Slik kan Norge lære bedre etter branner

FRIC - Fire Research and Innovation Centre har lansert rapporten «Læring etter branner i Norge - forutsetninger, barrierer og fremmende faktorer». I rapporten kommer det tydelig frem at ressurser til etterforskning av brann og status for brannforebyggende arbeid må økes for å kunne gjennomføre endringer. Dette er et spørsmål om prioritering som vil kreve en stor arbeidsinnsats på flere myndighetsnivåer. FRIC presenterer seks anbefalinger som de mener vil øke kapasiteten til brannetterforskning, læring samt få til endringer.

Publisert Sist oppdatert

Lærdom fra branner kan redde liv Her er seks viktige anbefalinger fra FRIC:

  • Øke ressurser til brannetterforskning og prioritering av brannforebyggende arbeid.

  • Etablere en nasjonal undersøkelseskommisjon for alvorlige ulykker med brann.

  • Formalisere regionale etterforskningsgrupper for sårt trengt samarbeid og kvalitet.

  • Øke utdanning, opplæring og kompetanse for ulike aktører innenfor brannetterforskning.

  • Utarbeide retningslinjer for samarbeid og deling av kunnskap internt i brannvesenet (beredskap + forebygging), og mellom Brannvesen og kommune.

  • Felles terminologi og metodikk for enklere samarbeid mellom aktører innen brannetterforskning.

Lenke til rapporten: https://fric.no/publikasjoner

Å lære av tidligere branner er svært viktig for å redusere sannsynligheten for fremtidige branner og å minimere skader i form av både tap av mennesker og verdier.

Til tross for at både politi, brannvesen, forsikring og tilsynsmyndigheter undersøker branner innenfor sine fagområder, er det langt fra alle branner som analyseres, og det er fortsatt et stort antall branner som er registrert med ukjent årsak i brannstatistikken. Utfordringene knyttet til systematisk innsamling av læringspunkter fra tidligere branner er også mange.

Rapporten «Læring etter branner i Norge - forutsetninger, barrierer og fremmende faktorer», er resultatet av et prosjekt som er utført av FRIC – Fire Research and Innovation Centre fra 2020 til 2022, der det er forsket på hvordan vi som samfunn kan endre innsatsen for å forebygge branner og redusere brannskader, ved å gå nærmere inn på tidligere hendelsesforløp og hva vi kan lære av disse.

I rapporten står det blant annet: «Når man skal lære av branner, er det å skaffe kunnskap gjennom undersøkelser bare det første trinnet – kunnskapen må overføres og settes inn i konkrete tiltak og praksis før vi kan si at læring har funnet sted. Bare en endring i undersøkelsesprosessen eller i antall gjennomførte undersøkelser vil ikke endre atferd og praksis uten kontinuerlig innsats.»

Videre skriver de at: «Undersøkelser og etterforskninger krever dyktige fagfolk, og det er ofte behov for tverrfaglig kompetanse, som kunnskap om menneskelig atferd, branndynamikk, elektriske installasjoner, mekaniske prosesser og mange andre ulike fagområder."

Gjennom arbeidet med rapporten ble det foretatt intervjuer i regi av SINTEF og RISE Fire Research og etatene som ble intervjuet var politiet, det lokale brannvesenet, Kripos, Statens havarikommisjon, forsikring, Finans Norge, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet, Norsk brannvernforening, Det lokale elektrisitetstilsynet, Politihøgskolen og Norges Brannskole.

Rapporten viser tydelig at læring etter branner er et komplekst tema. Det omfatter ikke bare at man oppnår riktig teknisk innsikt fra et brannsted, men også uformelle aspekter som personlige relasjoner og hvordan brannvesenet er organisert.

Noen konklusjoner

Her er noen av hovedfunnene fra prosjektarbeidet:

1. For få branner i Norge blir analysert eller etterforsket. Dersom branner blir undersøkt, varierer mandat, tilnærming og fokus. Mangel på en felles, systematisk og helhetlig tilnærming til brannundersøkelser forringer kvantiteten og kvaliteten. En uavhengig sentral undersøkelsesskommisjon for brann vil kunne ha en samlende rolle.

2. Databaser med informasjon fra branner ser ut til å ha forbedringspotensial både når det gjelder kvalitet til inputdata, og når det gjelder analyser av dataene, både på regionalt og nasjonalt nivå. Noen av databasene er ganske nye eller under utvikling, og det vil trolig ta litt tid å utvikle robuste rutiner, kompetanse og datamateriale.

3. Mangel på ressurser, både i brann- og redningstjenesten og i politisektoren, svekker muligheten til å lære fra branner og til å formidle erfaringer fra branner.

4. Deling av kunnskap og erfaring innen og mellom organisasjoner ser ut til å være svært variert både i mengde og form, og er ofte avhengig av individuell innsats og personlige relasjoner.

5. I noen av de større brannvesenene arbeides det med en mer systematisk innsats knyttet til å legge til rette for evaluering og læring.

6. Samarbeid innen undersøkelser av branner er generelt basert på personlige relasjoner og ikke på formaliserte avtaler.

Rapporten er skrevet av Asbjørn Lein Aalberg, SINTEF Digital, Edvard Aamodt, RISE Fire Research, Anne Steen-Hansen, RISE Fire Research, Siri Mariane Holen, SINTEF Digital.

Lenke til rapporten: https://fric.no/publikasjoner

Om FRIC:

Forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) startet opp våren 2019. Målet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta optimale valg og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere. FRIC har partnere fra offentlig virksomhet, brannrådgivere, produsenter og leverandører av byggevarer og bygningsinstallasjoner og eiendomsutvikling og -forvaltning. Forskningssenteret er finansiert av alle partnerne, i tillegg til finansiering fra Norges forskningsråd.

Powered by Labrador CMS