. I søknaden opplyses det at avviket skal lukkes før det søkes om ferdigattest. Søknaden vedlegges et notat fra Boligprodusentene med brannredegjørelser fra kvalifiserte branneksperter, som har vurdert personsikkerheten i boliger med royalimpregnert kledning.

Brannekspertene har utarbeidet to brannredegjørelser; én for boligtypene eneboliger, småhus, toetasjes lavblokker og fritidsboliger, og én for sprinklede boligblokker i 3 og 4 etasjer. Disse konkluderer med at omtalte boligtyper anses å ha tilfredsstillende personsikkerhetsnivå for å ta boligen i bruk. For andre boligtyper anbefaler vi å kontakte tiltaksklasse 3-rådgiver for individuell vurdering.

Fedøy underskriver som styremedlem i BFO, og vi må beklage å si at vi hadde forventet mer fra denne tverrfaglig bransjeorganisasjon for brannsikkerhet. Spørsmålet om verdisikring for småhus er et lite omtalt og diskutert emne. Det gis lite veiledning om temaet i teknisk forskrift, og vi imøteser gjerne en konstruktiv debatt om dette.

Oslo 26. mars 2021, for Boligprodusentenes Forening

Per Jæger Adm. direktør

Powered by Labrador CMS