Brannveggen er ført opp under taksteinen. Det ser ikke ut til at det har vært noen ytterligere tetting mellom takstein og brannvegg
Brannveggen er ført opp under taksteinen. Det ser ikke ut til at det har vært noen ytterligere tetting mellom takstein og brannvegg

Store mangler ved det brannforebyggende arbeidet

Modum kommune mangler evalueringsrapport etter brannen, mangler kartlegging av risikoutsatte grupper, mangler brannteknisk tilstandsanalyse og oppgradering 30 år etter at kravet kom, mangler kontroll av brannskiller, mangler risikoanalyse for virksomheten og mangler systematisk forebyggende arbeid for brannutsatte grupper.

Publisert

Artikkelen ble først publisert i tidsskriftet Brannmannen

Utgave 5 - 2020.

Brannvesenet har ikke slått seg sammen med andre brannvesen som ofte gir en bedre kapasitet og kompetanse. Brannvesenets forebyggende avdeling var underbemannet i 2,5 år, og er fortsatt underbemannet.

Dette er saken:

18 personer ble husløse etter en brann i kommunale boliger i Modum kommune i august.

Boligmassen forvaltes av Modum Boligeiendom KF

Modum kommune har en befolkning på ca. 14.000 innbyggere. Sunni Grøndahl Aamodt fra Senterpartiet er ordfører i kommunen. Som øverste ansvarlig for kommunen har tidsskriftet Brannmannen stilt henne en rekke spørsmål vedrørende huset som brant, og det brannforebyggende arbeidet i kommunen. Modum kommune viser i denne artikkelen at de har mange og store mangler ved det brannforebyggende arbeidet.

Ordføreren opplyser at huset som brant sannsynligvis er ført opp i 1961. Ferdigattesten er datert 1968. Modum kommune var byggherre. I svaret fra kommunen er det ikke oppgitt hvem som har prosjektert huset. Av branntekniske installasjoner i huset som brant er det seriekoblete røykvarslere, slokkeutstyr og komfyrvakt der det var montert nye kjøkken.

Boligmassen til Modum kommune forvaltes av Modum Boligeiendom KF som eies av Modum kommune.

Mangler brannteknisk tilstandsanalyse 30 år etter at kravet kom

Kravet om oppgradering til brannsikkerhetsnivået i 1985-forskriften kom i 1990. Forskriften sier blant annet:

§ 8 Oppgradering av byggverk: Eieren av et byggverk skal sørge for å oppgradere sikkerhetsnivået i byggverket slik at det minst tilsvarer nivået som fremkommer av de samlede kravene gitt i byggeforskrift 15. november 1984 nr. 1892 eller senere byggeregler.

Tidsskriftet Brannmannen har bedt om dokumentasjon for den branntekniske tilstandsanalysen for bygget. Dette svarer ordfører Sunni Grøndahl Aamodt:

- Det er planlagt utførelse av brannteknisk tilstandsanalyse i et/flere av Modum boligeiendom KF sine bygg, både for bygg før -85 og bygg etter -85. Etter at disse rapportene på objektene foreligger vil handlingsplan for utbedringer utarbeides, sier hun.

Det er med andre ord ikke utført en eneste tilstandsanalyse i noen av boligene som forvaltes av Modum Boligeiendom KF. Dette bekreftes av kommunens kommunikasjonsrådgiver.

Mangler kontroll og vedlikehold av bygningsdeler

Forskrift om brannforebygging sier følgende:

§ 5 Kontroll og vedlikehold av bygningsdeler og sikkerhetsinnretninger: Eieren av et byggverk skal sørge for at bygningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Kontrollen skal avklare om sikkerhetsinnretningene:

a) oppfyller kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket

b) fungerer hver for seg og sammen med hverandre.

Kontrollens omfang og hyppighet skal være tilpasset sikkerhetsinnretningene og byggverkets størrelse, kompleksitet, bruk og risiko.

Tidsskriftet Brannmannen har bedt om dokumentasjon på at forskriften er oppfylt. Dette svarer ordfører Sunni Grøndahl Aamodt:

- Det er montert seriekoblede røykvarslere samt slukkeutstyr i alle boenhetene. Når det inngås leiekontrakter, må leietaker kvittere på at dette er i orden. Det gjennomføres en kontroll/batteribytte i året, samt sjekk av slukkeutstyr.

Tidsskriftet Brannmannen har ikke mottatt dokumentasjon på kontroll av brannskiller som skal begrense konsekvensene ved en brann. Brannskillenes konstruksjon og utførelse er helt avgjørende for at en brann ikke skal spre seg. Hadde det vært utført en profesjonell kontroll, ville man oppdaget mulige manglende tettinger mellom brannvegg og takstein som kan ha påvirket brannspredningen.

Mangler risikoanalyse for virksomheten

Internkontrollforskriften § 5 punkt 6 sier følgende:

Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene. Disse forholdene skal dokumenteres skriftlig.

Tidsskriftet Brannmannen har bedt om dokumentasjon på risikoanalysen. Dette svarer ordfører Sunni Grøndahl Aamodt:

- Dette er ikke gjort etter etableringen av Modum Boligeiendom (2015).

Mangler systematisk forebyggende arbeid for utsatte grupper

I Forskrift om brannforebygging § 14 Kartlegging av risikoen for brann kreves det at kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene det medfører. Dette gjelder spesielt brannutsatte grupper. Tidsskriftet Brannmannen har bedt om dokumentasjon for dette arbeidet. Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt henviser til svaret fra brannsjef Per Einar Elvigen som forteller annet sted i bladet at planlegging av kartlegging og selve kartleggingen ble startet i 2019. Brannvesenet koordinerer dette arbeidet. Per i dag er det ikke utarbeidet enhetlig dokumentasjon på selve kartleggingen.

Ordfører Sunni Grøndahl Aamodt forteller at de brannlidte er godt ivaretatt:

- Alle beboere ble innlosjert på Tyrifjord hotell samme kveld. Kommunen iverksatte et kriseteam som tok kontakt med de brannrammede på fredagen, dagen etter brannen. Tre av fire familier hadde ikke innboforsikring. To av familiene har takket ja til botilbud fra kommunen, og to har ordnet privat bolig

Mangler fortsatt 0,4 årsverk

Brannvesenet i Modum kommune opplyser i forrige artikkel at brannvesenet har vært underbemannet siden slutten av august 2016 til mai 2019, og at de per i dag mangler 0,4 årsverk. Tidsskriftet Brannmannen har bedt ordfører Sunni Grøndahl Aamodt hvorfor man har vært underbemannet så lenge. Ordføreren svarer følgende:

- Modum brannvesen har i en periode vært underbemannet som følge av at nøkkelpersoner har gått av med pensjon og at det har vært bytte av brannsjef. Status nå er at stillingen som varabrannsjef og leder av forebyggende avdeling er på plass, og at en for øyeblikket mangler 0,8 årsverk. Planen nå er å øke bemanningen med ytterligere en 50 % stilling. Da har vi fortsatt et avvik på 0,3 årsverk. Brannvesenet har nå gjennomført en ROS-analyse, internrevisjon av organiseringen mot brannlovgivning og også utarbeidet en handlingsplan for å lukke avvik. I tillegg legges det opp til å delta i en utredning om opprettelse av et interkommunalt brannvesen i vår region med Ringerike, Hole, Jevnaker og Modum, sier Sunni Grøndahl Aamodt.

Powered by Labrador CMS