NAF mener det må brukes mer penger på sikring av tunnelene.
NAF mener det må brukes mer penger på sikring av tunnelene.

Tunneler over hele landet kan være rene brannbomber

Etterslepet på tunnelsikring er enormt og det kreves 17,3 milliarder for å møte sikkerhetskravene bare for tunnelene på riksveinettet. Det er et stort vedlikeholdsetterslep på sikring av tunneler bygget med materialet PE-skum. Tunneler over hele landet kan bli rene brannbomber ved ulykker eller motorhavari grunnet det brannfarlige skummet.

Publisert Sist oppdatert

NRK melder i dag om stort vedlikeholdsetterslep på sikring av tunneler bygget med materialet PE-skum. Tunneler over hele landet kan bli rene brannbomber ved ulykker eller motorhavari, skriver de. Årsaken er det brannfarlige materialet PE-skum, som blir brukt til vann- og frostsikring i tunneler.

- Dette må statsråden og regjeringen ta tak i. Over flere år har det vært brukt for lite på vedlikehold og oppgradering av tunnelene, og mange er bekymret for sikkerheten i norske tuneller, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF, og legger til:

- Sikring av tunnelene har gått alt for sakte.

Kjører med hjertet i halsen

Hun viser til tall NAF har hentet inn, hvor spesielt folk i distriktene svarer at de ikke er tygge på at vedlikeholdet av tunnelene er godt nok. I en undersøkelse svarer 31 prosent bosatt i distriktene at de ikke er trygge på tunnelsikkerheten i Norge.

- Brann eller ulykker i tunneler kan ha alvorlige konsekvenser, og behovene for sikring og utbedring er store. Rundt 40 prosent av oss reiser gjennom tunneler en eller flere ganger i uken. Det skal ikke være slik at du kjører med hjertet i halsen hver gang du kommer til en tunnel, sier hun.

Tunnelene har blitt dårligere

Om ett år legges neste Nasjonal transportplan (NTP) frem. NAF krever en økt satsning på vedlikehold og fornying. I Statens vegvesens underlag til NTP kommer det frem at «For lite midler til vedlikehold over flere år har gitt negativ utvikling av tilstanden i de eldste tunnelene.». Statens vegvesen beregner at det vil koste 17,3 milliarder å innfri kravene i EUs forskrift til tunnelsikkerhet. I tillegg kommer behovene på fylkesveiene, som også har et stort etterslep på tunnelsikring.

- I år skal fylkene fordele under 600 millioner kroner øremerket tunnelsikring. Dette er langt ifra nok, når man ser på de store behovene for oppgraderinger og utbedringer, sier Handagard.

Hun peker på at det allerede i revidert budsjett bør komme ekstra midler til veisektoren, og at disse pengene bør gå til vedlikehold og oppgraderinger, hvor også utbedringer av farlige tunneler kan inngå.

Bakgrunn:

Statens vegvesens prioriteringer til Nasjonal transportplan, oppdatert 19.april, Tabell 4.2. Anslag på behov for midler til å innfri forskriftskrav, totalt i perioden 2025-2036. Mill. 2023-kr.

https://www.regjeringen.no/contentassets/f517f097ff11468fbb8087f6bc981c43/svv/svv-ntp-2025-2036-prioriteringsoppdrag-rettet-versjon-19042023.pdf 

Powered by Labrador CMS