Brannkravene til utvendig kledning for norske trehus holder mål

På oppdrag fra regjeringen har Direktoratet for byggkvalitet vurdert kravene til sikkerhet for utvendig kledning på lave bygninger. Det ble tidligere gjennomført et markedstilsyn etter at det ble avdekket at produsenter av royalbehandlet trekledning uten brannhemmende behandling, deklarerte sine produkter feil. Nå er rapporten klar, og anbefalingen fra DiBK er at sikkerhetsnivået ikke bør endres fra dagens standard.

Publisert Sist oppdatert

Dette er saken:

  • I 2019–2020 gjennomførte DiBK et markedstilsyn med brannhemmende trekledning.
  • Tilsynet skulle vurdere om produktene var deklarert i henhold til kravene i forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (byggevareforskriften (DOK)).
  • Tilsynet avdekket feil i produktdokumentasjonen for royalbehandlet trekledning med brannhemmende behandling.
  • Testing i regi av tilsynet viste at kledningen var deklarert feil. Produktets ytelser var dårligere enn deklarasjonen tilsa.
  • Dette førte til store utfordringer for produsentene av trekledning med brannhemmende behandling, entreprenører, byggmestere, kommuner og ikke minst kunder.
  • Tilsynet avdekket også at produsenter av royalbehandlet trekledning, uten brannhemmende behandling, deklarerte sine produkter feil. For slik trekledning forelå det produktdokumentasjon uten nødvendig testing som grunnlag.
  • I tiden etter markedstilsynet er det fremsatt påstander om at en del ubehandlet trekledning, som er malt eller beiset i ettertid med vanlige forbrukerprodukter, heller ikke oppfyller nødvendig sikkerhetsnivå etter TEK17.

Våren 2022 fikk DiBK i oppdrag fra Kommunal- og distriktsdepartementet å vurdere brannkravene til utvendig kledning i brannklasse 1, og om disse er satt til rett nivå.

Brannklasse 1 omfatter eksempelvis boligbygninger i inntil tre etasjer, skolebygninger i to etasjer, salgs- og forsamlingslokaler inntil to etasjer, overnattingsbygg inntil to etasjer og sykehus og sykehjem i én etasje.

– Etter utførlige tester av ulike byggevarer, gjennomgang av forskningsresultater og innspill fra fagmiljøer, mener vi at dagens sikkerhetsnivå er hensiktsmessig og oppfyller de kravene vi som samfunn må ha, i første rekke for å sikre liv og helse, i andre rekke for å sikre materielle verdier, sier avdelingsdirektør Christine M. Karlsen i DiBK.  

Sikkerhet går foran alt

Norske trehus er trygge.

Christine M. Karlsen i DiBK

Det brannfaglige miljøet har i sine innspill til vurderingen vært tydelige på at dagens sikkerhetsnivå gir håndterbare situasjoner for brannvesenet, men at å senke kravene åpner markedet for materialer vi i dag ikke kjenner egenskapene til, skriver DiBK.

– Norske trehus er trygge. I Norge har vi en lang tradisjon for å male eller beise ubehandlet trekledning etter at bygget er ferdigstilt. Våre undersøkelser viser at trekledning behandlet med flertallet av dagens produkter innen malinger og beis oppfyller sikkerhetskravene i dagens regelverk, sier avdelingsdirektør Christine M. Karlsen i DiBK.

"Ved å senke sikkerhetsnivået fra Euroklasse D til Euroklasse E, blir viktige brannegenskaper ikke testet eller dokumentert. Vi vet mindre om hvordan produktene vil oppføre seg i en brann. Dermed vil vi åpne for produkter med ukjente og dårligere brannegenskaper. En brann kan derfor spre seg mye raskere i og mellom bygninger enn forutsatt i dagens regelverk. En rask brannspredning kan hindre sikker rømning og forsinke brannvesenets innsats for redning og slokking. I tillegg kan det føre til større materielle skader.", står det i rapporten.

I april 2021 ble det gjennomført en regelendring for å avhjelpe byggeprosjekter der det er brukt behandlet trekledning til yttervegger som ikke tilfredsstiller kravene i regelverket. Slike bygninger kan i dag få ferdigattest, så lenge det gjøres en analyse som dokumenterer at brannsikkerheten er ivaretatt. En slik analyse vil kunne konkludere med at brannsikkerheten er god nok, mens det i andre tilfeller må gjøres utbedringer.

Dokumentasjonen må være rett

Oppføring av byggverk og omsetning av byggevarer reguleres av flere regelverk. Deler av regelverket baserer seg også på felleseuropeiske standarder. Når man behandler tre med ulike kjemikalier som maling, impregnering eller olje, så forandrer brannegenskapene seg. Testing er viktig for at byggevarene brukes på en måte som gir trygge bygninger.

– Vi vet at dette er vanskelig. Derfor er det viktig at produsentene rådfører seg med fagkyndige om hvordan de skal forholde seg til regelverket. Brannsikkerhet er et av de mest grunnleggende hensynene vi må ta når vi bygger. For at forbrukere og utbyggere skal kunne ta opplyste valg i en byggeprosess, må produktdokumentasjonen være korrekt, avslutter Christine M. Karlsen.

Le hele rapporten: Brannkrav til utvendige kledninger.

Powered by Labrador CMS