Brannen startet i første etasje og spredte seg raskt til loftet. På loftet spredte brannen seg forbi brannveggen
via gesimskasser, se grønn pil. Røde streker viser inndeling av leilighetene. Øverst på streken ses brannskillet
Brannen startet i første etasje og spredte seg raskt til loftet. På loftet spredte brannen seg forbi brannveggen via gesimskasser, se grønn pil. Røde streker viser inndeling av leilighetene. Øverst på streken ses brannskillet

Kommunale boliger totalskadd i brann i august
– brannvesenet har lenge manglet ressurser til å jobbe med forebygging

18 beboere mistet alt de eide i en brann i en firemannsbolig for bosatte flyktninger i Modum kommune i august.
- Siden slutten av august 2016 til mai 2019 har vi i praksis stått uten forebyggende personell. Som følge av dette har det vært svært lite forebyggende arbeid, sier Øyvind Brandtenborg som er leder for det brannforebyggende arbeidet i brannvesenet.

Publisert

Artikkelen ble først publisert i tidsskriftet Brannmannen

Utgave 5 - 2020

13. august i år oppstod det brann i en firemannsbolig i Vikersund i Modum kommune. Kommunikasjonsrådgiver Eivind Kopland i Modum kommune opplyser at det var bosatte flyktninger som bodde i boligen. Boligen er en vertikaldelt firemannsbolig med brannvegg av lettbetong mellom leilighetene. Brannveggen er ført helt opp til taksteinen. Tettingen mellom takstein og brannvegg er uviss. Alarmen gikk kl. 15.01. Brannsjef Per Einar Elvigen opplyser at utrykningstiden var 8 minutter, og at det var god vannforsyning.

- En nabo ringte alarmsentralen som sendte oss utkallingen. Da vi kom fram etter 8 minutters utrykningstid var startbranncellen i første etasje overtent. Vannforsyningen kom fra to sider, så vi hadde nok vann. Brannen spredte seg til loftet og til naboleiligheter via gesimskassen. Brannveggene gikk opp til takstein, sier han.

Veggens tetting mot takstein er uviss. Det var ingen tetting i gesimskasser ved siden av brannveggene. Etasjeskillene var utført i tre.

- Ingen omkom i brannen. Noen ble sjekket av lege i forbindelse med røykeksponering. Et barn hoppet ut av et vindu, og ble tatt imot av voksne, sier Elvigen.

Inge Bye er leder for beredskapsavdelingen og var selv på vakt da alarmen gikk. Han forteller at Modum brannvesen er et brannvesen med deltid og dreiende vakt.

- Da alarmen gikk møtte 11 brannkonstabler inklusive utrykningsleder og innsatsleder. Da vi kom fram kunne vi tydelig høre røykvarslere. Startbranncellen var overtent. Brannen startet i første etasje. Det ble ikke utført vanlig røykdykkerinnsats fordi brannen var kommet for langt. Dermed var ikke sikkerheten for mannskapene god nok. Det ble kun brukt røykvernutstyr ved utvendig slokking og etterslokking, sier Bye.

Vurderer sammenslåing med andre brannvesen

Modum brannvesen er et deltidsbrannvesen med 24 personer fordelt på fire vaktlag og fire overbefal. Beredskapsavdelingen i brannvesenet er til enhver tid bemannet med en fagleder brann som fungerende brannsjef, et vaktlag med utrykningsleder og fire mannskaper.

Modum kommune har foreløpig ikke slått seg sammen med andre brannvesen. Leder for beredskapsavdelingen Inge Bye, forteller at sammenslåing med Drammensregionens brannvesen IKS har vært til vurdering for noen år siden, men ble forkastet. Kommunen har nå startet en prosess for å vurdere sammenslåing med brannvesenene i Ringerike, Hole og Jevnaker kommune.

Ingen evalueringsrapport

Forskrift om brannforebygging som ble gjort gjeldende fra 1. januar i 2016 krever at det gjøres en evaluering etter alvorlige branner. Forskriften sier følgende:

§ 20 Evaluering av det forebyggende arbeidet: Kommunen skal iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det forebyggende arbeidet. Etter branner som har hatt eller kunne fått alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier, skal kommunen evaluere om det forebyggende arbeidet har hatt ønsket effekt. Kommunen skal iverksette rutiner som sikrer at kunnskap og erfaringer fra hendelser kommer til nytte ved kartleggingen av risiko og sårbarhet for brann, og ved planleggingen og gjennomføringen av forebyggende tiltak.

Brannsjef Per Einar Elvigen sier at det ikke finnes noen evalueringsrapport fra denne brannen. Det finnes kun et kort notat med opplysninger som er gjengitt i denne artikkelen

Mangler kartlegging for risikoutsatte grupper

Forskrift om brannforebygging trådte i kraft i 2016. Den stiller krav om kartlegging av risikoutsatte grupper:

§ 14 Kartlegging av risikoen for brann: Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.

Brannsjef Per Einar Elvigen innrømmer at kartlegging av risikoutsatte grupper har kommet sent i gang.

- Planlegging av kartlegging og selve kartleggingen ble startet i 2019. Brannvesenet koordinerer dette arbeidet. Per i dag er det ikke utarbeidet enhetlig dokumentasjon på selve kartleggingen. På grunn av underbemanning i forebyggende avdeling i flere år er ikke dette arbeidet kommet i gang tidligere, sier Elvigen.

Øyvind Brandtenborg er leder for det forebyggende arbeidet i kommunen. Han mener også at det brannforebyggende arbeidet ikke har vært tilfredsstillende.

- Den forebyggende avdelingen har vært underbemannet i flere år. Siden slutten av august 2016 til mai 2019 har vi i praksis stått uten forebyggende personell. Ut ifra dimensjoneringsforskriften skal vi ha 1,4 årsverk. Som følge av dette har det vært svært lite forebyggende arbeid. Per i dag mangler vi 0,8 årsverk. Vi har en plan for å rette opp dette i den kommende ROS-analysen med påfølgende handlingsplan. Planene blir behandlet politisk i kommunestyret i oktober måned. Et av tiltakene i handlingsplanen er tilsyn med Modum Boligeiendom KS, som eide firemannsboligen som brant, sier Brandtenborg.

Kommunen med ordføreren er øverste ansvarlige for brannsikkerheten, og fortsettelse følger med kommentarer fra ordføreren.

Powered by Labrador CMS