Hugo Haug var tidligere styreleder i BFO og seniorrådgiver Brannteknikk i Oslobygg KF. Han ble nylig pensjonert, men brenner ikke mindre for faget brann av den grunn.
Hugo Haug var tidligere styreleder i BFO og seniorrådgiver Brannteknikk i Oslobygg KF. Han ble nylig pensjonert, men brenner ikke mindre for faget brann av den grunn.

En statlig brannkommisjon - hva skjedde? 

I disse dager er det 5 år siden jeg hjalp stortingsrepresentant Lise Christoffersen (A) å stille skriftlig spørsmål til Justis- og beredskapsminister Tor Mikkel Wara (FrP) om etablering av en fast statlig Brannkommisjon.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg, og meninger i innlegget er forfatterens egne. 

Spørsmålet var om statsråden er i gang med å utrede behovet for en Brannkommisjon, og i så fall når Stortinget får forelagt et forslag om etablering av slik fast kommisjon?

Bakgrunnen var de samfunnsmessige belastninger for liv og verdier som brann forårsaker, og at forebygging krever at man på solid faglig bakgrunn avdekker de direkte og bakenforliggende årsaker for uventet omfang i enkelte branner. 

Formålet må være å redusere enkeltmenneskers og samfunnets lidelser og kostnader gjennom å granske de bakenforliggende årsaker, ikke bare de direkte. Hun fremhevet, som BFO (Brannfaglig Fellesorganisasjon) gjennom mange år, at dagens systemer for etterforskning og gransking ikke holder faglig mål. Det siste som en viktig innretning for kunnskapsbasert læring mot bedre forebygging av branner i boliger og næringsbygg, som igjen er i tråd med Stortingsmelding nr.35 (2008-09) om brannsikkerhet. 

Forslaget om en fast Brannkommisjon er støttet av flere justisministre.

Liten vilje til endring

Forslaget om en fast Brannkommisjon er støttet av flere justisministre, men først på et senere tidspunkt etter en grundig utredning. Deretter har årene gått, med varierende begrunnelse fra prioritet på politireform til helhetlig gjennomgang av brann- og redningstjenesten.

Svaret fra statsråd Wara den gang i 2019 var at antall omkomne i brann har gått ned, og at man har kartlagt risikoutsatte og sårbare grupper gjennom etterforskning, gransking, evaluering, undersøkelser, forskning og tilsyn.

Til sammenligning; vil det bety at når antall trafikkdrepte går ned, og man har kartlagt risikogruppene, at man vil vurdere å legge ned Statens Havarikommisjon (for transportsektoren)?

Videre fortsetter statsråden med at revisjoner av brannlovgivningen i 2015/16 pålegger brann- og redningstjenesten evaluering av branner og det forebyggende arbeidet (blant risikogruppene). I tillegg er rapporteringsarbeidet bedret gjennom verktøyet BRIS.

Til slutt svarer Wara at behovet for en Brannkommisjon vil bli grundig utredet, men at det er for tidlig å si når en slik utredning blir ferdig.

Hva har skjedd siden?

Høsten 2020 utarbeidet jeg et representantforslag for leder av justiskomiteen, Lene Vågslid (A), hvor Stortinget ber regjeringen (Solberg) utrede etablering av en Brannkommisjon, eller utvide Statens Havarikommisjons mandat til å omfatte bygningsbranner. Forslaget fikk bare støtte av opposisjonen (visstnok grunnet budsjettsituasjonen).

Samme år (2020) viser statistikken at Politiet bare innrapporterte brannårsak i vel 10 % av alle branner, og bare noe høyere når det gjaldt bygningsbranner.

Kan noen sentrale politikere eller myndigheter opplyse oss?

Våren 2021 påla Justis- og beredskapsdepartementet DSB (Direktoratet for brannsikerhet og beredskap) å utrede etablering av Brannkommisjon, med oppstart på høsten. Når BFO ber om status for denne utredning på vårparten året etter, så er svaret at arbeidet er nedprioritert (les; lagt i skuffen) på grunn av arbeidsmengden knyttet til Ukraina-krisen.

Vi slår oss ikke til ro med dette, så etter sommerferien 2022 inviterer Morten Iversen Berland og jeg oss til møte på Stortinget med deler av justiskomiteen, hvor vi legger frem historikk og dokumentasjon om saken. Igjen fanger dette umiddelbart interesse, og de lover at dette skal opp på dagsorden i komiteen. Men lite skjer!

Så, under BFOs Brannsikkerhetskonferanse i Tromsø i fjor, fikk jeg anledning til å spørre nåværende leder av justiskomiteen om status i plenum. Per-Willy Amundsen (FrP) lovte å lese seg opp på saken (og de tilsendte dokumenter) og komme tilbake med svar. Tross påminnelser lar svaret vente på seg.

Jeg undres

Er det slik at det er media som til de grader styrer politikernes dagsorden? Media har i nærmest samlet flokk i senere tid fokusert på helsepolitikk, partnervold og æresdrap, hvorpå den ene politikeren etter den andre krever at det nedsettes en kommisjon. For all del, dette er alvorlige saker det må settes lys på. Men skal det gå på bekostning av andre samfunnsproblem man har lovet å se på? Flere fremtredende politikere har sågar kalt saken for «gryteklar» for iverksettelse.

Så derfor; kan noen sentrale politikere eller myndigheter opplyse oss?

Les mer fra Hugo Haug om Brannkommisjon her. 

 

Powered by Labrador CMS