Brannprosjektering til besvær for driftsfasen og en god forsikringsavtale

Feil utførelse i byggefase og manglende krav til kontroll av utførelse for fagområdet brann, medfører ofte at feil ikke avdekkes. De ulike fag og grensesnitt for brannteknisk utførelse og sikringstiltak blir ikke tilstrekkelig ivaretatt. Men i forsikringssammenheng forutsettes det at bygninger er bygget etter gjeldende regelverk og godkjent for virksomheten i bygningen, gjennom hele levetiden for bygningen.

Publisert

I forsikringssammenheng forutsettes det at bygninger er bygget etter gjeldende regelverk og godkjent for virksomheten i bygningen, gjennom hele levetiden for bygningen.

Turid Kvaal er Senior risikorådgiver i Gjensidige.
Turid Kvaal er Senior risikorådgiver i Gjensidige.

Forsikring er opptatt av god verdisikring i form av robuste løsninger for brannsikringen i bygninger og godt skadeforebyggende arbeid i driftsfasen. Vi mener det er god bærekraft i praksis å velge materialer og løsninger som bidrar til å redusere konsekvensen ved en eventuell brann. Bærekraft er et begrep i tiden, brannforebygging og konsekvensreduserende tiltak er et bra bidrag for mennesker, dyr og miljø.

Jeg skal ikke uttale meg om det er eier, bruker/leietaker, arkitekt, brannrådgiver med flere eller disse i fellesskap, som initierer valg som skaper utfordringer for forsikring i driftsfasen. Kanskje er det regelverkets utforming som gjør det fristende og mulig å gjøre disse valgene, samt lite kjennskap til eller fokus på hvordan dette kan påvirke vilkår og pris på forsikringen. Jeg ønsker å sette søkelys på valg av løsninger som resulterer i redusert verdisikring og hvordan vi som forsikringsselskap vurderer dette. Her noen eksempler, som vi ser oftere nå enn før:

1. Risikoklasse 1: Kun sporadisk personopphold, én etasje, uten brannklasse. Ingen brannklasse gir «frie tøyler» til brannrådgiveren. Vi ser at det resulterer i store arealer uten brannseksjonering, langt over det som er angitt i preaksepterte løsninger gitt av brannklasse, brannenergi og valg av brannsikringstiltak. Som oftest velges det å sikre med brannalarmanlegg kategori 2, med direktevarsling til brannvesen eller nødalarmsentral. Direktevarslingen etableres i varierende grad eller kobles ut.

2. Risikoklasse 1: Personopphold defineres som sporadisk, én etasje og mesanin, uten brannklasse. Mesanin lukkes, men etasjeantallet forblir uendret. For øvrig tilsvarende som under pkt. 1.

3. Brannseksjonering utelates eller gjennomføres med store overskridelser i areal, uten branntekniske sikringstiltak og/eller med redusert brannmotstand i forhold til preaksepterte løsninger. Med bakgrunn i at eier/tiltakshaver og bruker/leietaker er innforstått med at konsekvensen er redusert verdisikring, stiller brannrådgiver reduserte eller ingen krav til oppdeling i brannseksjoner eller tekniske verdisikringstiltak.

Det bør i større grad kreves uavhengig kontroll av utførelse for fagområdet brannsikkerhet.

Turid Kvaal

4. Beregning av brannenergi mangler eller er mangelfullt dokumentert. En forutsetning om normal brannenergi (maks. 400 MJ/m2) skaper utfordringer for mange virksomheter i bygninger i risikoklasse 1 og 2 i driftsfasen.

5. Brannprosjekterende unnlater å synliggjøre/definerer ikke fravik fra preaksepterte løsninger i veiledning til byggteknisk forskrift. Tolking av veiledningen eller skal vi heller si tøying av de preaksepterte løsningene, medfører at ovennevnte punkter ikke fremkommer som fravik. Det resulterer i at fravik ikke blir tilfredsstillende behandlet. Ved fravik skal det dokumenteres at krav i byggteknisk forskrift er ivaretatt.

6. Manglende identifisering av fravik fører til feil tiltaksklasse og ingen uavhengig kontroll av prosjekteringen.

Valg av byggematerialer

Ovennevnte bygninger oppføres preakseptert i sandwichkonstruksjoner med brennbar kjerne. Valg av byggematerialer sammen med høy brannenergi, store brannseksjoner og liten sannsynlighet for tidlig og slagkraftig slokkeinnsats, gir økt risiko for storskade. Erfaringene viser at faren for storskade er stor, også i områder med yrkesbrannvesen, kort utrykningstid og tilgang på store ressurser.

Generelt for ovennevnte punkter:

- Personsikringen ivaretas gjennom tidlig varsling og avstander til utganger/rømningsveier.

- Ofte fremkommer det ikke at verdisikringen er redusert.

- Brannvesenets innsats ved ankomst til brannstedet avhenger ressurser og situasjon ved ankomst. Det fokuseres lite på brannvesenets utrykningstid og slagkraft. Bygget «brannseksjonen» er stor, i mange tilfeller uoversiktlig og med vesentlig brannenergi. Det byr på store utfordringer i forhold til innvendig brannslukking for mange av landets brannvesen, som også skal ivareta sin egen sikkerhet.

- Valgte løsninger, spesielt ute i distriktet, kan medvirke til en kontrollert nedbrenning i stedet for slokkeinnsats for å redde verdier.

Byggefase og manglende krav til kontroll av utførelse – et lite spark til myndighetene:

Feil utførelse i byggefase og manglende krav til kontroll av utførelse for fagområdet brann, medfører ofte at feil ikke avdekkes. De ulike fag og grensesnitt for brannteknisk utførelse og sikringstiltak blir ikke tilstrekkelig ivaretatt. Det bør i større grad kreves uavhengig kontroll av utførelse for fagområdet brannsikkerhet.

Forsikring av verdier:

- Vi som forsikringsselskap forutsetter at bygget/objektet er oppført og driftes i henhold til regelverket.

- Før vi gir tilbud på forsikring gjøres en risikovurdering av ulike forhold.

- Gode skadeforebyggende tiltak (aktive og passive) og godt (dokumentert) systematisk sikkerhetsarbeid verdsettes.

- I enkelte tilfeller avdekkes feil og mangler(avvik) som ikke er i tråd med det vi forventer og vi takker nei til å gi tilbud, inntil avvik er lukket eller sikkerhetskrav er på plass.

- Pris og vilkår på forsikring henger sammen med risikonivå.

- Er det rimelig å forvente fullverdiforsikring når eier og leietaker/bruker har valgt å redusere verdisikringen?

Mange av de kundene som ikke gis tilbud i første omgang, velger å lukke avvik og imøtekomme våre sikringskrav slik at de kommer i posisjon for et forsikringstilbud. Vi blir som regel ikke kontaktet før bygget/prosjektet er ferdig og tatt i bruk. I mange tilfelle ville kunden vært tjent med at vi ble involvert allerede i planleggingsprosessen av nye bygg.

Et eksempel er valg av isolasjon i tak og vegger. Ved valg av brennbar isolasjon vil forsikringskostnaden i byggets levetid bli langt høyere enn om kunden hadde valgt ubrennbar isolasjon.

Fremover vil bærekraftige løsninger få et forsterket fokus. Det betyr at vår rådgiving rundt valg av løsninger, drift og vedlikehold av bygningsmassen ikke blir mindre viktig fremover.

Powered by Labrador CMS