Follobanen mellom Oslo og Ski ble stengt etter bare en ukes drift i desember 2022 på grunn av store driftsproblemer. Jernbanelinjen kostet 36,8 milliarder kroner og tok 13 år å bygge. En teknisk rapport viser grove feil i høyspentanlegget.
Follobanen mellom Oslo og Ski ble stengt etter bare en ukes drift i desember 2022 på grunn av store driftsproblemer. Jernbanelinjen kostet 36,8 milliarder kroner og tok 13 år å bygge. En teknisk rapport viser grove feil i høyspentanlegget.

Samferdselsministeren har mottatt ekstern evaluering av driftsstansen på Follobanen

– Det var svært uheldig at Follobanen ble stengt like etter åpning i fjor. Den eksterne gjennomgangen vi har mottatt, viser at det er et betydelig forbedringspotensial for hvordan Bane NOR arbeider med store prosjekter. Vi er allerede i gang med tiltak som skal redusere risikoen for tilsvarende hendelser i andre prosjekter. Denne evalueringen inneholder mange læringspunkter som styret i Bane NOR må ta tak i og følge opp, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Publisert

Fakta om Follobanen:

* Follobanen er togstrening i dobbeltspor mellom Oslo S og Ski.

* Prestisjeprosjektet har en prislapp på 36,8 milliarder kroner.

* Målet med byggingen var å halvere reisetiden fra 22 til 11 minutter.

* Anleggsarbeidet startet i 2010. Banen ble åpnet 12. desember 2022.

* Allerede på åpningsdagen måtte togene kjøre med redusert hastighet på grunn av signalfeil.

* De påfølgende dagene var det flere innstillinger og forsinkelser.

* Etter bare få dager i drift ble banen stengt 19. desember. Det skyldtes strømproblemer etter en brann i et teknisk rom.

* Banen var stengt i 76 dager. Den åpnet igjen 5. mars 2023.

* Undersøkelser avdekket at skjøter og endeavslutninger ikke var utført godt nok. Det dryppet alkalisk vann fra tunneltaket ned på en isolator, og dette kortsluttet strømanlegget.

* Ifølge foreløpige har stengningen og feilretting kostet rundt 80 millioner kroner.

* En internt granskingsrapport fra Bane Nor tidligere i juni konkluderte med at det sviktet på flere områder i prosjektet. Blant annet tidspress, mangel på ansvarsfordeling og mangel på opplæring.

* Selskapet AGJV var totalentreprenør.

* Prosjektet var organisert i fire ulike delprosjekter med ansvar for hver sin totalkontrakt.

Samferdselsministeren varslet 3. januar i år en ekstern gjennomgang av driftsstansen på Follobanen. Gjennomgangen skulle omfatte forløpet forut for stengingen like etter åpning i desember 2022 og vurdering av tiltak for å unngå at noe slikt kan skje igjen. Implement Consulting Group (ICG) fikk tildelt oppdraget i april i år.

Årsaker til stenging

ICG skisserer flere grunner til at tunnelen på Follobanen ble stengt. Disse er også identisert i andre rapporter og omfatter blant annet mangelfull tetting av tunnel, valg av tilbakefyllingsmasse som førte til drypp av alkalisk vann, kortslutninger, og feil i utførelse av kabelskjøter og endeavslutninger som medførte varmgang.

– Jeg har kalt inn styret i Bane NOR til et møte senere i dag om hvordan de skal følge opp funn og anbefalinger i evalueringen på en best mulig måte.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Mange læringspunkter må følges opp

Den eksterne rapporten har identifisert et betydelig forbedringspotensial for hvordan Bane NOR arbeider med store prosjekter. Dette gjelder blant annet bestillerkompetanse, risikostyring og tidligere involvering av styret og ledelsen ved komplekse utfordringer.

I tråd med mandatet for evalueringen inneholder rapporten en rekke anbefalinger som departementet nå vil gå grundig gjennom.

Samferdselsdepartementet er allerede i gang med tiltak

Både før og etter at samferdselsministeren varslet den eksterne gjennomgangen, har departementet tatt tak i flere utfordringer som omtales i rapporten.

– Departementet har over lengre tid hatt dialog med styret i Bane NOR om aktuelle planer og tiltak for å bedre virksomhetsstyringen i foretaket, samt Bane NORs prosjekthåndtering og leveranser. Styret og ledelsen i Bane NOR har iverksatt tiltak, og er nå i sluttfasen med å ansette ny konsernsjef, konserndirektør for virksomhetsstyring og konserndirektør for utbygging, sier samferdselsministeren.

Sammen med Jernbanedirektoratet arbeider Samferdselsdepartementet også med å etablere et helhetlig risikostyringssystem i sektoren.

I forbindelse med gjennomgangen av jernbanesektoren er departementet også i gang med å tydeliggjøre rapporterings- og oppfølgingssystemet i «styringstriangelet» Samferdselsdepartementet, Jernbanedirektoratet og Bane NOR knyttet til bevilgningene til jernbanen.

Videre fremdrift

– Jeg har kalt inn styret i Bane NOR til et møte senere i dag om hvordan de skal følge opp funn og anbefalinger i evalueringen på en best mulig måte, sier samferdselsministeren.

Fra før har Bane NOR utarbeidet en intern rapport om driftsstansen på Follobanen. Styret i Bane NOR har bestilt en egen uavhengig rapport om Follobanen. Disse to vil også bli benyttet i det videre arbeidet.

Les rapporten her:

For flere opplysninger – se:

Powered by Labrador CMS