Frys, løp eller sloss? Litt om rømning fra bygg i brann - krav og regelverk

Når vi av en eller annen grunn er nødt til å rømme fra egen bolig eller andre bygg, så skal alt av rømningsveier fungere etter forutsetningene for det enkelte bygget. Dessverre er det slik at dette ikke alltid er tilfellet. Men hva er egentlig kravene og hvordan kan vi best oppfylle dem?

Publisert Sist oppdatert

Rømning og rømningsveier er et stort og meget viktig tema, derfor vil jeg skrive om dette i flere innlegg fremover. Her vil jeg fokusere på de aktuelle bestemmelser, og fremover vil jeg på best mulig måte ta for meg de ulike objektsgruppene.

Ta ingenting med deg, bare sørg for å komme deg til et sikkert sted på en sikker måte.

Oppstår et branntilløp er det meget viktig at man forlater stedet når alarmen går - da er det kun mennesket som teller og ingenting annet. Derfor er det så viktig å følge de prosedyrer som gjelder for akkurat det bygget du oppholder deg i; «Ta ingenting med deg, bare sørg for å komme deg til et sikkert sted på en sikker måte.»

Alt uten mennesker kan erstattes, derfor er det en hovedregel at du ikke skal ta med eiendeler eller andre ting.

Livets rolle og Kierkegaard

Ordtaket fra den kjente danske filosofen Søren Kierkegaard: «Livet kan bare forståes baklengs, men det må leves forlengs», er kjempegodt for å illustrere nettopp dette.

Ingen kan vite hva som skjer i morgen. Det er fra tidligere erfaringer grunnlaget for en videre forebyggende sikkerhetsutvikling blir til, dette gjelder alt fra lover, forskrifter, regler osv.

Lover og regler, normer, osv. vil endre seg etter hvert som man tilegner seg flere erfaringer. Dette er viktig å huske da det kun er de siste lover og regler som i utgangspunktet gjelder, men samtidig er de regler som gjaldt når objektet ble bygget, pluss de reglene som gjaldt ved eventuelle endringer/tilføringer utført i ettertid, gjeldende.

Hva sier ulike regelverk?

Jeg vil først gå gjennom en del sentrale paragrafer om temaet rømning i brannvernloven.

Kapittel 1 i loven tar for seg de «innledende bestemmelsene».

§ 1. Formål.

«Loven har som formål å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser».

Liv og helse er som tidligere poengtert første prioritet.

I tillegg tar formålet for seg andre ulykker som er forårsaket av farlige stoffer, varer, gods og uønskede tilsiktede hendelser.

Forebyggende forskriften og internkontrollforskriften og flere andre regelverk som behandler dette formålet, er også viktige å ta med.

Å prøve å finne hvilke farer og risiko vi har eller som kan oppstå i det enkelte objekt, er essensielt. Slik kan vi tilrettelegge all rømning ut fra de aktuelle ulykker/hendelser som kan oppstå med de aktuelle varer, stoffer og lignende som vi har i objektet. Her er det ulike risikovurderingen som man er pålagt å følge.

Kapittel 2 i brannvernloven tar for seg «Alminnelige plikter».

§5. «Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og annen ulykke».

Dette helsebygget har refleksmarkører i gulv som viser vei til nærmeste nødutgang.
Dette helsebygget har refleksmarkører i gulv som viser vei til nærmeste nødutgang.

- Enhver plikter å vise alminnelig aktsomhet og opptre på en slik måte at brann, eksplosjon og annen ulykke forebygges.

- Enhver plikter ved brann, eksplosjon eller annen ulykke straks å underrette de som er utsatt for fare og ved behov varsle nødalarmsentral. Det samme gjelder ved overhengende fare for en slik hendelse.

- Enhver som oppholder seg nær en brann, eksplosjon eller annen ulykke plikter etter evne å gjøre det som er mulig for å begrense skadevirkningene.

- Enhver plikter å delta i brannvesenets rednings- og slokkearbeid når innsatsleder krever det, samt stille eiendom, bygninger, materiell og eventuelt personell til disposisjon for slik innsats.

Det kan gjøres inngrep i den enkeltes materielle verdier dersom dette er nødvendig for å gjennomføre redningsinnsats eller begrense skade. Inngrep i privates eiendom kan likevel bare foretas dersom dette er nødvendig for å sikre liv eller verne verdier som er større enn det som går tapt eller står i fare for å gå tapt ved inngrepet.

Departementet kan gi forskrifter om den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og andre ulykker. I denne paragrafen blir det oppsummert hvilke alminnelige plikter den enkelte har, uansett hvilke objekttype han/hun befinner seg i ved en brann.

Min tolking av § 5

Paragrafen forteller oss noe om hvilke plikter den enkelte har. Dette innebærer blant annet å holde alle rømningsveier/utganger og veier til rømningsveier og møteplasser helt fri for hindringer av alle slag, og til enhver tid være farbar på en sikker måte.

§ 6. «Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold».

- Eier av byggverk, område, transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke.

- Eier og bruker av byggverk, område transportmiddel, produksjonsutstyr, annen innretning eller produkt plikter å holde bygningstekniske konstruksjoner, Sikkerhetsinnretninger og øvrige sikringstiltak til vern mot brann, eksplosjon eller annen ulykke i forsvarlig stand og påse at de til enhver tid virker etter sin hensikt.

- Eier og bruker skal etter en eventuell brann, eksplosjon, eller annen ulykke sørge for vakthold og andre nødvendige sikringstiltak når leder av brannvesenet krever dette.

- Departementet kan gi forskrifter om eiers og brukers plikter til rapportering, sikringstiltak, vedlikehold og vakthold etter denne bestemmelse.

Paragraf 6 tar for seg pliktene til vedlikehold, vakthold og andre sikringstiltak som er nødvendig, for å begrense skadevirkningene. Jeg vil komme nærmere tilbake til dette temaet senere.

§ 7. «Tiltak ved store arrangementer».

Den ansvarlige for store arrangementer, utstillinger, forestillinger, møter og andre tilstelninger skal i god tid før arrangementet sende melding til lokal tilsynsmyndighet, dersom arrangementet skal avholdes i et byggverk eller på et område som normalt ikke benyttes til denne type arrangementer.

Ved melding om arrangementer kan kommunen kreve de opplysninger som er nødvendige for å vurdere faren for brann, og fastsette de nødvendige brannsikringstiltak og begrensninger, herunder krav til ansvarshavende arrangør.

Kommunestyret selv kan gi lokale forskrifter med nærmere bestemmelser om meldeplikten.

Det er også vanlig at slike lokasjoner som paragrafen henviser til har et maksimalt antall mennesker. Varslingsplikten er meget viktig da den danner et grunnlag for det forebyggende arbeidet som kreves både før, under og etter arrangementet.

§ 8 «Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid»

Virksomheter plikter å gjennomføre et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (Internkontroll) for å sikre at kravene fastsatt i eller i medhold av denne lov overholdes. Tilsynsmyndigheten kan bestemme at også andre skal gjennomføre systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Det skal kunne dokumenteres overfor tilsynsmyndighetene at loven, forskrifter og enkeltvedtak blir etterlevet.

Departementet kan gi forskrifter om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Internkontrollforskriften – svært viktig!

Det totale lovverket inneholder også internkontrollforskriften. Her går det klart frem hva som skal gjøres og hvordan.

Internkontrollforskriftens paragraf 5 punkt 6 mener jeg er et enormt viktig punkt i denne forskriften. Punktet forteller om plikten til risikovurdering/analyse.

Det er viktig at en slik vurdering/analyse gjøres i det enkelte tilfelle for å kartlegge eventuelle risikoer og farer som kan oppstå. Risikovurdering er en plikt som alle virksomheter skal gjøre, men av og til kreves det en egen vurdering som tar for seg det enkelte arrangement. En slik vurdering kan vi kalle en sikker arbeidsanalyse.

Vi har nå sett på formålet med loven og vi har sett på de alminnelige pliktene der også en del viktige plikter viser til eier av objektet.

Kapittel 4. «Plikter i virksomheten»

§ 19. «Sikkerhet i virksomheten».

- Virksomheter skal sørge for at sikkerheten i forhold til brann, eksplosjon, håndtering av farlig stoff og transport av farlig gods på vei og jernbane blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Sikkerhetshensyn skal være integrert i alle virksomhetens faser, herunder planlegging, prosjektering, etablering, drift og avvikling.

- Virksomheter skal gjøre arbeidstakere og andre som utfører oppgaver i eller på vegne av virksomheten kjent med plikten i henhold til § 25 i denne loven. Virksomheten skal gi opplæring slik at alle arbeidsoppgaver kan gjennomføres på en sikker måte både ved normal drift og ved unormale situasjoner og driftsbetingelser. Opplæringen skal også omfatte rutiner og forholdsregler ved ulykker.

- Plikten til å sørge for at sikkerheten i virksomheten blir ivaretatt ligger hos ledelsen.

(§25). Det refereres til § 25 i denne lov. «Arbeidstakeres plikt til å fremme sikkerheten»

Arbeidstakere skal utføre sine arbeidsoppgaver i samsvar med gjeldende sikkerhetsbestemmelser i lover, forskrifter og interne prosedyrer for å forebygge branner, eksplosjoner og andre ulykker, og aktivt medvirke til å fremme sikkerheten i virksomheten.

I neste utgivelse tar vi for oss Forskrift om brannforebygging og internkontrollforskriften.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget er forfatterens egne.

Powered by Labrador CMS