Viktig veiledning på ytelser for rådgivere innen brannsikkerhet

I dag har man ikke en veiledning for samspill, forutsetninger og ytelser mellom fagområdene Brannkonsept, Slukkeinstallasjoner, Brannalarmanlegg, Ledesystem og Passiv brannsikring. På bakgrunn av dette har derfor styret i Brannfaglig fellesorganisasjon satt i gang med å samle dette i en felles veiledning.

Publisert Sist oppdatert

Første utgave av Brannfaglig fellesorganisasjon (BFO) sin veiledning for samspill, forutsetninger og ytelser fra rådgivere innenfor fagområdene brann, var til i høring i styret 6. november 2021. Veiledningen er utarbeidet av BFO sin rådgivningsgruppe. Veiledningen er nå på høring blant BFO medlemmene før endelig ferdigstillelse.

Bakgrunnen for dokumentet er mangelen på en samlet veiledning for de ulike rådgiverne innenfor brann. Videre finnes det heller ingen samlet vurderinger av krav og forutsetninger som ansvarlig rådgiver/ingeniør innenfor brannsikkerhet, må forholde seg til ut fra Plan- og bygningsloven, Teknisk forskrift, Byggesaksforskriften, med dertil veiledninger.

Målet er ved neste revidering, å inkludere Passiv brannsikkerhet, slik at man får en samlet oversikt innfor brannsikkerhet. Det er summen av prosjekterte og utførte løsninger som gir brannsikkerhet. Det hjelper ikke at det meste er riktig, hvis feil eller mangler setter de andre riktige tiltakene ut av spill.

Målgruppen for veiledningen er rådgivere og ingeniører brann, arkitekter, ansvarlige søkere, innkjøps- og anbudsansvarlige, statelige-, fylkes- og kommunale organisasjoner og bygningseiere og entreprenører.

I de siste årene har det kommet flere lov- og forskriftsendringer og andre hendelser, som har stor betydning for hvordan man forstår de rådgiveres rolle og hva som skal vektlegges i arbeidet som rådgiver.

Forutsetninger for brannrådgiveren

Grunnlaget for brannrådgiveren vil i hovedsak være arkitekttegninger og funksjonsbeskrivelser. Ytelser utarbeidet i forprosjektet benyttes som del av konkurransegrunnlaget for totalentrepriser. I forprosjektet skal brannkonsept nivå minst inneholde:

Forutsetninger og begrensninger for bruken av byggverket, tegninger og beskrivelser av det branntekniske i byggverket, overordnet beskrivelse av funksjoner og ytelser for eksempelvis brannalarmanlegg og sprinkleranlegg samt beskrivelse av tilgjengelighet og tilrettelegging for rednings- og slokkemannskaper.

Forhold som må ivaretas ved detaljprosjekteringen i etterkant er angivelse av spesielt viktige forhold eller forutsetninger som må ivaretas, eventuelt eget avsnitt for hvert fagområde (ARK, RIB, RIV, RIE, LARK) og beskrivelse av grenseområdene mellom de ulike fagene.

Det er mange forhold som må overholdes i byggefasen: behov for tiltak hvis noe av bygget skal brukes samtidig med at byggefasen pågår, behov for tiltak som ivaretar varierende brannrisiko må vurderes og nødvendige tiltak iverksettes, utplassering av manuelt slokkeutstyr, sikring av tilkomst og tilgjengelighet til slokkevann for brannvesenet, utarbeidelse av rutiner i forbindelse med for eksempel renhold på byggeplass, lagring av brennbart materiale og lagring og bruk av brannfarlig gass og væsker mm.

Forhold som må ivaretas i bruksfasen er spesielle forutsetninger eller vilkår om angår passive, aktive og organisatoriske brannsikringstiltak, tiltak under unormale driftsforhold, begrensninger i personbelastning, bruk og virksomhet og begrensninger med hensyn til brannenergi. 


Slokkestrategi for slukkerådgiveren

Slokkestrategi på strategi- og konseptnivå, er det som beskrives på øverste nivå av RIBr. I eksisterende bygninger, må det også avklares hva byggherre ønsker. Slokkestrategien skal si noe om hva som kan installeres og hvordan. Sentrale vurderinger i forprosjektfasen er blant annet infrastruktur i området, beregninger av tilgjengelighet av vann og trykk, tilkoblingspunkter, hovedføringsveier, spesielle risikoer, verifisering av krav, vanninnlegg, behov for pumper/basseng, konsekvenser for de andre fagområdene og miljøpåvirkning med mer. Ved valg av andre typer slokkeanlegg enn sprinkler, må også ekvivalens analyse med krav til uavhengig kontroll også beskrives.

I detaljprosjekteringen skal prosjekterende legge til grunn alle forutsetninger i brannkonsept, slokkestrategi, forskrift og veiledning. Foreligger det uklarheter, feil eller mangler, skal dette adresseres i henhold til KS-systemet til bedriften. Når forutsetningene er avklart skal følgende utføres: systembeskrivelse med sammenfatning av krav og forutsetninger, følge valgt standard, fravik og fraviksanalyse, dokumentasjon på oppfylles av SAK10, beregninger og tegninger med mer. 


I ferdigstillelsesfasen skal all dokumentasjon med fokus på systembeskrivelse med korrekte P/Q-krav og tilgjengelig vannmengde, «Som bygget» tegninger, beregninger basert på «som bygget» installasjon, korrekte datablad, krav til kontroll, vedlikehold og ettersyn, med intervall og prøve/idriftsettings/sluttattest være på plass.

Brannalarmrådgiveren og alarmorganisering

Brannalarmorganisering på strategi- og konseptnivå er det som beskrives på øverste nivå av RIBr. Dette kan være et selvstendig arbeid i forbindelse med nyinstallering eller utskifting av brannalarmanlegg i eksiterende bygninger eller i samarbeid med ARK, byggherre, RIBr og de andre brannrådgiverne for oppføring av nybygg.

Alarmorganisering skal beskrive alarmnivåer, eller flere alarmnivåer ved særskilte installasjoner, forsinkelsestid på alarmnivåer, hva som skal styres på de forskjellige alarmnivåer, aktivering av tekniske installasjoner, melding til operatører og alarmmottak osv.

Premisser med ytelser for detaljprosjekter er beskrevet i Plan for alarmorganisering, men hovedføring (ytelseskrav) for detaljprosjektering er at det skal velges riktig detektor og varsling til riktig sted ut ifra byggets bruk, forventet brannrøyk, brannhastighet, plassering, luftomrøring, kabling, forsinkelser og alarmnivåer som i tillegg sikrer og reduserer sjanse for uønskede alarmer.

Ytelser ved ferdigstillelse skal inneholde visuell kontroll av detektorplassering, og fullskalatest med alle alarmnivåer og styringer i henhold til plan for alarmorganisering. Dette skal dokumenteres ut ifra sjekklister som bør utarbeides i plan for alarmorganisering for å sikre at anlegget fungerer som beskrevet.

Ledesystemrådgiver og brannstrategi

Ledesystem på strategi- og konseptnivå er det som beskrives på øverste nivå av RIBr. Dette kan være et selvstendig arbeid i forbindelse med nyinstallering eller utskifting av ledesystem i eksiterende bygninger eller i samarbeid med ARK, byggherre, RIBr og de andre brannrådgiverne for oppføring av nybygg.

I forprosjektet skal en brannstrategi på plass, og denne skal definere tiltakets sikkerhetsnivå. Det er to alternative måter å definere dette sikkerhetsnivået; Velge de preakseptert ytelser gitt i Veiledning til teknisk forskrift (VTEK) eller fravike de preaksepterte ytelsene i VTEK. Uavhengig av hvilken sikkerhetsstrategi som velges, så må valg av sikkerhetsnivå tilfredsstille minimums sikkerhetsnivå gitt i Teknisk forskrift (TEK). Dette kan være lengden på flukt- og rømningsveiene, antall retningsendringer i flukt- og rømningsveiene, antall personer som skal benytte flukt- og rømningsveiene, kunstig belysning ved svikt i allmennbelysningen med mer.

Ytelser i detaljprosjekteringen må dokumentere at følgende parametervalg ivaretar ytelsesnivået gitt i brannteknisk konsept: Ledeytelse til ledesystemet, ladeytelsen, bredde på linjer, bruk av dotter, plassering av linjemerking i forhold til innredning, avstand fra vegger, dører og hindringer i flukt og rømningsveiene, bruk av dørklinkebeslag mm. 


Ved ferdigstillelse skal utførende i utgangspunktet følge de anvisninger som følger av arbeidstegninger og beskrivelser utarbeidet av den detaljprosjekterende. Dersom detaljprosjekteringen åpner opp for alternative fabrikat, så er det en forutsetning at de produkter som velges innehar de ytelser som detaljprosjekterende har skissert.

Når et ledesystem er installert i et tiltak, så må det etableres et sett som-bygget tegninger som kan anvendes som grunnlag for kontroll, ettersyn, drift og vedlikehold i bruksfasen. Dersom de endelige som-bygget tegningene er avvikende fra arbeidstegningene utarbeidet av detaljprosjekterende, så må den utførende dokumentere at endelig løsning tilfredsstiller det ytelsesnivå som er prosjektert for tiltaket.

BFO håper på mange og gode innspill, slik at ferdigstilling av veiledningen i desember gir et skikkelig verktøy til bransjen og de som trenger at brannsikkerheten blir ivaretatt.

Hele veiledningen finner du her:

https://www.bfobrann.no/images/dokumenter/BFO_Ytelser_fra_rådgivere_innenfor_brann_til_høring.pdf

Powered by Labrador CMS