Kontroll og vedlikehold av brannslokkemidler

For å være sikker på at det slokkeutstyret vi har tilgjengelig i en brannsituasjon skal virke etter forutsetningene finnes det et vedlikeholdsprogramfor for både bedrifter og privatpersoner. Gode råd kan være dyre. Her får du de gratis.

Publisert

Takk for at dere leste mitt siste innlegg Brannforebygging og kontroll, som sto på trykk lille julaften. Først av alt så håper jeg at leserne av Brennaktuelt har hatt en veldig fin jul; Spist godt, kost dere og fremfor alt unngått den store brannødeleggelsen.

Vi er alle klar over at de kalde månedene er store brannmåneder i landet vårt. Her i landet er det dessverre en topp rundt juletider.

Det første innlegget fra meg var brannøvelse, der jeg skisserte det meste av det som normalt bør øves på. Innlegg nr. 2 satt søkelys på røykvarslere. Dette for at vi skulle være sikre på at disse virket når det er behov for det og at steder i bygningen skulle være tilstrekkelig dekket ift. plassering av varslerne. Denne gangen tar vi for oss egenkontroll av brannslokkemidler.

Hva er formålet med egenkontroll?

 • Hindre at brannsikkerheten i bygget forringes
 • Bidra til å sikre mennesker og materielle verdier mot brannskader og ulykker
 • Er en viktig del av branndokumentasjonen
 • Er i seg selv dokumentasjon av virksomhetens arbeid med brannforebyggende brannvern
 • Egenkontroll er pålagt gjennom forskrifter.

Momenter ved egenkontroll er:

 • Sikkerhetsavstander
 • Korrekt bruk av elektrisk utstyr
 • Utplassering av manuelt slokkeutstyr
 • Sprinkleranlegg
 • Avfallsbeholdere
 • God orden og adkomst til alle rømningsveier
 • Brannvegger, branndekker
 • Seksjoneringsvegg
 • Branncellebegrensende konstruksjoner
 • Lagring av brannfarlige varer
 • Elektrisk utstyr

Du skal ikke prøve å spille helt, det kan være farlig.

Vedlikehold i tre faser

For å være sikker på at det utstyret vi har tilgjengelig i en brannsituasjon skal virke etter forutsetningene er det et vedlikeholdsprogram i tre faser.

Fase 1: Ettersyn/egenkontroll:

Dette er en kontroll som foretas av eier eller bruker. Dette ettersynet foretas minst en gang hvert halvår, og det er meningen at dette skal avdekke forhold som kan ha betydning for brukeren i en brannsituasjon

Fase 2:

Denne fasen tar for seg kompetent kontroll av brannslokkemiddelet og skal utføres av en kompetent person som kan legitimere seg selv og de kunnskapene han/hun sitter inne med. For slike oppdrag finnes det spesielle kurs med en egen eksamen.

Fase 3:

Denne fasen tar seg av kompetent service og verkstedsopphold av aktuelt brannslokkemiddel. Denne fasen skal også utføres av kompetent person som kan legitimere seg selv og de kunnskapene han/hun sitter inne med. For slike oppgaver finnes det også spesielle kurs med eksamen.

Vi skal kun ta for oss Fase 1 ettersyn/egenkontroll. Hva sier regelverket om dette?

"Forskrift om brannforebygging. § 5 Omhandler kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger. Eier av byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningen:

a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

§ 7 i samme forskrift omhandler brannvarsling og manuelt slokkeutstyr i bolig og fritidsbolig. Eieren av bolig og fritidsboliger skal sørge for at byggverkene har brannalarmanlegg eller et tilstrekkelig antall røykvarslere. Det skal være minst én detektor i hver etasje som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom når dørene mellom rommene er lukket.

Alt om røykvarslere og alarm ble omtalt i forrige innlegg, men det anses som et viktig ledd i slokkeutstyret, og derfor repeteres dette en gang til. Dessuten er både slokkemidler og brannalarm tatt med i samme paragraf i samme forskrift.

Videre sier samme paragraf:

Eieren skal sørge for at boliger og fritidsboliger er utstyr med minst ett av følgende slokkeutstyr som kan brukes i alle rom.

a) Formfast brannslange med en innvendig diameter på minst 10 millimeter fast tilkoblet vannforsyningsnett. For særskilte brannobjekter i henhold til brannvernlovens § 13, og for andre bygg ut fra en risikovurdering skal være minst 19 millimeter

b) Pulverapparat på mint 6 kg ABC – pulver

c) Skum eller vannapparat på minst 9 liter

d) Skum eller vannapparat på minst 6 liter med en effektivitetsklasse på minst 21A

e) Annet manuelt slokkeutstyr med tilsvarende slokkekapasitet.

Eieren av objektet skal sørge for at røykvarslere og manuelt slokkeutstyr i boliger og fritidsboliger blir kontrollert ved funksjonsprøve eller ettersyn i samsvar med leverandørens anvisninger, og at de vedlikeholdes slik at de fungerer som forutsatt.

I tillegg har dette regelverket andre bestemmelser. Her kan det nevnes de objekter som kommer inn under Brannvernlovens § 13 som omhandler Særskilte brannobjekter, dette er objekter som har spesielle og tilleggskrav til brannforebyggende tiltak. Slike objekter er:

a) Risikoen for tap av liv og helse

b) Risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier

c) Risikoen for samfunnsmessige konsekvenser

d) Risikoen for brudd på forebyggende plikter

e) Effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak.

Dette er beskrevet i Forskrift om brannforebygging § 18.

På slike objekter skal tilsyn prioriteres på bakgrunn av bokstavrekkefølgen.

Slike objekter vil også ha regelkrav til blant annet intervaller på øvelser, kontroller, opplæring også videre. Det samme med innhold av de ulike forebyggende plikter.

I det følgende skal vi se på hva som bør gjøres når man foretar en egenkontroll av slokkemidler.

Egenkontroll av håndslokkere

Vi tar først for oss egenkontroll i virksomheter.

Er slokkeren på riktig sted?

En håndslokker inngår i virksomhetens interne beredskap og er beregnet for bruk av virksomhetens ansatte. Virksomheten skal ha et oppslag/plansje/kart eller lignende som forteller hvor man finner brannslokkemidler og hvilke slokkemidler som en finner der. Denne informasjonen skal være et ledd i en brannvernopplæring til ansatte.

Er håndslokkeren skiltet? Og skiltet godt synlig?

Alt av brannslokkemidler skal være godt skiltet, enten med fluoriserende skilt eller med belyst skilt. Skiltet skal vises på avstand, være godt synlig fra alle veier frem til slokkeren og ikke være tildekt. I ferdselsretning skal skilt peke ut mot midtgang for eksempel plogskilt. I enden er det flate skilt over håndslokker som er det riktige.

Er håndslokkeren solid festet til vegg?

Her må en sikre seg at slokkeren er festet på riktig brakett som sitter godt fast i veggen/underlaget slik at den er sikret mot å falle ned. Håndslokkeren skal henge fritt uten hindringer som kan hindre eller forlenge en reaksjonstid.

En nyttig sjekkliste:

1) Sjekk at sikringen er intakt. Se etter om sikringen er på plass og at den er sikret med plombe. Dersom den ikke er det skal ny settes på. Kontakt den kompetente personen som har service/kontroll på slokkeren.

2) Trykket i håndslokkeren. En trykkladet håndslokker har et manometer som består av ett rødt felt og ett grønt felt i tillegg til en pil. Pilen skal være på det grønne feltet. Dersom den ikke er det, skal slokkeren inn til service/kontroll hos kompetent person eller den skal kastes og ny tilsvarende slokker skal settes inn. Slokkeren er da underkjent. Husk å gjøre de tiltakene som kreves med både skilt og dokumentasjon.

3) Slange og dysekontroll. Skru av slangen å se inn i dysa om det er noe som ikke skal være der, for eksempel insekter. Ta dette ut, blås i slangen for å forsikre deg om at slangen er åpen i begge ender og skru slangen på igjen. Ikke glem pakninger om det er slike.

4) For særskilte brannobjekter § 13 i brannvernloven. Sjekk at slokkeren har en etikett som forteller at slokkeren har vært kontrollert av kompetent person i løpet av de siste 12 månedene.

5) Er pulveret «flytende»? Er håndslokkeren med pulver, skal du ta ned slokkeren fra veggbraketten, løft den og hold den opp ned ved øret ditt og høre om pulveret «renner». Pulveret skal «renne». Hører du dunk eller ingenting, prøv å riste opp slokkeren å prøve å høre flere ganger. Dersom du ikke hører noe etter flere ganger, tilkall kompetent person.

6) Synlige skader. Sjekk at slokkeren ikke har synlige skader, og at bruksanvisningen er lesbar og vender utover.

Denne kontrollen er meget viktig, det er en kontroll som bruker selv gjør flere ganger i året, mens en kompetent kontroll gjøres en gang i året for objekter som tilhører brannvernlovens § 13. Egenkontroll for § 13 objekter er per dato fastsatt til minst en gang per halvår. Dette ifølge NS- 3910.

Egenkontroll av håndslokkere i bolig

1) Også egenkontroll av håndslokkere i boliger skal gjøres. NS 3910 setter også her minimum en gang per halvår.

2) Det er ikke påbudt med skilt i bolig, men det kan være en stor fordel å følge denne regelen. Spesielt dersom boligen befinner seg i et bygg som det bor flere i eller et kombinasjonsbygg.

3) I regelverket heter det at minst en håndslokker skal være montert i boligen. Det anbefales at den monteres ved inngangsdør til boarealet. Dersom boarealet består av flere etasjer, bør det monteres håndslokkere i hver etasje.

Samme kontrollprosedyrer som ovenfor gjøres også i boliger.

Brannslanger:

Egenkontroll av brannslanger i særskilte brannobjekt brannvernlovens § 13 og boliger med brannslangetromler på minst 10 millimeter innvendig diameter (kan for eksempel være flerbruksboliger, blokk, kombinasjonsbygg og så videre).

Fordeler med brannslanger:

 • Har ubegrenset tilførsel av slokkemiddel (vann)
 • Den er en fast installasjon i bygningen
 • Den er lett å bruke
 • Den har vanligvis lengre kastelengde enn en håndslokker

Ulemper med brannslanger:

 • Det kan ta lang tid å få den frem til brannstedet ettersom slangen ofte må dras gjennom døråpninger, rundt hjørner, opp eller ned trapp og så videre
 • Slanger av eldre typer vil ofte ha en stoppekran og et strålerør som har «satt» seg hvis utstyret ikke har hatt jevnlig kontroll og at eventuell anmerkning på kontrollen ikke har vært reparert
 • Ettermontering av brannslange der brannrisikoen har endret seg er ofte dyrt og problematisk.

Rutinekontroll/egenkontroll utført av ansvarlig person. Ansvarlig person eller dens stedfortreder skal med jevne mellomrom, der intervallene er avhengig av miljøforhold og eller brannfare, kontrollere alle slangetromler og slangesystemer for å sikre at hver slangetrommel eller hvert slangesystem:

a) Befinner seg på angitt plass.

b) Er uhindret, synlig og har leselig bruksanvisning.

c) Er uten tydelig feil, korrosjon eller lekkasje.

Ansvarlig person skal om nødvendig sørge for øyeblikkelig korrigerende tiltak. Resultatet av egenkontrollen skal registreres av ansvarlig person.

Her følger et eksempel på egenkontrollen: intervall hver 6 måned:

 • Slangen rulles ut i full lengde
 • Kontroller koblinger og innfestninger og at slangen ikke er skadet
 • Foreta funksjonskontroll av stoppekran og strålerør. Anbefalt strålelengde 10 meter.

Ved innrulling av slange på trommel for formfast brannslange, skal hovedkran/stoppekran være stengt, men slangen fylt med vann. Avlasting av vann fra slangen gjøres når hele slangen er innrullet.

Hva er riktig bruk av en brannslange?

Vi ser veldig ofte at der er en liten klisterlapp som viser en kran med «Åpen og Lukket». Etter min mening er ikke dette en bruksanvisning på en brannslange, men en bruksanvisning på en hovedkran/stoppekran.

Et eksempel på en bruksanvisning som vi har laget som vi mener dekker området:

På dette eksemplet er det skrevet « RETT STRÅLEN/DUSJEN MOT BUNNEN AV FLAMMEN».

Her må det gjøres en vurdering, er flammen langt unna slik at du må nå langt med slokkevannet. Da må en bruke fast stråle, er flammen forholdsvis nær skal du bruke dusj. Dusj er den beste løsning. Det er viktig å huske at du må beskytte deg selv først, og så vurdere om du er i stand til å foreta en førsteinnsats. Du skal ikke prøve å spille helt, det kan være farlig.

Da sier jeg takk for meg denne gang og ønsker dere alle et riktig godt nytt år. Mitt neste innlegg vil omhandle rømning fra bygningen.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget er forfatterens egne.

Powered by Labrador CMS