Iselin Tinjar Haugland har fordypet seg i alternativ organisering av tilsyn av særskilte brannobjekter i sin masteroppgave ved HVL:
Iselin Tinjar Haugland har fordypet seg i alternativ organisering av tilsyn av særskilte brannobjekter i sin masteroppgave ved HVL:

Periodisk bygningskontroll - et alternativ til dagens tilsyn?

En stor del av de forebyggende ressursene hos brannvesenet brukes i dag til tilsyn av særskilte brannobjekt. Er dette den beste måten å utnytte ressursene på? Iselin Tinjar Haugland har skrevet en masteroppgave om alternativ organisering av tilsynene.

Publisert

Iselin Tinjar Haugland har i sin Masteroppgave i Brannsikkerhet ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), skrevet om ”Periodisk bygningskontroll som alternativ til dagens tilsyn av særskilte brannobjekt”. Iselin hadde jobbet to år som branningeniør i Firesafe, før hun fant ut at hun ønsket å utvide sin kompetanse. Det resulterte i at hun i 2019 startet på Masterstudiet ved HVL.

- Arbeidsgiver var positiv til tanken om kompetanseheving og la forholdene til rette for at jeg skulle kunne gjennomføre studiet, forteller Iselin.

- Og nå sitter jeg med det ferdige resultatet i form av en masteroppgave, men veien fra start til slutt har vært lang, forklarer hun.

Iselin har valgt et tema som engasjerer mange. Det var i en samtale med en kollega at idéen om å fordype seg i alternativ organisering av tilsyn av særskilte brannobjekter, kom opp. Hun ble interessert i å se på alternativer til dagens praksis, da hun så at en stor del av de forebyggende ressursene hos brannvesenet i dag brukes til nettopp tilsyn av særskilte brannobjekt.

Hovedpoenget med oppgaven har vært å finne ut av om det er mulig med en lignende organisering for branntilsyn som det er for periodisk kontroll av kjøretøy. Altså at godkjente foretak gjennomfører selve branntilsynet, en periodisk bygningskontroll, og at brannvesenet ut fra resultatet derfra, enten godkjenner eller ikke godkjenner bygget.

- Ved at godkjente foretak gjennomfører selve branntilsynet, vil dette kunne frigjøre ressurser fra brannvesenet til andre forebyggende oppgaver, samtidig som branntilsynene gjennomføres, forklarer Iselin.

- I arbeidet med masteroppgaven var jeg i kontakt med aktuelle aktører som brannvesenet, branningeniører og eiendomsforvaltere.

- Tilbakemeldingene jeg har fått i etterkant tyder på stor enighet om viktigheten av branntilsynene, men samtidig en forståelse av at brannvesenets ressurser også må prioriteres til andre oppgaver.

Ansvaret hos kommunen

I dag er det kommunene som er ansvarlig for at det gjennomføres branntilsyn. Dette er beskrevet i brann- og eksplosjonsvernloven hvor det står at «Kommunen skal føre tilsyn på de områder som går frem av denne loven eller av forskrifter gitt i medhold av denne» (Brann- og eksplosjonsvernloven, 2002, § 32).

Det skal gjøres tilsyn hovedsakelig i byggverk hvor en brann kan ha store konsekvenser, enten som følge av tap av mange liv, eller ved at det blir store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Disse byggene er definert som særskilte brannobjekter (Brann- og eksplosjonsvernloven, 2002, § 13).

At det hovedsakelig er i særskilte brannobjekter det skal gjøres tilsyn, kommer også frem i Veiledning for myndighetsutøvelse av tilsyn utført av brann- og feiervesenet.

Fordeler og ulemper

Men kan oppgaven med branntilsyn bare flyttes fra brannvesenet til godkjente foretak?, spør Iselin i sin masteroppgave.

- I oppgaven har jeg vurdert at en organisering med periodisk bygningskontroll kan gjennomføres allerede i dag, for eksempel som en bistand til brannvesenets branntilsyn, med bygg som brannvesenet ikke har kapasitet til å prioritere. Dersom det skal gjennomføres periodisk bygningskontroll i stor skala bør ordlyden i dagens lovverk justeres. Periodisk bygningskontroll kan også utvides til å inkludere flere bygg enn bare særskilte brannobjekter, men dette vil i dag medføre at kommunestyret må vedta en lokal forskrift som åpner for tilsyn i en bestemt type byggverk, forklarer Iselin.

”En organisering av branntilsynet som periodisk bygningskontroll, vil gjerne ha både fordeler og ulemper. De viktigste fordelene er at det vil frigjøre ressurser fra brannvesenets forebyggende avdeling som kan benyttes på andre forebyggende oppgaver, samt at det vil være større mulighet for å utvide ordningen med periodisk bygningskontroll til å inkludere flere bygg enn bare særskilte brannobjekt.”, skriver Iselin i sin oppgave.

- Dette kan for eksempel være at det blir bedre tid til å følge opp risikogrupper, og bedre tid til å følge opp byggeiere, brukere og virksomheter som ikke sørger for tilfredsstillende brannsikkerhet i sine lokaler, forklarer hun.

- En ulempe med å overføre gjennomføringen av branntilsyn fra brannvesenet til ansvarlige foretak ble poengtert i tilbakemeldingene i spørreundersøkelsen. Denne ulempen er at dersom andre enn den forebyggende avdelingen til brannvesenet gjennomfører branntilsynet, kan det føre til mindre erfaringsoverføring av viktig informasjon til beredskapsavdelingen. Dersom ansvarlige foretak skal overta oppgaven med å gjennomføre branntilsyn bør det derfor sees på en løsning for hvordan overføring av denne informasjonen fremdeles kan ivaretas.

Kontroll av kjøretøy

”Et kjøretøy må jevnlig til periodisk kontroll. For kjøretøy er det godkjente kontrollorganer som utfører selve kontrollen, mens det er Statens vegvesen som godkjenner eller ikke godkjenner kjøretøyet (Forskrift om periodisk kjøretøykontroll – PKK, 2009, § 2 og § 22)".

- Dette vurderes å gi mindre arbeid for Statens vegvesen i forbindelse med rutinekontroller, og de kan dermed bruke tiden på kjøretøyene som utgjør en fare på veiene. Dette oppleves som en fordelaktig ordning, da Statens vegvesen nå kan bruke ressursene på oppgaver som gjerne ikke kan delegeres. Samme tankegang ved bruk av ressursene i brannvesenet, tror jeg kan være en veldig god idé, avslutter Iselin.

Les hele masteroppgaven her: https://hvlopen.brage.unit.no/hvlopen-xmlui/bitstream/handle/11250/2765952/haugland.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Powered by Labrador CMS