Riksadvokaten innrømmer at rundskrivet om brannetterforskning er utdatert

KOMBRA skrev brev til riksadvokaten 3. januar i år med krav om nytt rundskriv innen brannetterforskning. Riksadvokaten vil ikke komme med en spesifikk dato for når et nytt rundskriv vil komme, men innrømmer at dagens rundskriv har mange svakheter. Riksadvokaten vil vurdere om og hvordan Riksadvokatembetet, skal bidra til å gjøre forholdene bedre.

Publisert

3. januar i år sendte KOMBRA brev til riksadvokaten med krav om et nytt rundskriv vedrørende brannetterforskning. Rundskrivet formidler hvordan riksadvokaten vil at branner skal etterforskes i Norge. Siden rundskrivet kommer fra det som heter «Den høyere påtalemyndighet» er dette rundskrivet svært sentralt for politietaten og den øvrige påtalemyndighet.

KOMBRA mener at rundskrivet ikke bare er viktig for politi og påtalemyndighet, men også for hele det branntekniske og brannforebyggende miljøet. Rundskrivet er datert 31. august 1973 og er dermed 48 år gammelt. Det er utdatert på svært mange områder. Dette var hovedargumentene for å skrive et brev til riksadvokaten og kreve et nytt rundskriv. Norsk brannvernforening har tidligere fremmet et slikt ønske uten å få noe forpliktende svar om når et nytt rundskriv ville komme. KOMBRA har fremmet et slikt ønske i februar 2021 og nå sist 3. januar 2022.

Svaret på det siste brevet foreligger nå. Heller ikke denne gangen ville riksadvokaten komme med et forpliktende svar om når et nytt rundskriv ville være klar for utsendelse. Men alt ser ikke svart ut. Riksadvokaten skriver at engasjementet er prisverdig og innrømmer at rundskrivet på mange områder er utdatert. Dette gir riksadvokaten uttrykk for i svarbrevet på denne måten:

"En er enig i at brannetterforsking er et viktig område, og i at rundskrivet fra 1973 i stor grad er utdatert og at det vil være en fordel å utarbeide et nytt og oppdatert rundskriv."

Riksadvokaten innrømmer også at politiets arbeid med brannsaker har svakheter. Videre står det i brevet:

"Som KOMBRA påpeker, har politiets arbeid med brannsaker svakheter. Dette er beskrevet også av sentrale aktører i straffesakspleien, bl.a. Oslo statsadvokatembeter og Kripos. Også Politidirektoratet er kjent med utfordringene. At disse aktørene har signalisert behov for forbedringer, vil formentlig føre til at det arbeides videre med saksområdet."

Som det står i teksten, håper riksadvokaten at instansenes arbeid med å forbedre brannetterforskningen vil gi resultater. KOMBRA har svart på dette punktet at det ut fra KOMBRA sitt ståsted og den dokumentasjonen som til nå er innhentet, er det vanskelig å få øye på forbedringer som virkelig monner. I sitt brev skriver riksadvokaten også følgende:

"Riksadvokaten vil vurdere om, og hvordan, Riksadvokatembetet skal bidra til og i dette, og KOMBRA sine innspill er relevante ved denne vurderingen."

Ser positivt på saken

KOMBRA ser positivt på dette og vil følge opp med spørsmål til riksadvokaten i april i år når det gjelder hvilke vurderinger som er gjort og hvilke konklusjoner man er kommet frem til.

KOMBRA mener at riksadvokatens rundskriv om brannsaker er svært viktig for hele miljøet. Det er på mange måter riksadvokaten «som setter an tonen» i hele arbeidet. KOMBRA mener at et gammelt og utdatert rundskriv har påvirket hele miljøet og delvis medført at undervisningen om brannetterforskning på Politihøgskolen og i Kripos ser ut til å ha stoppet opp, at det er store problemer med statistikken over brannårsaker, at mange branner blir henlagt før de er etterforsket, at bygningstekniske forhold ved en brann i mange tilfeller ikke blir etterforsket og at det er for få brannetterforskere med tilfredsstillende kompetanse.

KOMBRA håper at det kommer et nytt rundskriv i løpet av året og helst før 31. august. Da fyller rundskrivet 49 år. Den markeringen er det ingen i miljøet som ser fram til.

Powered by Labrador CMS