Nye tester bekrefter frykten: royalimpregnert kledning holder ikke mål

Like før jul i fjor ferdigstilte Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) tilsyn med brannhemmende trekledning. Her konkluderte DiBK at en rekke produkter ikke tilfredsstiller de nødvendige brannkravene, blant annet royalimpregnert. Nå har fire aktører som leverer slik kledning fått svar på sine tester. Det viser seg at royalimpregnert kledning ikke tilfredsstiller D-klasse, som er den preaksepterte ytelse for utvendig kledning.

I over tretti år har et stort antall norske boliger blitt bygget med såkalt royalimpregnert bordkledning. Kledning for utendørs bruk blir ofte impregnert for å forbedre bestandigheten mot råte. Det finnes ulike typer impregnering, og en av dem er royalimpregnering. Royalimpregnert trevirke er trevirke som er behandlet med en kombinasjon av trykkimpregnering med vannløste midler, vanligvis kobbersalter, og en etterfølgende oljebehandling der trelasten kokes i olje under trykk. Det gir en trelast som er gjennomtrukket av olje inni og på alle sider, og på den måten får vannavvisende egenskaper. Royalolje består av ca. 50 % petroleumsbasert olje og 50 % linolje. I tillegg kan oljen være tilsatt fargepigmenter. Royalimpregneringen påvirker derfor trekledningens antennelighet og brennbarhet negativt. (Kilde: Byggforskserien 432.101)

Seks produkter fra fem leverandører er testet av Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) og ved laboratoriene til RISE Fire Research i Trondheim. Både royalimpregnert kledning og vanlig malt og beiset trekledning ble brannprøvet. Nå har fire aktører som leverer royalimpregnert kledning, Moelven, Talgø MøreTre, Marnar Bruk og Alvdal Skurlag fått svar på sine tester. Det viser seg at royalimpregnert kledning ikke tilfredsstiller D-klasse som er den preaksepterte ytelse for utvendig kledning.

Alle verdiene var vesentlig høyere enn 750 W/s som er grenseverdien for at kledning skal kunne klassifiseres som D-kledning og kunne tilfredsstille preakseptert ytelse i veiledningen til TEK17 § 11-9 andre ledd.

I en felles pressemelding sier Alvdal Skurlag, Talgø MøreTre og Marnar Bruk at konsekvensene av produksjonsstansen av royalimpregnerte kledninger har skapt en uholdbar situasjon, og at det haster å finne en løsning.

DiBK følger nøye med

Avdelingsdirektør Therese Brøndum, DiBK.
Avdelingsdirektør Therese Brøndum, DiBK.

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) følger denne saken tett. Therese Brøndum, avdelingsdirektør i DiBK sier at resultatene av testingen som produsentene nå har gjennomført begynner å bli kjent, og det er klart at produktene som er testet ikke oppfyller kravene.

- Vi må nå få alle fakta på bordet, sette oss inn i testresultatene og få oversikt over omfang og konsekvenser før vi går videre, sier hun.

- Produsentene, utbyggere og myndighetene må sammen se på muligheter for å løse utfordringene, uten at dette skal gå på kompromiss med folks sikkerhet.

Brøndum sier videre at Kommunal- og moderniseringsdepartementet skal ha møte med organisasjoner fra næringene den 23. mars, for å få synspunkter og innspill til løsninger. I dette møtet vil også DiBK delta.

Ingen grunn til engstelse for beboere

Man anslår at 25-30 % av nye småhus og fritidsboliger har impregnert trekledning. Og det er da grunn til å tro at svært mange av disse kledningene ikke tilfredsstiller preakseptert ytelse i veiledningen til TEK17, og dermed vil oppfattes som forskriftsstridige. Basert på den nye kunnskapen om brannegenskaper til overflatebehandlede trekledninger, anbefaler Boligprodusentene korrigering av de preaksepterte ytelsene i veiledningen til TEK17 § 11-9 andre ledd.

Vi må nå få alle fakta på bordet, sette oss inn i testresultatene og få oversikt over omfang og konsekvenser før vi går videre.

Therese Brøndum, DiBK

Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening, sier til Byggeindustrien Bygg.no

- Det er ingen grunn til å være engstelig for å bo i boligene som faller inn under denne kategorien.

- Det er ikke slik at disse over natta er blitt farligere å bo i. Vi må ha en grunnleggende holdning til at vi må kunne fortsette å bruke både bearbeidet kledning og royalimpregnert kledning på husene våre, og at vi må se på hvordan regelverket kan tilpasses dette. Det er fortsatt både trygt å bruke disse produktene, men vi må nå få plass ordninger som kan sikre at regelverket følger gjeldende praksis og egenskapene som nå er i ferd med å bli dokumentert, presiserer han i et intervju med bygg.no.

Bakgrunnen for testene

I forbindelse med et tilsyn Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) gjennomførte på brannimpregnert trekledning, (https://dibk.no/globalassets/02.-om-oss/rapporter-og-publikasjoner/rapport.-tilsyn-med-brannhemmende-trekledning-2020.pdf ), ble DiBK oppmerksomme på at produsenter av royalimpregnert trekledning deklarerte sine produkter feil. Produktene ble plassert i system 4 for vurdering og verifikasjon av byggevarers ytelser, men skulle vært plassert i system 3. Forskjellen er at i system 3 skal et tredjeparts laboratorium vurdere brannegenskapene og klassifiseringen av kledningen, mens i system 4 kan produsenten vurdere dette selv.

Dette har ført til at hele bransjen sliter med usikkerhet og økonomiske tap som følge av dette. Distributørene måtte stanse salget umiddelbart og enkelte måtte permittere ansatte.

Følgene ble blant annet at Moelven Wood rett før jul, måtte nedgradere royalimpregnert kledning fra brannklasse D til E. Talgø Møre, Alvdal Skurlag og Marnar Bruk valgte å endre fra tidligere deklarert verdi D-s2,d0 til NPD (No Performance Declared). En av leverandørene Bare3 AS, måtte trekke tilbake et av produktene sine. Det har tatt tid å få svarene fra brannprøvene i de akkrediterte prøvingslaboratoriene. Svarene på disse testene er som sagt dårlig nytt.

Treverk brukes mye i Norge, men trematerialet må oppfylle strenge branntekniske krav.
Treverk brukes mye i Norge, men trematerialet må oppfylle strenge branntekniske krav.

Krav til brannegenskaper og klassifisering

Kravene til brannsikkerhet i bygninger er gitt i byggeforskriften TEK17 (Forskrift om tekniske krav til byggverk, KMD 2017). I veiledningen til TEK17 (Veiledning om tekniske krav til byggverk, DiBK 2017) finner man preaksepterte ytelser som kan benyttes for å tilfredsstille kravene i TEK17. Det stilles blant annet krav til at materialer og produkter skal ha egenskaper som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Veiledningen beskriver at utvendige overflater på bygninger kan ha betydning for brannspredningen i et bygg og til andre bygninger, og oppgir derfor en minste preakseptert ytelse for utvendige overflater, D-s3,d0.

Trekledningers brannegenskaper (antennelighet, brannspredning, røykproduksjon, dråpesmitte) prøves og klassifiseres i henhold til NS-EN 13501-1. Produkters egenskaper ved brannpåvirkning klassifiseres i klassene A1, A2, B, C, D, E og F, der produkter i klasse A1 er ubrennbare, mens produkter i klasse F er svært brennbare. I tillegg kommer bokstavene s for røykproduksjon, og d for brennende dråper. Produktstandarden for trekledninger NS-EN 14915:2013, gir mulighet for å klassifisere noen av produktene uten at brannegenskapene til produktet må testes først. Dette gjelder i hovedsak for ubehandlet trevirke, men er ikke spesifisert i produktstandarden.

Da produsentene av royalimpregnert kledning ble gjort oppmerksomme på dette, satte de i gang en prosess for å få på plass riktig dokumentasjon i samråd med blant annet deres egen bransjeorganisasjon Treindustrien.

Informasjon om dette er gitt i et dokument fra Fire Sector Group of Notified Bodies for the Construction Products Regulation, dokumentnr. NB-CPR_SH02_19_N792rev1 fra 2019.

Biokjemi - en stor leverandør

En aktør som har vært i vinden i denne saken er firmaet Biokjemi Norge, som leverer brannmaling. De har hevdet at den tilfredsstiller brannkravene EI 60. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har i mange år hatt antennene ute i forbindelse med Biokjemi Norge, fordi de mener at de har drevet villedende markedsføring, og blant annet hevdet at brannmalingen kan stå imot en brann i opptil 60 minutter.

Biokjemi har også i en årrekke unngått å sertifisere produktene sine etter nødvendige EN-tester. De har brukt en miks av europeiske og gamle britiske standarder som har lavere krav enn en EN-test. Når det for eksempel gjelder brannmaling for stål, er de gamle britiske kravene kun omtrent halvparten av hva de europeiske kravene krever. Det er foreløpig ikke noen harmonisert europastandard for brannmaling. Derfor er kravene ulike i Storbritannia og Norge.

I tillegg skal testingen gjennom en tredjeparts kontroll for å vise at den tilfredsstiller testkravene. For å lovlig kunne omsettes i Norge, skal produktene derfor ha godkjenningssertifikat i form av norsk godkjenning fra for eksempel RISE Fire Research eller tilfredsstille en ETA - som står for Europeisk Teknisk Bedømmelse.

Biokjemi har ikke svart på henvendelser og spørsmål fra Brennaktuelt.no.

Tvilsom testrapport

I tillegg viser selskapet til tester av noen av produktene sine hos Effectis i Nederland, og har oppnådd visse egenskaper mot brann. Deretter har de fått en generell uttalelse fra daværende SINTEF NBL - nåværende RISE Fire Research – om at det er i orden å bruke testrapport fra Effectis i Nederland som underlag for en dokumentasjon i Norge.

En ETA er strengere enn et nasjonalt godkjenningssertifikat fra et norsk testlaboratorium fordi det i tillegg til å teste produktets brannmotstand også tester og dokumenterer blant annet produktets aldringsbestandighet og giftig innhold. Så lenge selskapet ikke kan legge frem dokumentasjon fra en av disse ordningene, er det ikke tillatt å markedsføre eller selge disse produktene i Norge.

Hva betyr dette for brannsikkerheten?

Tre kan være vakkert, men bør også ha en viss brannmotstand.
Tre kan være vakkert, men bør også ha en viss brannmotstand.

Den lavere klassifiseringen kan øke faren for at en brann kan spre seg til andre deler av et bygg enn der brannen startet. Det kan også være større fare for at en brann kan spre seg mellom bygninger, og at brannen sprer seg raskere i fasaden. Kledningen kan også være mer utsatt ved antennelse utenfra. Hvordan dette påvirker brannsikkerheten vil imidlertid avhenge mye av bygningstypen og virksomheten i bygningen. Royalimpregnert trekledning er brukt på bygninger i brannklasse 1 med 2-3 etasjer, men også i bygninger i brannklasse 2 og 3 med 3 etasjer eller mer. I brannklasse 2 og 3 må imidlertid bruken av denne kledningen som regel kombineres med andre brannsikringstiltak. Man kan da velge preaksepterte løsninger, eller gjennomføre brannteknisk analyse. Brannklassene stiller ulike krav til brannsikkerhetsnivå til bygningene, slik at betydningen av kledningens brannsikkerhet vil variere for konkrete bygninger.

Powered by Labrador CMS