Kunnskap om brann - viktig for både bransjen og næringslivet

Det gjøres teknologiske fremskritt hver eneste dag i en verden som digitaliseres. I forbindelse med det grønne skiftet får vi komplekse løsninger både på vei, i luft og på sjø. Hus og hjem er å se på som et «teknisk rom» fra tak til kjeller. Om ikke dette var nok, så får vi også store ytre påkjenninginger gjennom klimaendringer der alt blir våtere, tørrere og mer vindfullt. Det er liten grunn til å tro at vi har nådd en topp for hva vi mennesker klarer å skape, og alle prognoser tilsier at utviklingen fortsetter.

Publisert Sist oppdatert

Brann er en fryktet hendelse som kan ha alvorlige konsekvenser. Derfor er det viktig å ha kunnskap om hvordan vi kan forutsi, forhindre og bekjempe branner. De siste årene har det vært stor fremgang innen brannforskning, noe som har ført til mange interessante funn. Vi ønsker å dele disse funnene med andre, da forskning ikke bare bør være begrenset til forskningsmiljøer, men også være tilgjengelig for dem som utøver brannsikring. Personer som arbeider i brann- og redningsvesen, myndigheter, forskere og brannrelaterte næringer bør vurdere å delta på seminaret for å lære mer om de siste forskningsresultatene.

Brannmannskap i aksjon i regi av FRIC.
Brannmannskap i aksjon i regi av FRIC.

I takt med utviklingen skal prosjekterende dimensjonere sikre løsninger. Brann- og redningsvesenet skal forebygge og kunne håndtere hendelser. Myndigheter skal lage et regelverk som tar innover seg kommende utfordringer. Brukere skal vite at teknologien som benyttes er trygg.

En påstand er at vi har for liten kunnskap til å prosjektere, forebygge og håndtere hendelser der vi utfordres hver eneste dag i bruk av ny teknologi.

Vi trenger mer kunnskap!

De tiltak vi iverksetter må være basert på kunnskap. På denne måten har vi bedre forutsetning i å lykkes med å skape en trygg hverdag gjennom målrettete og riktige tiltak i en kompleks verden.

Brannforskning har tradisjonelt ikke vært det området som har høyest satsning i Norge. I 2020 ble det gjennomført forskning for NOK 78 milliarder1 der brannforskning utgjør en særdeles liten andel av dette.

Gjensidigestiftelsens prosjekt «Det store brannløftet» hadde forskningsaktiviteter som en av fire satsningsområder. Av prosjektrammen på 350 millioner kroner, gikk 10 % til forskning.

For å få en optimal nytte av 35 000 000 kroner, ble Norges forskningsråd kontaktet for å gjennomføre en kunnskapsanalyse og gi en anbefaling for satsningen. Analysen konkluderer med at det ikke er samsvar mellom de utfordringer som finnes i samfunnet og den satsningen som er innenfor forskningsbasert kunnskap. Videre er forskningsfeltet lite og til dels fragmentert samt at det i liten grad er forutsigbar og langsiktige finansiering av slik forskning.

Ut fra dette ble det lyst ut midler til brannforskningsområder som Norges forskningsråd pekte på i sin analyse. Sentersatsning var foretrukne modell, men også enkeltprosjekt ble vurdert. Det var også et mål om å forsterke satsningen til Gjensidigestiftelsen, og resultatet av dette ble til slutt forskningsmidler tilsvarende 90 000 000 kroner. Forsterkningen skjedde mellom annet gjennom gaveforsterkningsordninger, partnere, offentlige instanser og egeninnsats.

Følgende satsninger er etablert:

FRIC - Fire Research and Innovation Centre ble etablert i 2019 og har finansiering frem til 2024. Senteret skal utvikle et bedre grunnlag for kunnskapsbaserte beslutninger og løsninger innenfor brannsikkerhetsområdet. Det er tolv prosjekter i FRIC, som blant annet omhandler brannsikkerhet i boliger, brannsikker bruk av tre i bygg, bedre løsninger for slokking av brann, og brannsikkerhet i forbindelse med ny teknologi for produksjon og lagring av energi i bygninger.

Hvordan vi kan lære av branner – og dermed forhindre tilsvarende hendelser? – er også et viktig tema. Sentralt i arbeidet står brannforebygging, brannsikkerhet for risikogrupper, utvikling av bærekraftige løsninger, og ikke minst formidling av kunnskap til et bredt spekter av målgrupper. Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF, NTNU, RISE Fire Research og 18 andre partnere.

Forskningsprosjektet «Reducing fire disaster risk through dynamic risk assessment and management" (DYNAMIC), har som mål om å utvikle en dynamisk varsling av brannrisiko i tette trehusmiljø, og i grensesnittet mellom bebyggelse og gjengrodd lyngmark (randsone). Prosjektet forsker også på praktiske, risikoreduserende tiltak i randsonen.

Kunnskap om helserisiko

Helserisiko og helseeffekter ved brannslokking (HERO) skal gi ny kunnskap om eksponering til kreftfremkallende kjemikalier, kreftforekomst og varmetoleranse hos brannkonstabler ved bruk av medium-skala og reelle brannscenarioer, registerdata og laboratorietester.

Denne kunnskapen skal danne grunnlaget for nødvendige endringer som har som mål å redusere forekomst av kreft hos brannkonstabler og samtidig legge til rette for gode forebyggende tiltak hos både leverandører av verneutstyr, myndigheter og brann- og redningsvesenet. Forskningspartnere i prosjektet er SINTEF, Statens Arbeidsmiljøinstitutt (STAMI), Kreftregisteret og RISE Fire Research.

Det er viktig at forskning når ut til sluttbrukere, og derfor vil det gjennomføres en presentasjon av den brannforskningen som nå foreligger. Dette skjer gjennom en brannkonferanse i regi av Gjensidigestiftelsen og Norges forskningsråd 20. april 2023.

Forskningskonferanse 2023

Konferansen vil formidle viktig kunnskap fra denne forskningen, og ønsker å skape debatt og dialog om hva som er viktig å fokusere på innen brannforskning fremover.


Branntester av hvordan ulike objekter brenner gir viktig kunnskap til forskningen.
Branntester av hvordan ulike objekter brenner gir viktig kunnskap til forskningen.


Powered by Labrador CMS