Blir det noen gang skikk på brannårsaksstatistikken?

Manglende innrapportering av brannårsaker har vært et problem i mange år. Politidirektoratet (POD) har latt saken ligge inntil nå. Det kan virke som at de ikke vil anstrenge seg for å innhente verdifull historisk data. Svært viktig informasjon har dermed gått tapt. POD sendte ut brev til politidistriktene om temaet våren 2021 og ba om tilbakemeldinger. Det var kun seks av 12 politidistrikt som svarte. Selv tre måneder etter svarfristen, tok ikke POD seg tid til å purre. Etter henvendelse fra KOMBRA AS, har de nå lovet å gjøre akkurat det.

Publisert

Våren 2021; "Den gang det var håp"

Hvorfor skriver vi alt dette?

KOMBRA AS leverer artikler om brannvern til flere fagblader i Norge. Vanligvis pleier ikke KOMBRA AS å fortelle om den prosessen som ligger til grunn for å få fram gode svar i en sak. I dette tilfellet stiller det seg annerledes. Denne saken overgår alt KOMBRA AS har opplevd tidligere i jakten på gode svar. KOMBRA AS mener at publikum bør få vite hvordan POD opptrer i denne saken. Artikkelen viser at innrapportering av brannårsaker fra politiet til DSB, er lite prioritert fra POD sin side.

- Thor Kr. Adolfsen, KOMBRA AS

I en artikkel i Brannmannen våren 2021 dokumenterte bladet en svært manglende innrapportering av brannårsaker fra politiet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Dette medfører en svært manglende brannårsaksstatistikk som hele det brannforebyggende og branntekniske miljøet er avhengig av i sitt arbeid. Vi får heller ikke vite hvor mange branner som er etterforsket. Politiet plikter etter Politiregisterforskriften § 10-15 å innrapportere brannårsak til berørte offentlige myndigheter. Forskriften sier følgende:

«Når det settes i verk etterforskning om årsaken til brann og andre ulykker, jf. straffeprosessloven § 224 fjerde ledd, skal politiet gi underretning til berørte offentlige myndigheter».

I dette tilfellet er den offentlige etaten DSB. I artikkelen i Brannmannen våren 2021 med undertittelen «Mangelfull brannskadestatistikk – det er håp i sikte» fortalte seksjonssjef i POD, Harald Bøhler, følgende i forhold til hva POD ville gjøre med saken:

- Det er viktig at rapporter om brannårsak blir sendt inn til DSB slik at man b.l.a. kan iverksette relevante forebyggede tiltak. Dersom POD finner at dette ikke blir gjort slik som forutsatt i riksadvokatens rundskriv, vil dette bli fulgt opp fra direktoratets side.

- Politidirektoratet vil få oversikt over grunnen til nedgangen i innrapportering når vi ber om informasjon fra politidistriktene.

- Når det fremkommer opplysninger om mulig avvik på krav og leveranser, vil Politidirektoratet følge det opp overfor etaten.

Politidirektoratet registrerer at antall innrapporteringer fra politiet synes lav

Harald Bøhler, Seksjonssjef i POD

- Politidirektoratet registrerer at antall innrapporteringer fra politiet synes lav. Vi har med den tiden som her har vært til rådighet til å svare på spørsmålet, ikke hatt mulighet til å undersøke nærmere hva som kan være årsaken til dette. Politidirektoratet vil i løpet av første halvdel 2021 be om denne informasjonen fra politidistriktene og dermed ha grunnlag for å se om det er behov for endring av eksisterende innrapporteringskrav eller endrede rutiner og krav fra sentralt hold.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap uttrykker i samme artikkel at brannårsaksstatistikken er svært viktig:

- God brannstatistikk er det viktigste verktøyet vi har for å drive kunnskapsbasert forebyggende arbeid, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i direktoratet.

Vanskelig å få svar

Seksjonsleder John Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet.
Seksjonsleder John Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet.

KOMBRA AS ønsket å følge opp artikkelen fra Brannmannen og stilte seksjonsleder for Straffesakseksjonen i Politidirektoratet, John Magnus Løkenflaen en rekke spørsmål. Det skulle vise seg å være vanskelig å få klare utfyllende svar.

6. september 2021: Lite informative svar fra POD

Ut fra artikkelen i Brannmannen våren 2021 stilte KOMBRA AS konkrete oppfølgingsspørsmål til hvert svar i artikkelen. KOMBRA AS ønsket noen svar fra seksjonsleder John Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet.

- Hva har POD funnet ut? Blir rapporter om brannårsak sendt til DSB på en tilfredsstillende måte og innen rimelig tid? Dersom dette ikke blir gjort, hvordan vil POD nå følge opp dette slik at det statistiske materialet blir ajourført?

- POD har bedt politidistriktene om tilbakemelding på årsak til den lave innrapporteringen, sier seksjonsleder John Magnus Løkenflaen i Politidirektoratet.

- Årsakene synes å være sammensatte og det er vanskelig å peke på en hovedårsak. Politidistriktene opplyser at det er iverksatt tiltak for å forbedre rutinene, sier han.

- Hva er årsaken til at innrapportering av brannårsaker for boligbranner nå er mer enn halvert i forhold til 2008? Brannmannen har tydelig påvist avvik på krav om innrapportering av brannårsaker. Hva vil POD gjøre med det?

- Hvilken konkret informasjon har POD fått fra politidistriktene? Er det grunnlag for å se om det er behov for endring av eksisterende innrapporteringskrav eller endrede rutiner og krav fra sentralt hold?

Seksjonsleder John Magnus Løkenflaen i POD unnlot å svare konkret på spørsmålene og henviste til det han allerede hadde svart på.

KOMBRA AS ønsket mer konkrete svar og stilte på nytt en del spørsmål den 10. september 2021, men fikk kun generelle og korte svar fra POD.

Informasjonen som ble sendt på e-post på bakgrunn av nye konkrete spørsmål var i generelle vendinger b.l.a. om at politidistriktene har iverksatt tiltak for å forbedre rutinene. KOMBRA AS henvender seg på nytt for å få mer konkret informasjon.

Runde nr. 3: 13. september 2021

Informasjonen som ble sendt på e-post etter at KOMBRA AS stilte nye spørsmål er fortsatt i generelle vendinger og likner svært mye på svarene som er avgitt tidligere.

KOMBRA AS mener at saken om statistikk over brannårsaker er så viktig at hele det brannforebyggende og det branntekniske miljøet fortjener mer informasjon.

Runde nr. 4: 13. september 2021: POD har ikke tid til å svare

Mandag 13. september ser KOMBRA AS seg nødt til å sende åtte konkrete nummererte spørsmål og ber om at svarene nummereres i henhold til spørsmålene.

På vegne av POD svarte John Magnus Løkenflaen følgende:

- På grunn av stor pågang har vi dessverre ikke anledning til å belyse dette nærmere.

Da dette svaret ble avgitt til KOMBRA AS måtte vi si tydelig ifra at dette ikke var akseptabelt. KOMBRA AS svarte POD at svaret viste en manglende respekt for journalistikken, for fagblader generelt og for hele det brannforebyggende miljøet i Norge. KOMBRA AS opplyste POD om at de ville henvende seg til Justisdepartementet om de ikke ville svare på spørsmålene.

Det er ikke planlagt noen tiltak fra nasjonalt nivå for innhenting av historiske data.

John Magnus Løkenflaen,Seksjonsleder i POD

Runde nr. 5, 15. september 2021: Endelig svarer POD

Etter at KOMBRA AS gav tydelig beskjed om at de ikke aksepterte et svar fra POD der de hevder de ikke har tid til å svare, svarte Løkenflaen følgende, som en overordnet uttalelse:

- Politidistriktene informerer om at det er iverksatt tiltak for å forbedre rutinene, og at ansvarlige enheter er blitt informert om plikten til å rapportere. I 2020 ble det innført en ny teknisk løsning i politiets straffesaksbehandlingssystem for innrapportering av brannårsaker. Samlet sett forventes det at dette på sikt vil bidra til å forbedre situasjonen. Vi er opptatt av at antall innrapporteringer økes, og Politidirektoratet vil følge opp og vurdere effekten i tiden fremover.

Svar på oppfølgingsspørsmålene:

Spørsmål 1:

- Det er etter det KOMBRA AS erfarer 12 politidistrikt i Norge. Ut fra postlisten som er oversendt, ser det ut til at kun seks politidistrikt har svart. Medfører dette riktighet?

- Det er totalt 12 politidistrikt i Norge. Av disse har seks gitt skriftlig tilbakemelding til Politidirektoratet, sier Løkenflaen.

Spørsmål 2:

- Dersom det er slik at seks politidistrikt ikke har svart, har POD purret på disse?

- Politidirektoratet har ikke etterspurt denne informasjonen, men vil sende ut en påminnelse til politidistriktene som ikke har gitt tilbakemelding enda, sier Løkenflaen.

Spørsmål 3

- I tidligere svar sier POD at brannsaker er flyttet til en annen enhet. Hvilke enheter lå brannsaker under tidligere, og hvilke enheter ligger brannsakene under nå?

- I tidligere svar vises det til tilbakemeldinger fra politidistriktene hvor det blant annet pekes på at rutinene for innrapportering ikke har vært tilstrekkelig innarbeidet. Ansvaret på enhetsnivå kan være plassert ulikt i de ulike politidistriktene, og det er det enkelte distrikt som er nærmest til å belyse hvordan dette arbeidet er organisert, sier Løkenflaen.

Spørsmål 4:

- I svaret fra POD blir det opplyst at rutinene er endret slik at innrapportering skal finne sted. Når ble rutinene for innrapportering endret?

- I tidligere svar vises det til at det i tilbakemeldinger fra politidistriktene opplyses at lokale rutiner er blitt endret i etterkant av at Politidirektoratet etterspurte årsaken til den lave innrapporteringen. Vi har ikke innhentet noe mer detaljerte informasjon utover dette, sier Løkenflaen.

Spørsmål 5:

- KOMBRA AS er bekymret for at data når det gjelder brannårsaksstatistikk er godt tapt over flere år. Hvorfor har en så viktig sak sviktet så totalt?

- Politidirektoratet har bedt politidistriktene om tilbakemelding på årsaker til den lave innrapporteringen. Årsakene synes å være sammensatte, men i tilbakemeldingene pekes det blant annet på at rutinene for innrapportering ikke har vært tilstrekkelig innarbeidet. Politidirektoratet har ikke annen informasjon som kan bidra til å belyse dette nærmere, sier Løkenflaen.

Spørsmål 6:

- Hva gjør POD for å innhente data fra flere år tilbake?

- Det er ikke planlagt noen tiltak fra nasjonalt nivå for innhenting av historiske data, sier Løkenflaen.

Spørsmål 7:

- Hva gjør POD konkret for å rette opp slik at vi på ny kan få en brukbar statistikk over brannårsaker?

- Det er innført en ny teknisk løsning i politiets straffesaksbehandlingssystem for innrapportering av brannårsaker. Det forventes at dette vil bidra til å forbedre situasjonen på sikt, sier Løkenflaen.

Spørsmål 8:

- Når kan vi forvente at innrapporteringen og dermed også brannårsaksstatistikken blir vesentlig bedre enn i dag?

- Det er vanskelig å si konkret, men det forventes at antall innrapporteringer vil øke på sikt som følge av innføring av teknisk løsning som vil bidra til å sikre bedre notoritet enn tidligere. Politidirektoratet vil følge opp og vurdere effekten av iverksatte tiltak i tiden fremover, sier Løkenflaen.

*Kvalitetssikring: Alle svar er mottatt på e-post. POD har ikke bedt om ytterligere gjennomganger eller sitatsjekker.

*KOMBRA AS vil følge opp saken i høst og tiden fremover med flere artikler.

Powered by Labrador CMS