Har vi noe å lære av Scottish Fire and Rescue Services?

Det er en utbredt oppfatning at det store og statlig eide Scottish Fire and Rescue Services har gitt et bedre tilbud for hele Skottland. Og landet beholdt sine 356 brannstasjoner. Samfunnsbedriftene Brann og redning har vært på studietur i vesterled.

Publisert

Samfunnsbedriftene Brann og redning var sammen med brann- og redningsmedlemmer og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap på studietur til Skottland den 11.-14 september. Hensikten var å ta del i erfaringer med organiseringen av brann- og redningstjenesten i Skottland.

Vi fikk med oss mange inntrykk, nyttige tips og erfaringer hjem til Norge og vår kommende gjennomgang av brann- og redningstjenesten. Svaret på spørsmålet i overskriften var dermed et klart ja.

Seremonier for dronning Elizabeth II

Besøket i Skottland og Edinburgh ble veldig preget av dronning Elizabeth IIs dødsfall. Edinburgh var episenteret for alt det seremonielle rundt dronningens dødsfall de dagene vårt besøk fant sted, og det fikk også konsekvenser vårt planlagte program for besøket.

Vårt skotske vertskap med Justisdepartementet og Scottish Fire and Rescue Services i spissen la om planene og improviserte etter beste evne ettersom deler av byen ble nedstengt. Som et resultat av dette fikk vi både et flott faglig innhold og muligheter til å delta i en historisk hendelse som dronningens dødsfall var.

Selv om Skottland i areal er mindre enn Norge, er det mye som er likt og sammenlignbart. Vi har det samme befolkningsgrunnlaget, næringsstrukturen er ganske lik og distrikts- og bosettingsutfordringene er veldig like. Det gjør at Skottland er et land som det er naturlig å sammenligne seg med.

Skottlands reform av brann og redning

Fra 2012 har det vært en nasjonal brann- og redningstjeneste i Skottland. Før 2012 var brann og redning organisert i 8 regioner uten en nasjonal overbygning. Det har også vært gjennomført reformer på andre viktige samfunnsområder som eksempelvis helse og politi.

En viktig forutsetning for en statlig brann- og redningstjeneste var gjennomføringen av en kommunereform tilbake i 1996, med det resultat at Skottland i dag har 32 kommuner.

Penger, likhet og styring

Representanter fra det skotske justisdepartementet ga oss innblikk i bakgrunnen for reformene som ble vedtatt i 2012. Hovedgrunnen var at det fantes et politisk flertall i parlamentet for å gjennomføre en reform både for brann og redning og for politiet. De gikk i 2012 fra åtte regioner til én nasjonal brann- og politistruktur.

Det var forøvrig tre andre grunner som ble trukket fram. For det første: En kraftig barbering av budsjettene gjorde det nødvendig med tiltak. For det andre ville man sikre lik tilgang til beredskap og trygghet over landet. For det tredje ville ha man sterkere politisk styring og kontroll med politi og brann.

De var også tydelige på at slike reformer ikke var problemfrie. Men i det store og hele mente de at målsettingene var nådd. Innsparingene var tatt på befalsnivå da mange av lederstillingene var dupliserte og dermed overflødige.

Gjennom en slankere organisasjonsmodell var det behov for færre ledere da man gikk fra åtte regionale enheter til én felles organisasjon.

Ville skjerme lokalsamfunn

Man har samtidig fokusert på at tjenestene ute i lokalsamfunnene skulle skjermes for innsparinger. Som en illustrasjon på dette pekte de på at alle de 356 brannstasjonene som var operative før reformen, fortsatt er det.

Et frittstående tilsyn, «HM Fire Service Inspectorate», kvalitetssikrer arbeidet i Scottish Fire and Rescue Service. De sjekker at tjenesten leverer på de målsettinger og kostnader som det skotske parlamentet har bestemt. Oppfølgingen er basert på åpen og tett dialog mellom partene og basert på tillit begge veier.

Tjenesten ble bedre over tid

På dag to var vi invitert til Scottish Fire and Rescue Service sitt hovedkvarter i Cambuslang. Ledelsen, med brannsjef Ross Haggart og styreleder Kirsty Darwent, tok oss imot. I møtet ble det gitt gode orienteringer om hvordan reformen har fungert.

Det har tatt tid å bygge et felles brann- og redningstilbud for hele Skottland. Men det rapporteres fra lokalt hold at reformen har gitt et bedre tilbud i hele landet.

Blant annet har det blitt bedre tilgang på nødvendig utstyr. Erfaringene fra større hendelser er også gode. Det er tydelig ansvarsdeling og ressursene allokeres der de trengs mest.

Fagskolen vakte interesse

Under diskusjonene ble det også stilt spørsmål fra skotske representanter om hvordan vi driver opplæring og utdanning av personell i Norge.

De ble svært interessert i vår fagskole, og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap inviterte Scottish Fire and Rescue Service til Norge for å ta vår nye fagskole nærmere i ettersyn. Læring går åpenbart begge veier.

Saken sto først på trykk i samfunnsbedriftene.no.

Powered by Labrador CMS