Innrapportering av branner er fortsatt ikke tilfredsstillende

KOMBRA har tidligere dokumentert at innrapportering av brannårsak fra politiet til DSB har ligget på et svært lavt nivå. KOMBRA tok dette opp med Politidirektoratet, og det har vært en betydelig forbedring i etterkant. Det gjenstår likevel mye arbeid før alle branner er innrapportert. Politidirektoratet sier de følger situasjonen nøye, og de vil etter en tid vurdere ytterligere tiltak.

Publisert Sist oppdatert

I februar 2021 dokumenterte KOMBRA ved hjelp av statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), at politiet i perioden 2016 – 2019 innrapporterte kun 30,8 prosent av boligbrannene og 17,2 prosent av alle branner totalt. Da er ikke skorsteinsbranner og brannhindrende tiltak iberegnet statistikken.

I påtaleinstruksen § 7-4 femte ledd står det følgende:

"Ved brann skal det foretas etterforsking om årsaken selv om det ikke er grunn til mistanke om straffbart forhold."

Kravet er gjentatt i instruksen fra riksadvokaten datert 1973. Alle branner skal også etter forskrift innrapporteres til DSB. Tall innhentet for perioden 2016 til 2019 viser at det var stor svikt i innrapporteringen.

Ny rapporteringsrutine

KOMBRA har tatt opp disse forholdene med Politidirektoratet. Etter en tid meddelte direktoratet at de hadde lagt inn en obligatorisk rapporteringsrutine i politiets datasystem. Dette er en rutine som medfører at det ikke er mulig å avslutte en brannsak i datasystemet uten at det blir sendt inn en rapport om årsak til DSB.

Rutinen trådte i kraft fra 01.12.2021, idéelt sett skulle derfor innrapporteringen være tilnærmet 100 %.

KOMBRA har nå innhentet tall fra DSB i perioden 01.12.2021 til 28.02.2022. Tallene vises i vedlagte tabeller 1,2 og 3. Det har gått seks måneder siden 28. februar 20221. De aller fleste brannene burde derfor vært innrapportert innen august 2022, da denne artikkelen ble skrevet. 110-sentralene representerer omtrent området for politidistriktene.

Det har vært en betydelig bedring av innrapporteringer, men så var også potensialet for forbedringer stort. I perioden fra og med 2016 til og med 2019 ble 30,8 prosent av boligbrannene innrapportert. I perioden fra og med 01.12.2021 til og med 28.02.2022 ble 67,7 prosent av boligbrannene innrapportert.

Det er en betydelig bedring med hele 36,9 prosentpoeng, men det er fortsatt et godt stykke igjen til 100 prosent som bør være målsettingen. For alle typer branner er det i samme periode blitt en forbedring fra 17,2 prosent til 34,9 prosent, dvs. en forbedring på 17,7 prosentpoeng.

Mange vil nok være interessert i brannårsakene og da kanskje særlig hvor mange branner som føres opp med ukjent årsak.

Tabell 1.
Tabell 1.
Tabell 2.
Tabell 2.

-

Tabell 3. Click to add image caption
Tabell 3. Click to add image caption

Politidirektoratets syn

Siden det fortsatt er et stykke igjen til at alle branner er rapport fra politiet til DSB, har

KOMBRA stilt Politidirektoratet noen spørsmål om temaet.

- Hvordan forklarer Politidirektoratet at ikke innrapportering av brannårsaker har bedret seg mer i den aktuelle perioden slik tallene fra DSB viser?

- Innrapportering av brannårsaker har over tid ikke vært god nok, sier politiinspektør Fredrik Skoglunn til KOMBRA.

- I slutten av 2021 ble det iverksatt tiltak for å øke innrapporteringen gjennom forbedring av interne rutiner og arbeidsprosesser. Vi er glade for at rapporteringene viser en økning, men erkjenner at det fortsatt ikke er godt nok. Én årsak kan være at flere av brannene i det aktuelle tidsrommet ikke er ferdig etterforsket, men dette er forhold vi ikke har nærmere kunnskap om uten å gå inn i den enkelte sak, sier politiinspektør Skoglunn.

- Hvordan vil Politidirektoratet arbeide slik at innrapportering av brannårsaker blir enda bedre?

- Vi ønsker å bidra til økt brannsikkerhet, og ser at politiets rapporteringer av brannårsaker er et viktig bidrag inn i det forebyggende arbeidet, svarer Skoglunn.

- Vi er opptatt av at antall innrapporteringer økes, men vurderer per nå at iverksatte tiltak må få mer tid til å virke før man konkluderer, fortsetter han.

- Vi vil fortsette å følge med på innrapporteringene fremover, og vurdere ytterligere grep dersom innrapporteringene ikke bedrer seg over noe lengre tid, sier politiinspektøren.

Kilder: Alle tall har DSB hentet ut av BRIS av DSB. Intervjuet med POD er gjort på e-post.

Les flere artikler om saken fra KOMBRA her:

Hvor ble det av brannstatistikken?

Mangelfull brannskadestatistikk

Godt nytt for brannårsaksstatistikken

Powered by Labrador CMS