Brannen i p-huset på Sola er en av få storbranner som har blitt gransket.
Brannen i p-huset på Sola er en av få storbranner som har blitt gransket.

Statens havarikommisjon for storbranner (Brannkommisjonen)

(DEBATT) Denne undersøkelseskommisjonen har jeg ikke hørt om før, tenker du kanskje? Ikke så rart det, for den eksisterer ikke…

Publisert

Men vi kan ta utgangspunkt i den nylig frigitte rapporten om storbrannen i parkeringsanlegget ved Stavanger Lufthavn Sola i januar, produsert av RISE Fire Research AS på oppdrag fra fagdirektoratene DSB og DiBK.

Der har jeg sakset noe om å lære av slike hendelser, altså hele poenget med Brannkommisjonen:

RISE tar for seg historikken fra planlegging, brannkonsept, prosjektering, gjennomføring, drift og tilsyn, for å finne ut hvorfor og hvordan dette påvirket den enorme skaden. Vi skal la konklusjonene i rapporten ligge denne gangen, foruten å nevne at det tyder på at brannrisikoen ikke har vært tilstrekkelig vurdert under planlegging, prosjektering og utførelse av byggverket.

Brannfaglig Fellesorganisasjon (BFO) har i en årrekke etterlyst at ansvarlige myndigheter etterlever erkjennelsen av at brann er et problem som hvert år påfører samfunn og enkeltmennesker lidelser i stor skala. Samfunnsøkonomisk fører branner til store kostnader i form av helseutgifter og skadeutbetalinger. Foruten de direkte skader som påføres, så viser Sola-brannen tydelig hvilke negative ringvirkninger slike storbranner får.

Målrettet satsing på forebyggende arbeid er regjeringens hovedstrategi for å forhindre og redusere konsekvensene av branner

Godkjent i Statsråd mai 2009

Etterlevelse av denne hovedstrategi, «som samlet sett vil innebære styrking av brannsikkerheten i Norge» (Stortingsmelding.nr.35) synes ikke ivaretatt, og BFO har i sin kontakt med flere statsråder blitt møtt med at «det i hvert enkelt tilfelle vil bli vurdert om det skal nedsettes en større granskings- eller undersøkelseskommisjon», og «Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomfører egne undersøkelser og andre gjennomganger i etterkant av branner». I ettertid ser vi at dette utføres i liten eller ingen grad. RISE-rapporten er et hederlig unntak.

Hugo Haug.
Hugo Haug.

Politiet er satt til å etterforske «alle» branner, men mangler både kompetanse og ressurser. De direkte årsaker til branner som etterforskes synes ofte ifølge politiet å være klar, etter en etterforsking myntet på å avdekke om det foreligger strafferettslige forhold. Noe det relativt sjelden tas ut tiltale for.

Derimot kan det tyde på at det er bakenforliggende årsaker forårsaket over tid, som både utløser brann og påvirker dens omfang og skader. I svært liten grad blir slike forhold undersøkt, da det lokalt er begrensede ressurser til rådighet til slik gransking.

Det er derfor et påtrengende behov for at samfunnets sikkerhet og beredskap mot brann blir bedret gjennom etablering av en fast offentlig undersøkelseskommisjon etter modell av Statens Havarikommisjon. Formålet er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelse av alvorlige branner eller branntilløp, ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Erfaringer fra denne typen granskning vil kunne danne grunnlag for bedre allmenn informasjon og endringer i regelverk og forskrifter, og praktisering av disse. Og ikke minst spare enkeltmennesker og samfunn for store lidelser og kostnader.

BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
BFO er på sosiale medier. Link i bildet.
Powered by Labrador CMS