POD har snudd og vil rydde opp i innrapporteringene av brannårsaker

I mange år har innrapportering av brannårsaker fra politiet til DSB sviktet. Resultatet har vært dårlig kvalitet på brannårsaksstatistikken. Nå vil POD rydde opp. Seksjonsleder Løkenflaen i Politidirektoratet beklager sakens utvikling, og sier at brannårsaksstatistikken er viktig. Hans avdeling vil fremover jobbe aktivt for at brannårsaker skal bli bedre dokumentert og at statistikken skal bli forbedret og mer nøyaktig.

Publisert

I tidligere artikler er det avdekket at politiet svikter når det gjelder innrapportering av brannårsaker til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Tilbakemeldingene fra politidistriktene viser at det er stor svikt i rutinene og at det råder en del misforståelser. Dette har medført at brannårsaksstatistikken inneholder for få brannsaker. Dermed blir kvaliteten deretter. Brannårsaksstatistikken er svært viktig for nær sagt hele brannmiljøet. DSB har vært svært tydelige på dette.

Seksjonsleder John Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet.
Seksjonsleder John Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet.

- God brannstatistikk er det viktigste verktøyet vi har for å drive kunnskapsbasert forebyggende arbeid, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB i en artikkel publisert i Brannmannen våren 2021.

Etter at KOMBRA tok hyppig kontakt med Politidirektoratet (POD) over en lengre periode, har innstillingen til POD snudd fra avvikende til imøtekommende (https://www.brennaktuelt.no/brann-brannbeskytttelse-branndokumentasjon/manglende-apenhet-er-et-demokratisk-problem/111115). POD beklager nå situasjonen som har oppstått.

Politiinspektør Fredrik Skoglunn i Politidirektoratet (POD) lover at de vil følge med på hvordan utviklingen går, etter at de har informert de enkelte politidistriktene som allerede, etter eget utsagn, skal ha endret lokale rutiner.

Gjør endringer

Seksjonsleder i POD John Magnus Løkenflaen har svart i e-post til KOMBRA at:

- Vi er enige i at vi har brukt for lang tid på å håndtere denne henvendelsen, og at den ikke har nådd opp på prioriteringslisten vår i tilstrekkelig grad. Dette beklager vi.

Vi er enige i at vi har brukt for lang tid på å håndtere denne henvendelsen, og at den ikke har nådd opp på prioriteringslisten vår i tilstrekkelig grad.

Seksjonsleder John Magnus Løkenflaen

- Våre medarbeidere har et ønske om å svare ut alle henvendelser i tråd med enhver journalists forventning. I denne saken ser vi at vi ikke har levert i tråd med forventningene, skriver Løkenflaen.

- Vi er nødt til å få bedre oversikt over innrapportering av brannårsaker, presiserer han.

- Det kan gi viktig innsikt når lignende hendelser skal forebygges. På sikt vil den nye tekniske løsningen i straffesaksbehandlingssystemet vårt forhåpentligvis bidra til at vi får bedre innsikt og mer nøyaktige tall. Denne informasjonen ønsker vi at skal deles med samarbeidsaktører, presse og innbyggere.

- Vi er opptatt av at antall innrapporteringer økes. Vi har allerede fått tilbakemelding om at flere distrikt har iverksatt lokale tiltak for å bedre sin rutine for innrapportering. Det er vi glade for. Når vi har fått tilbakemelding fra samtlige distrikt, vil vi se om det i tillegg er behov for endring av innrapporteringskrav eller rutiner fra sentralt hold. Dersom gjennomgangen viser at det er behov for sentrale justeringer, så vil vi følge opp dette, fortsetter Løkenflaen og presiserer at saken er viktig for POD og politiets forebyggende arbeid.

Politidirektør Marie Benedicte Bjørnland er også orientert om saken.

Lover å rydde opp

- Tilbakemeldingene fra politidistriktene så langt spriker i forklaringene. Hva er reglene for registrering av branner og innrapportering til DSB?

- Politiet plikter etter Politiregisterforskriften § 10-15 å innrapportere brannårsak til berørte offentlige myndigheter. "Når det settes i verk etterforsking om årsaken til brann og andre ulykker, jf. straffeprosessloven § 224 fjerde ledd, skal politiet gi underretning til berørte offentlige myndigheter", sier Politiinspektør Fredrik Skoglunn.

Politidirektoratet vil følge opp og vurdere effekten av iverksatte tiltak i tiden fremover.

Politiinspektør Fredrik Skoglunn

- Ut fra tilbakemeldingene fra politidistriktene viser det seg at det er noe forvirring rundt registrering av brannårsak. Noen politidistrikt hevder at registreringen tidligere foregikk i BL (basisløsning – politiets felle datasystem), for deretter å bli flyttet til en innloggingsside i DSB og så flyttet tilbake i BL. Noen hevder at registreringen fortsatt skal skje med innlogging til DSB. Hva er riktig her?

- Tidligere var det sending av dokument. Nå finnes det en rutine for innrapportering i BL med innloggingslink. Dette ble etablert i august 2020, sier Skoglund.

Ett politidistrikt sier at politidistriktet behandlet 670 brannsaker i 2020. 405 av sakene er avgjort utenfor straffesak. I disse tilfellene blir det ikke fremsendt brannstatistikkskjema. De resterende 265 brannsakene ble satt ut til etterforskning. Etterforskning av brannsaker skjer ved alle distriktets politistasjons- og lensmannsdistrikter, samt ved FEE (felles enhet).

Dette vil si at brannsaker som ikke behandles som straffesaker, heller ikke blir rapport inn til DSB. I 2021 dreide det seg om hele 405 brannsaker.

Vil minne på politidistriktene

- Det er vel kanskje opplagt at de sakene som avgjøres som straffesak skal bli registrert hos DSB, men hvordan forholder det seg med saker som avgjøres utenfor straffesak?

- Alle tilfeller der det er åpnet etterforskning skal det innrapporteres. Dette vil POD minne politidistriktene på i vår fagdialog, sier Skoglund.

- Noen foreslår at registrering i BL må bli et «må-punkt» dvs. at man ikke kan avslutte registreringen i BL før dette er gjort. Vil POD sørge for at dette blir gjort?

- POD vil vurdere effekten av iverksatte tiltak før man setter i gang en slik prosess, sier Skoglund.

- Ett politidistrikt hevder at brannsaker kan registreres på forskjellige måter hos politiet. Hvilke måter er dette?

- POD vil her henvise til det aktuelle politidistriktet, sier Skoglund.

Han sier videre at det antas at antall innrapporteringer vil økes på sikt som følge av økt bevissthet og innføring av den beskrevne innrapportering i BL.

- Politidirektoratet vil følge opp og vurdere effekten av iverksatte tiltak i tiden fremover. Det er viktig for politiet å bidra med brannårsak til bruk i brannforebyggende arbeid, sier Skoglund.

Powered by Labrador CMS