Nye rapporter fra RISE om solcelleanlegg og brannutvikling

RISE Fire Research har de siste årene gjennomført flere studier på brannsikkerhet i solcelleinstallasjoner, som en del av en prosjektserie om energieffektive bygg og brannsikkerhet. I dag ble rapportene fra forsøkene publisert. Det er viktig at vi fortsetter å fokusere på brannsikkerheten rundt solcellepaneler, sier forsker og prosjektleder Ragni Fjellgaard Mikalsen.

Publisert Sist oppdatert

Målsetningen med prosjektet:

Å belyse de fire følgende forskningsspørsmålene:

  1. Hvordan påvirker vindhastighet og luftspaltestørrelser brannutviklingen i hulrommet mellom solcellemodul og underliggende takkonstruksjon, og hvordan påvirker disse faktorene skadeomfanget på underliggende takkonstruksjon?

  2. Hvordan påvirker solcellemoduler brann på et realistisk, norsk, skråstilt hustak?

  3. Hva foregår i Europa og internasjonalt med tanke på utvikling av testmetoder for

    brannteknisk dokumentasjon av solcellemoduler, og hvordan bør dette implementeres i

    Norge?

  4. Hvordan trygge innsats til brannvesen ved en brann som inkluderer solcelleinstallasjon?

RISE Fire Researchs laboratorium i Trondheim har i løpet av 2021 utført en rekke storskala branntester av brannspredning i hulrommet mellom solcellemoduler og underliggende tak. Hensikten har vært å få en bedre forståelse av branndynamikk og brannsikkerhet dersom det oppstår en brann i et bygg hvor det er solceller. Resultatene fra dette forskningsprosjektet er i dag publisert i rapporten "EBOB – Solcelleinstallasjoner på bygg".

På laboratoriet ble det utført 29 forsøk med brannspredning i hulrommet bak solcellemoduler på skrå takflater. Målet var å undersøke hvordan et brannforløp på en skrå takoverflate blir påvirket av at det er montert solcellemoduler parallelt med takoverflaten. Simulerte solcellemoduler av stål ble benyttet i alle forsøkene.

Det ble utført både småskala – og storskala forsøksoppsett. I storskala forsøksoppsettet ble det studert hvordan brannen spredte seg på en takoverflate med dimensjoner i samme størrelse som på et hustak til et lite hus.

Varmeoverføring og temperatur

Varmeoverføring innover i takkonstruksjonen var større i forsøkene med simulert solcellemodul enn uten, og økte med redusert avstand mellom takoverflaten og den simulerte solcellemodulen. Men temperaturøkningen innover i takkonstruksjonen var ikke stor nok til at det var fare for umiddelbar brannspredning innover i konstruksjonen.

Funn fra forsøkene viser at solcellemoduler montert parallelt med takoverflaten på skråtak kan påvirke branndynamikken i en takoverflatebrann. Andre resultater tyder på at det er en sammenheng mellom hvor stor avstand det er mellom takoverflaten og solcellemodulen og hvor stor brannen må være for at brannen skal spre seg.

Bildet viser brannspredning under simulerte solcellemoduler i storskalaforsøk.
Bildet viser brannspredning under simulerte solcellemoduler i storskalaforsøk.

Brann og redning mangler kompetanse

Her ser man brannspredningen under simulerte solcellemoduler i storskalaforsøk.
Her ser man brannspredningen under simulerte solcellemoduler i storskalaforsøk.

I rapporten fra RISE kan man også lese om at det fra ulike eksisterende veiledere og rapporter er funnet informasjon om hva som er nødvendig for å trygge brannvesenets innsats dersom de må slukke en brann i et solcellanlegg. Det er viktig at brannvesen har tilstrekkelig kunnskap om hvordan en solcelleinstallasjon fungerer, og dermed oppnår forståelse for farene for at deler av installasjonen kan lede strøm, selv om utkoblingsbryteren er aktivert.

Det er også viktig at brannvesenet får opplæring i hvordan de praktisk skal håndtere en brann i et bygg med solcelleinstallasjon, samt hva som er nødvendig verneutstyr og verktøy. En spørreundersøkelse viser at de i liten grad inkluderer solcelleinstallasjoner i sine ROS-analyser. Konsekvensen av dette er at de ulike brannvesen ikke har god nok opplæring og kunnskap om håndtering av branner i bygninger med solcelleinstallasjoner.

«Spørreundersøkelsen viser også at det virker noe uklart for brannvesenene hvilket ansvar de har ved brann i solcelleinstallasjoner. Dette bør avklares, og i de tilfellene hvor solcelleinstallasjon utgjør en forhøyet risiko må brannvesenet tilføres ressurser slik at de har riktig utstyr, riktig kompetanse og riktig bemanning for å håndtere slike branner.», leser man i rapporten.

Er fortsatt i utvikling

- Dette er et veldig spennende fagområde som er i stadig utvikling, og med et raskt økende antall solcelleinstallasjoner på norske hustak er det viktig at vi fortsetter å fokusere på brannsikkerheten, sier forsker og prosjektleder Ragni Fjellgaard Mikalsen i RISE, til Brennaktuelt.

- Vi kommer til å fortsette å ha fokus på brannsikkerhet ved solcelleinstallasjoner gjennom brannforsknings- og innovasjonssenteret FRIC, hvor PhD kandidat ved NTNU Reidar Stølen nå er i gang med å jobbe med temaet, sier Mikalsen.

Reidar Stølen og Joacim Skogseide utførte branntestene ved RISE Fire Researchs laboratorium i Trondheim.
Reidar Stølen og Joacim Skogseide utførte branntestene ved RISE Fire Researchs laboratorium i Trondheim.

Det pågår arbeid internasjonalt på utvikling av testmetoder for brannteknisk dokumentasjon av solcellemoduler. Dette arbeidet har foreløpig ikke resultert i nye standarder eller prosedyrer som kan implementeres i Norge.

Les mer inngående om resultatene fra prosjektet som i dag er publisert i en åpen RISE rapport.

Studien består av to deler. Hovedrapporten (RISE rapport 2022:82) oppsummerer hele studien, og utfyllende detaljer fra småskala til storskala eksperimenter som er utført er gitt i en egen teknisk rapport (RISE rapport 2022:83).

>> Her finner du teknisk rapport.

EBOB

Forskningsprosjektet EBOB er finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), og er utført som en del av prosjektporteføljen under forskningsavtalen mellom DSB og RISE Fire Research. Prosjektet har også mottatt finansiering fra prosjekt 4-4 i Fire Research and Innovation Centre (FRIC). FRIC er finansiert av alle partnerne samt Norges Forskningsråd (program BRANNSIKKERHET).

Powered by Labrador CMS