Slik så det ut etter den kraftige brannen i p-huset på Sola flyplass 7. januar 2020.
Slik så det ut etter den kraftige brannen i p-huset på Sola flyplass 7. januar 2020.

Ny rapport fra DBI om brannsikkerhet i garasjeanlegg

Det finnes mange eksempler på voldsomme bilbranner i store parkeringsanlegg de siste årene, der brannvesenet ikke har hatt mulighet til å stoppe den voldsomme brannspredningen, og som har gitt store konsekvenser for mange. En ny rapport fra DBI og Teknisk Institutt i Danmark har sett på om dagens branntekniske krav til parkeringshus er tilstrekkelige, og om økningen i elbilparken bidrar til å øke brannfaren.

Publisert

DBI (Brann- og Sikkerhetsinstituttet i Danmark) og Teknisk Institutt (Danmark), har publisert en ny rapport; «Brannsikkerhet i garasjeanlegg, lagring av litium-ion-batterier og batterier for solcelleanlegg i bygninger». Rapporten er utarbeidet i perioden oktober 2021 til medio januar 2022, og vurderingene er gjort i forhold til bygningslovens og byggesaksforskriftens bestemmelser (ref. BR18).

Det finnes flere eksempler på hvor alvorlige konsekvenser en bilbrann kan få i et parkeringshus, der brannvesenet ikke har mulighet til å stoppe spredningen av brannen. Eksempelvis den voldsomme brannen i parkeringshuset på Stavanger Lufthavn Sola der hele p-huset ble ødelagt og flere hundre biler gikk med i dragsuget 7. januar 2020. Et annet eksempel er brannen i et garasjeanlegg i Märsta nord for Stockholm i august i fjor, der rundt 200 biler sto i brann og hele p-huset raste sammen.

Prosjektet tilknyttet den danske rapporten har hatt som mål å avdekke forhold for eksisterende bygg og garasjeanlegg oppført etter regler før BR18 (i det danske Bygningsreglementet.), og nybygg oppført etter de regler som gjelder i BR18 i dag:

a. Er det med gjeldende søknad et rimelig sikkerhetsnivå i forhold til brannfare, brannbelastning, konstruktive forhold, evakueringsmuligheter og redningstjenestens rednings- og slokkeinnsats.

b. Vil det med fremtidig bruk, med forventning om at det vil være flere el- og hybridbiler om 5-10 år, være et tilstrekkelig sikkerhetsnivå i forhold til brannfare, brannbelastning, konstruktive forhold, evakueringsmuligheter og redningstjenestens rednings- og slokkeinnsats.

I grove trekk

Analysen av brannsikkerhet i garasjeanlegg konkluderer i grove trekk med at dagens branntekniske krav til parkeringshus trolig ikke er tilstrekkelige. Gjennom arbeidet med rapporten har det også fremkommet at det er hele bilparken, og ikke bare elbiler, som gir grunn til å vurdere å revidere retningslinjene for brannsikring av garasjeanlegg.

Noen av vurderingene av nye krav til brannsikring av både eksisterende og fremtidige garasjeanlegg er at faren for brannspredning mellom biler skal reduseres. Sprinkleranlegg anses som det mest effektive og anbefalingen er derfor sprinkling av garasjeanlegg større enn 150 m2.

For garasjer på mindre enn 150 m2 men mer enn 100 GJ total brannbelastning (tilsvarer 6 – 7 biler) anbefales det også krav til brannslokkingsinstallasjoner for å motvirke brannspredning mellom biler og annet brennbart materiale.

I konklusjonen kan man også lese at:

«Det har lenge vært noe usikkerhet rundt behovet for ytterligere tiltak i forbindelse med økningen av elbiler. Nyhetsmedier og sosiale medier har de siste 15 årene ofte hatt en relativt kritisk vinkling til elbiler. Det har f.eks. vært flere villedende beretninger om høyere utslipp fra kjøring og produksjon av elbiler (EV) enn fra forbrenningsbiler (ICEV), og det har vært relativt mange bilder av branner i elbiler med tilhørende diskusjoner om brennbarhet av elbiler.«

Statistikken (som også understøttes av ny statistikk fra Norge), viser at den relative sannsynligheten for brann i el- eller hybridbiler er lavere sammenlignet med kjøretøy utstyrt med forbrenningsmotor. Det er derfor ikke grunnlag for å forvente en høyere frekvens av branner i fremtiden som følge av overgang til el- og hybridbiler.

En lavere sannsynlighet for brann i el- eller hybridbiler forventes derfor å føre til et mindre antall bilbranner i fremtiden, da andelen biler med forbrenningsmotor blir mindre.

«Reell statistikk for elbilflåter kan finnes i realistisk sammenligning med forbrenningsbiler, og generelt ser den totale brannfaren ut til å være litt lavere for elbiler enn ICEV – selv ved lading av elbiler inkludert.», står det å lese i rapporten.

Sprer seg raskere

Det er viktig å merke seg at flere større garasjebranner har hatt en langt raskere brannspredning enn antatt, uavhengig av biltype og dette har skapt vanskeligheter for brannvesenet med å få slått ned brannen. Nye biler (både EV og ICEV) avgir de samme typene farlige gassere ved brann, men for EV er konsentrasjonen av HF-gass noe høyere.

Parkeringsplassene i nye parkeringsanlegg har ofte blitt mindre for å arealeffektifisere og få plass til flere biler. Dette bidrar til at branner spres hurtigere fra bil til bil.

Det er likt behov for verneutstyr for brannpersonell ved brann for alle biltyper. En brann i batteripakken EV eller PHEV (Plugin hybrid) er vanskeligere å slukke fra utsiden på grunn av batterikjemi og installasjonen av batteriet i bilen. Dette gir imidlertid et annerledes og lengre forløp for brannvesenet ved slukkearbeidet.

Noen av poengene i rapporten som er viktig å merke seg er at:

  • Det er større risiko for brann i vanlige biler enn i elbiler (elbiler er også betydelig nyere).
  • Avgitt varmeenergi er nesten den samme i elektriske og vanlige biler.
  • Branner i batterier kan være svært vanskelig å slukke.
  • Elbiler avgir mer Hydrogenfluorid enn drivstoffbiler, noe som kan føre til at metaller ruster.
  • Nyere biler har om lag 40 % mer varmeenergi enn det som ofte ble antatt når bygningene var dimensjonert.
  • Ved tilfeller av bilbranner i parkeringshus, ringer ikke folk brannvesenet. Det bør derfor være ABA.
  • Brannventilasjon har ikke alltid en positiv effekt i bilbranner i parkeringshus.
  • Sprinkling er den mest effektive beskyttelsen og bør installeres i parkeringshus over 150 m2.
  • Der mer enn 6-7 biler står parkert, bør disse beskyttes mot mulig brannspredning fra brennbart materiale i nærheten.

Les hele rapporten her

Powered by Labrador CMS