Tre myter om BIM som bør tas av dage

Prosjektering innen bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er ikke noe nytt i bygg - og anleggsbransjen. Sett bort i fra det som omhandler brannsikring. Brannsikkerhet ligger langt bak de andre digitaliseringsprosessene i bransjen. Målet må være å strangulere diverse seiglivede myter. På den måten er vi langt på vei i arbeidet for en forbedret brannsikringsteknologi. Steget fra de tradisjonelle prosessene til de digitale, er kanskje ikke så store likevel?

Publisert

I den tradisjonelle byggeprosessen kan prosjekteringen sammenlignes med en stafett der arbeidene foregår i isolerte faser fra første aktør til siste aktør - som en stafettpinne.

Brannvern i BIM er fremdeles ganske nytt, og for den enkelte brannkonsulent kan dette være ganske skremmende. I motsetning til andre mer digitale disipliner i byggebransjen, håndteres fortsatt mange brannsikringstiltak manuelt med analoge forløp. Mangelen på digitale verktøy gir ikke bare unødvendige byggekostnader, men også en utilstrekkelig datastruktur for eiendomsforvaltning. De siste årene har bruken av BIM eskalert, men til tross for dette lever flere varige myter videre. Myter som det er på høy tid å tilintetgjøre.

Hva innebærer BIM?

Kort fortalt er BIM det man kaller digitale modeller av et bygg, og er ment som kjernen i en samarbeidsmodell mellom de ulike aktørene innen byggfaget. Dette kan være et samarbeid mellom byggherre, entreprenør, elektriker, rørlegger, vedlikehold og offentlige myndigheter.

Samarbeidet bør foregå fra selve byggestart og videre gjennom bygningens levetid, inkludert riving og gjenvinning av materialer. Bruk av BIM i prosjekter fører til bedre kommunikasjon, større effektivitet som igjen gir redusert risiko.

For at et BIM-samarbeid skal være effektivt, er det viktig å kunne dele informasjon med alle involverte i et byggeprosjekt. Enten må da alle jobbe i det samme systemet – med de eventuelle begrensninger det gir på tvers av fagområdene – eller man må kunne dele BIM gjennom et eller annet filformat.

Dette er de typiske mytene:

1. Det er tidkrevende og dyrt å implementere BIM

At denne myten lever er enkel psykologi. Men fakta er at dette ikke trenger å være så vanskelig som det fremstår for mange. Det å jobbe med å skape samarbeid i de digitale arbeidsprosessene innen brannvern i byggebransjen, trenger ikke å være et veldig stort steg for bransjen.

- Å si at noe er komplisert er sannsynligvis et definisjonsspørsmål, sier branningeniør Erik Almgren i et intervju hos Bimfire i Sverige. Han jobber i Bengt Dahlgren AB som er et av de største entreprenørselskapene i Sverige.

- For mange tradisjonelle bedrifter i bransjen fremstår det muligens problematisk. Jeg vil påstå at det ikke er vanskeligere å bruke BIM enn det det er å lage branntegninger i Autocad.

- Hvis du klarer det, så vil du også klare å bruke BIM, sier Almgren.

2. Branningeniører stiller bare krav men prosjekterer ikke

Branningeniører har tradisjonelt stått for jobben med å stille krav, mens de ikke har deltatt aktivt i utformingen av bygg. Egentlig er det ingen hindringer for branningeniøren å inneha en mer deltagende tilstedeværelse i prosjekteringen. Og dette er etterlengtet og ønsket i bransjen.

- Ved å jobbe tettere med arkitekten og de andre tekniske aktørene, kan vi oppnå bedre resultater og øke kvaliteten på hele prosjektet, sier Almgren.

3. Bransjen er ikke moden!

Holdningen i dag er at bygg - og anleggsbransjen vil bli digitalisert etter hvert, men at den egentlig ikke er klar ennå. Derfor tør ingen ta det første skrittet. Faktisk jobber flere aktører allerede i BIM. Informasjon om videre arbeidsprosesser, ulike aktørers planer etc. er jo bare å samle inn.

- Bransjen blir mer og mer moden for dette, og endringene går raskere og raskere, avslutter Almgren.

Standard Norge har lansert en BIM-rapport

BIM gir mange muligheter, men hvor langt har man kommet, og i hvilken grad benyttes BIM som felles verktøy mellom de ulike aktørene i verdikjedene i Norge? Standard Norge har gjennomført en undersøkelse om praktisk bruk av BIM i håp om å kunne bidra til bedre innsikt i bruk og prosesser. Rapporten ble lansert på et frokostmøte 20. oktober i fjor.

Målet for undersøkelsen har vært å få kunnskap om hvilke forhold som bidrar til bruk av åpne standarder for BIM i bygge- og anleggsbransjen. Undersøkelsen omfattet dybdeintervju med ledere og fagpersoner hos noen av de største byggherrene og entreprenører i Norge.

Rapporten fra undersøkelsen gir et verdifullt bilde av dagens situasjon samt et blikk inn i hva aktørene mener kan være veien videre. Standard Norge vil benytte funnene i undersøkelsen til å fortsette dialogen med aktørene i BAE-næringen og håper dette kan være et bidrag til å utvikle mekanismer som gir gevinster og bedre effektivitet på områder som ikke er sensitive for konkurranse.

Les hele rapporten fra Standard Norge her:

https://www.standard.no/Global/PDF/Standard%20Morgen/2020BIM-rapport/Standard_rapport%20BIM_enkeltsider_SKJERM.pdf

Kilde: https://bimfire.app/news/3-myter-om-brand-i-bim/

og Standard Norge

Powered by Labrador CMS