Viktig å ta en debatt om hva brannvesenet trenger for at mannskapene best skal kunne gjøre jobben sin i vanskelige innsatser.
Viktig å ta en debatt om hva brannvesenet trenger for at mannskapene best skal kunne gjøre jobben sin i vanskelige innsatser.

Bedre organisering for brann og redning nødvendig

Samfunnsbedriftene Brann og redning ved Gjølberg Karlsen skriver i Aftenposten 15. januar et innlegg med denne overskriften, og om hvordan brann- og redningstjenesten er kommunalt eller interkommunalt eiet og organisert. Dette i motsetning til politi og helsetjeneste i statlig regi. Gjølberg Karlsen skriver at Gjerdrum-raset avdekker behov for en gjennomgang av brann- og redningstjenesten i Norge, både når det gjelder struktur, organisering og kompetanse.

Publisert

Dette er noe Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) stiller seg bak, og ikke minst hvordan det legges til rette for etablering av regionalt og nasjonalt samarbeid som kan ivareta oppgaver som krever spisskompetanse, slik man nylig har sett ved kvikkleireraset ved Gjerdrum.

I forbindelse med høringen til ny Forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (Brann- og redningsvesenforskriften) som ble avsluttet 15.januar, har BFO også tatt til orde for at evaluering av store eller spesielle hendelser skal forankres i forskriften. Målet må være en satsning for å forhindre hendelser, og dernest redusere konsekvensene. Styrket innsats på forebygging, tilstrekkelig beredskap, og godt grunnlag for beslutninger og styring av de samlede ressurser gjennom innsamling av data om hva som forårsaket hendelsene og skadeomfanget (sett i lys av en årsakssammenheng over tid). Kunnskapsbasert informasjon til publikum og andre interessenter må alltid vurderes høyt.

BFO setter sin lit til at Stortinget og sentrale myndigheter erkjenner sitt ansvar, og ikke «bare» ser på denne tragiske hendelsen i ettertid, men ser på hele organiseringen i et helhetsperspektiv.

Powered by Labrador CMS