Nytt høringsforslag for å øke brannsikkerheten på campingplasser

Regjeringen vil bidra til mer brannsikre og tryggere campingplasser. Nå sendes forslag til forskriftskrav om inndeling av campingplasser i parseller og etablering av branngater på campingplassene på høring.

Publisert

På mange campingplasser står campingvognene tett. Det kan føre til at en brann sprer seg raskt, og til at brannvesenet ikke kommer frem dersom det begynner å brenne. Dette har det vært flere eksempler på så sent som i sommer.

Dødsbranner:

I følge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har det så langt i år totalt omkommet 24 personer i brann - 13 menn og 11 kvinner. (Oppdatert 30.07.21).

5. august i år, brant det i tre vogner og en bil ved Haugnes camping i Hurdal. Spredningsfaren til andre vogner var stor, og én beboer fikk lettere skader mens andre slapp unna med skrekken.

2. august meldte Alta brann og redning at de rykker ut til en brann i campingvogn ved Elvestrand. Vogna ble nesten utbrent, det ble skader på en bil i nærheten, men det ble ikke meldt om personskader.

20. juli, var det en brann i en vogn på Granmo camping i Oppdal. Brannen spredde seg til minst to nærliggende campingvogner, én ble totalt nedbrent og flere andre ble skadet. Heldigvis kom alle seg ut av sine campingvogner. Brannen startet mest sannsynlig i en gassflaske, da publikum oppdaget at det brant ut fra en slange på en gassflaske.

Er sendt ut på høring

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet sender Direktoratet for byggkvalitet på høring forslag om endring i byggteknisk forskrift § 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk.

For å øke brannsikkerheten på norske campingplasser vil regjeringen innføre krav om parsellinndeling og etablering av branngater. Målet er å hindre brannspredning på campingplasser, og sikre tilgang for brannvesenet og andre nødetater. Ved å dele campingplasser inn i avgrensede parseller, med branngater imellom, kan man forhindre at brann sprer seg til andre deler av campingplassen, eller til områdene utenfor. Parsellinndeling av campingplasser er således et viktig brannverntiltak. Forskriftshjemmelen vil framgå av ny § 26-2.

Et krav om parsellinndeling av campingplasser vil også innebære en tydeliggjøring av regelverket. Forslaget til forskriftshjemmelen er en oppfølging av forslag 15. mars 2019 om endring i byggteknisk forskrift § 11-6 om brannsikkerhet og avstandskrav på campingplasser. Det ble her fremmet forslag om et nytt generelt avstandskrav på fire meter mellom campingenheter på campingplasser.

Lovendringer vil øke sikkerheten

Forskriftsbestemmelsen skal virke sammen med, og tre i kraft samtidig som, krav til fire meters avstand mellom campingenheter på campingplasser. Samlet vil endringene bidra til et enklere regelverk og økt brannsikkerhet. De nye kravene trer i kraft 1. januar 2022.

Forslaget sendes på høring fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) med høringsfrist 9. november 2021.

Kilde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet, dibk

Powered by Labrador CMS