En husrekke på 12 boliger brant ned på Svalbard natt til 12. september i år.
En husrekke på 12 boliger brant ned på Svalbard natt til 12. september i år.

Brannsikkerhet – hvorfor er det så vanskelig?

- Det er fragmentert og for lite erfaringsoverføring i bransjen, sier Anders Sandmæl i dette innlegget. - Hensikten med denne korte kronikken er å få belyst utfordringene for de forskjellige parter/roller. Forhåpentligvis kan jeg, i korte trekk, herved gi leseren et overblikk og et grunnlag for å ta dette samfunnsproblemet på alvor. Vi må vekk fra dagens silo-tenkning og heller se på årsaker og konsekvenser!

Publisert

Vi må vekk fra dagens silo-tenkning og heller se på årsaker og konsekvenser. Min påstand er at det meste er fragmentert, og det er for lite erfaringsoverføring i bransjen.

Så; la oss se på de ulike partene og deres rolle, i hvorfor nettopp brannsikkerhet - er så vanskelig.

Media:

Fokuset til mediene er ikke at branner får et større omfang og flere konsekvens enn det er forutsatt, fordi brannsikkerheten ikke var ivaretatt i de ulike tilfellene.

Bygningsmyndigheter - DIBK (Direktoratet for byggkvalitet):

Kravene til aktørene fra myndighetenes side er gode, men det er problematisk at det ikke blir fulgt opp at kravene ikke ivaretas.

Byggesaksavdeling - Tilsyn:

Her er det ingen krav til uavhengig kontroll. Hadde det vært slik så ville dette påvist entreprenørenes utfordringer. Resultatet er at samfunnet taper store summer på at dette ikke ivaretas i alle offentlige prosjekter.

Byggherre/bygningseier:

Byggherre har ofte for stor tillit til entreprenører som igjen gjør at byggherre/bygningseier ikke følger opp at krav ivaretas og dokumenteres i nye bygg. De fleste bygningseiere bruker derfor ikke nok ressurser på å ivareta brannsikkerheten i eksisterende bygg.

Brannrådgiver – RIBR:

Det er også problematisk at brannrådgiveren er ute av prosjektet når brannkonseptet er ferdig. Derfor blir det sli at det ikke er noen som sikrer at disse branntekniske kravene er ivaretatt, både når det kommer til prosjektering, utførelse og dokumentasjon.

Totalentreprenører:

Totalentreprenører har ofte svært liten kompetanse/oppfølgning av brannsikkerheten i et byggeprosjekt, samt de funksjoner og dokumentasjon det ferdige bygg skal inneholde. Dette setter brannsikkerheten på spill.

Driftspersonell:

Når eier ikke prioriterer å få på plass dokumentasjon og funksjoner i eksisterende bygg, da får ikke driftspersonell forutsetninger og/eller har kompetanse for å ivareta nettopp dette i hverdagen.

Forsikring – Finans Norge:

Selskapene har sikkerhetsforskrifter som en del av avtalen. Eier/drift er ofte ikke kjent med og ivaretar ikke disse kravene.

Kontroll av branntekniske installasjoner:

Kontroll utføres av eksterne firmaer med fagkompetanse. Eier av bygget får ofte «rapporter» som ikke har den nødvendige verdi.

Brannvesen – tilsyn:

Tilsyn praktiseres ulikt rundt i Norge og fagkompetansen er varierende. Det er ofte et tema når tilsyn diskuteres, og derfor er det kun enkelte forhold som vurderes. Brannvesen utfører tilsyn kun i enkelte bygg. Men hva med alle de andre?

Politi og påtalemyndighet:

Politiet er pålagt å etterforske alle branner, noe de ikke gjør. Dette handler både om ressurser og kompetanse. Det foretas derfor ikke en vurdering av om brannsikkerheten var ivaretatt eller om en brann fikk en unødvendig stor konsekvens, i de enkelte tilfeller der brann oppstår.

Miljø:

Branner gir store miljøbelastninger, som igjen gir større miljøforurensning enn nødvendig. Dette gjelder ikke bare det selve brannen fører med seg av miljøgifter mm., men gjelder også alt som skal kastes/erstattes, samt at andre bygg ofte må brukes i mellomtiden. Røykskader gir i tillegg redusert livskvalitet for mange.

Finnes det lyspunkter?

Construction City er eiendoms- og entreprenørbransjen sitt innovative prestisjeprosjekt i Oslo.

Brannmerking utføres for stadig flere eksisterende bygg. Det kartlegger all brannteknisk dokumentasjon, rutiner samt tilstanden til branntekniske installasjoner/funksjoner. Dette er et godt underlag for ledelsen samt for den fremtidige oppfølgningen.

Selv om dette innlegget består av korte oppsummeringer av utfordringene som eksisterer innenfor de ulike instanser/aktører, er det ikke mindre viktig. Hva DU og dine kollegaer gjør internt og i forhold til andre – det er det eneste som vil bidra til en positiv endring. Hver eneste lille endring teller, og er viktig for helheten av et mer brannsikkert samfunn.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget er forfatterens egne.

Powered by Labrador CMS