Utdanningsparadokset i brannfaget

Det er et stort søkelys på brannsikkerhet i byggeprosjekter og det kreves høy kompetanse hos brannrådgiveren i de enkelte prosjektene. På tross av dette får brannsikkerhet alt for lite oppmerksomhet i utdanningen av håndverkere og ingeniørfag rettet mot byggebransjen. Brann er et magert kapittel i læreplaner for de ulike fag. Ser man på de forskjellige fasene i et byggeprosjekt, kreves det svært høy kompetanse tidlig i prosjektet, mens det er et svært tilfeldig nivå av kompetanse videre i prosjekteringen og utførelsen.

Publisert

Siden ‘90-tallet har det vært et økende søkelys på brannkompetanse i byggeprosjekter. Fokuset oppstod for alvor da forskriftene til plan og bygningsloven ble endret i 1997. Ordningen med sentralgodkjenning og ansvarsrett ble etablert, og teknisk forskrift gikk over til å bli en ytelsesbasert forskrift. Endringene i regelverket førte til et annet behov for kompetanse enn før. Tidligere var det ofte bygningsingeniøren eller arkitekten som prosjekterte brannsikkerhet i prosjektene. Men dette har sakte men sikkert endret seg, og brannsikkerhet er nå et spesialfelt med dertil høye kompetansekrav. Samtidig har ikke øvrige fagretninger fått tatt del i kompetanseøkningen. Dette har skapt avstand mellom de som prosjekterer brann og alle andre.

Gjøres ofte byggfeil

I sin rapport fra 2020 peker Byggkvalitetsutvalget på at det ofte gjøres byggefeil. Det er ingen grunn til å tro at noe er annerledes med hensyn til brannsikkerhet. I rapporten pekes det på flere grunner til byggefeil, hvorpå manglende kompetanse trekkes frem som et av dem.

Jeg mener at det er nødvendig å styrke de etablerte utdanningene som er rettet mot byggebransjen. Det må videre settes i gang en debatt om å etablere nye fagutdanninger som gir bred kompetanse. Ordninger som fagbrev og fagskoleingeniører innen passiv og aktiv brannbeskyttelse vil styrke utførelsesleddet.

Lite fokus på brannkompetanse

En gjennomgang av læreplanverket i videregående utdannelse viser svært lite fokus på brannkompetanse. Hvordan skal man forvente at brannsikkerheten tas på alvor når dette ikke er med i opplæringen? I læreplanen for Vg3 Byggmontasjefaget, kan vi lese at yrkesretningen skal gjøre lærlinger i stand til å montere konstruksjoner i tre, stål og betong. Kunnskap omkring brannsikkerhet er ikke nevnt. Konstruksjoner som er essensielle for brannsikkerheten i bygg blir ikke viet oppmerksomhet i opplæringen av de som skal bygge. I læreplanen for Vg3 Elektrikerfaget fokuseres det kun på brannalarm og ledesystem, uten å peke på hvilke andre ansvar elektrikeren har i forbindelse med brannsikkerhet. For fagskoler og ingeniørutdanning finnes de samme problemstillingene. Det er dette som fører til at det er svært tilfeldig om man har tilstrekkelig og riktig kompetanse i mange byggeprosjekter.

Brannsikkerhet er tverrfaglig og bør få en større del av utdanningene som er rettet mot byggebransjen. Yrkesfag så vel som høyere utdanning.

Få formelle krav

Det er ikke overraskende at det, med unntak av noen få fagretninger, også er få formelle krav til brannkompetanse blant de som prosjekterer og utfører. Dette på tross av at det er de samme fagretningene som skal foredle ytelsene i brannkonseptet til faktiske løsninger. I svært mange bygge- og rehabiliteringsprosjekter prosjekteres brannkonseptet i tiltaksklasse 3. Dette henger sammen med størrelse av bygg og bruken i byggene, men også fordi bygg i dag ofte prosjekteres med fravik fra de preaksepterte ytelsene i VTEK. Og sett fra myndighetenes øyne, er brannrådgiveren ferdig med sitt arbeid før bygget detaljprosjekteres, og spaden settes i jorda. Resultatet blir at det formelt sett ikke er et behov for videre involvering, og den myndighetspålagte kompetansen går ut av prosjektet.

Morten Iversen Berland
Morten Iversen Berland

Det stilles med andre ord svært høye krav til det som foregår tidlig i prosjektet, uten at disse kravene egentlig blir videreført. Dette er paradoksalt med tanke på hvor viktig brannsikkerhet er.

Om journalisten:

Morten er branningeniør og har en spesiell interesse for hvordan brannsikkerhet i hele kjeden håndteres. Han har en Bachelorgrad i Brannsikkerhet fra Høgskolen Stord/Haugesund (HSH), som nå er Høgskulen på Vestlandet (HVL), der han var ferdig i 2008. Morten har fagbrev som elektriker fra tidligere, og har til sammen over 20 års erfaring i byggebransjen.

Powered by Labrador CMS