Branngruppa i Oslo er nedlagt

Branngruppa i Oslo er nedlagt. Dette har medført at brannetterforskningen i Oslo lider. Juristene i politiet og statsadvokaten er bekymret for situasjonen da politiet mangler kompetanse og har dårlig kapasitet

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunn:

  • Riksadvokatembetet har en stor database over offentlige dokumenter. Databasen er tilgjengelig på nett.
  • KOMBRA har gått gjennom alle inspeksjonsrapportene som handler om brannetterforskning spesielt.
  • I databasen finnes det kun ni slike rapporter. Syv handler om alvorlige brannsaker og to handler om mindre brannsaker som straffes med bøter. I fem av de syv rapportene som handler om alvorlige brannsaker, påpeker statsadvokaten en rekke graverende feil og mangler.
  • Denne artikkelen handler om inspeksjonsrapporten for felles enhet for etterretning og etterforsking - Oslo politidistrikt. Rapport datert 11.05.2020.

Dette er lenken til siden der rapporten kan lastes ned i sin helhet:

https://www.riksadvokaten.no/document/inspeksjon-av-oslo-politidistrikt-fee/

Felles enhet for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, er den enheten som arbeider med de alvorlige kriminalsakene i hele distriktet, også når det gjelder brann. I møte med statsadvokaten uttrykker påtaleseksjonen i politiet bekymring for brannsakene. Det mangler både kompetanse og kapasitet. I statsadvokatens rapport står følgende:

En sakstype som ble trukket frem, var brannsaker. Seksjonen trakk tidligere alle brannsaker, men trekker nå bare sakene der det har vært fare for liv eller alvorlig skade på person.*

Branngruppa er bygget helt ned som følge av at mengdesakene er satt ut på de geografiske driftsenhetene. Juristene reiser spørsmål om seksjonen er satt opp for å kunne håndtere de alvorlige brannsakene, både fordi de ikke har noen jourordning**, og fordi etterforskerne ikke lenger har nødvendig erfaring/kompetanse. For straksetterforskning må de støtte seg på krimvakta, som erfaringsmessig kan ha problemer med å prioritere denne sakstypen. Vår gjennomgåelse av saker støtter oppfatningen som seksjonen selv har, om at brannsakene ikke blir tilstrekkelig prioritert.

Under inspeksjonen ble det lagt fram for statsadvokaten 44 saker om brann. Statsadvokaten har sett på et utvalg av dem. Etter gjennomgangen er statsadvokaten bekymret for mange henlagte saker som følge av bl.a. manglende branntekniske undersøkelser. Statsadvokaten skriver følgende i sin rapport:

"Det fremgår av den oversendte oversikten at flertallet av brannsakene er henlagt på grunn av bevisets stilling eller mangel på bevis. Ved gjennomgang av utvalgte saker er det avdekket at det i mange av sakene ikke er foretatt nødvendige branntekniske undersøkelser av åstedet. Brannårsaken fremstår således som uviss i flere alvorlige saker med store materielle ødeleggelser og potensielt fare for tap av menneskeliv. Dette til tross for at det i enkelte saker også var holdepunkter for at brannen kunne være påsatt. Det bemerkes fra vår side at det er bekymringsfullt at nødvendig straksetterforskning ikke er foretatt i disse sakene. Under inspeksjonen ble det stilt spørsmål både til etterforskingsseksjonen og påtaleseksjonen om disse brannsakene."

Kan være kostbart

En forklaring på forholdene kan være det faktum at det er kostbart å holde vakt ved branntomten inntil det er mulig å ta seg inn for å etterforske, og manglende kapasitet. Statsadvokaten mener det er et paradoks at Oslo politidistrikt ikke lenger har avsatt ressurser til å etterforske alvorlige branner og uttrykker bekymring for dette. Statsadvokaten skriver følgende i sin rapport:

"En mulig forklaring på de manglende branntekniske undersøkelsene av åstedet kan være at det er kostbart med vakthold av åstedet fram til det er mulig å ta seg inn der, samt at politidistriktet tidvis har manglende kapasitet til å gjennomføre tekniske undersøkelser på grunn av andre alvorlige akutte saker i distriktet. Oslo statsadvokatembete finner grunn til å uttrykke bekymring for at disse sakene ikke gis den nødvendige prioritet, sett hen til det alvorlige skadepotensialet med fare for tap av menneskeliv som brannsakene representerer. Tilsvarende er det et paradoks at Oslo politidistrikt ikke lenger har avsatt ressurser til en egen enhet med etterforskningsansvar for disse sakene, slik det har fungert tidligere."

I 2008 oppsto det brann i en bygård i Oslo. Seks mennesker omkom i brannen. Etter brannen opprettet Oslo politidistrikt en egen branngruppe for å ivareta kompetanse og etterforskning av alvorlige branner. Det er tydelig at statsadvokaten savner gruppa når han i sin rapport skriver følgende:

"Den tidligere branngruppa som ble etablert etter den alvorlige brannen i Urtegata i 2008 hvor seks mennesker mistet livet, er nå lagt ned. Det er bekymringsfullt at det ikke lengre prioriteres å etablere og ivareta spesialkompetanse på etterforskning av disse alvorlige sakene."

KOMBRA har bedt Oslo politidistrikt om kopi av den tilbakemeldingen som er gitt i forbindelse med rapporten, men har ikke mottatt noe svar på henvendelsen.

*«Å trekke saker» er et faguttrykk i politiet. Når en enhet trekker alvorlige brannsaker, betyr det at enheten etterforsker slike saker.

**«Jourordning» betyr vaktordning på døgnbasis.

Kommentar:

Thor Kr. Adolfsen, KOMBRA AS

Branngruppa i Oslo ble lagt ned. Oslo politidistrikt mistet dermed mye av sin kompetanse når det gjelder brannetterforskning. Resultatet er at alvorlige branner ikke blir oppklart. Dette er en uholdbar situasjon for Oslos borgere, sier daglig leder i KOMBRA AS, Thor Kr. Adolfsen.

Felles enhet for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt skulle være Osloborgernes sikkerhet for at alvorlige branner blir etterforsket og at de ansvarlige blir straffeforfulgt. Brannetterforskning er komplisert og arbeidskrevende. Det fordrer omfattende teoretisk og praktisk kompetanse som det tar tid å bygge opp. Etter den alvorlige brannen i Urtegata i Oslo der seks mennesker mistet livet, tok Oslo politidistrikt grep. De opprettet en egen branngruppe som skulle ta seg av brannetterforskningen i alvorlige saker. På den måten ville man ivareta både kompetanse og kapasitet. Ved inspeksjon i 2020 viser det seg at branngruppa er lagt ned.

Resultatet er mildt sagt katastrofalt for Osloborgerne. Branntekniske undersøkelser blir ikke foretatt i mange saker til tross for omfattende skader, fare for tap av menneskeliv og muligheter for at branner kan være påsatt. Ildspåsettere kan fortsatt være på frifot. Er det slik Osloborgerne vil ha det?

Powered by Labrador CMS