Anders Sandmæl er daglig leder i Brannfag AS.
Anders Sandmæl er daglig leder i Brannfag AS.

Prosjekterende og utførende må endre praksis!

I dag er det en del motstand og manglende interesse i enkelte, og også flere store VVS -konsulentfirmaer i forhold til å prosjektere sprinkleranlegg. Dette på grunn av sprinklerkontrollører og dagens praksis. Derfor er det så viktig med åpenhet og debatt rundt dette temaet.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget er forfatterens egne.

Jeg leste artikkelen Hvorfor praktiseres sprinklerkontroll så ulikt? i Brennaktuelt mandag, med stor interesse. Det er flere gode og sentrale forhold som blir tatt opp i denne artikkelen om Rambøll. Det er også meget positivt at det er noen prosjekterende som setter søkelyset på denne problemstillingen.

Jeg opplever at det eksisterer noe motstand og manglende interesse i enkelte, og også noen store VVS- konsulentfirmaer i forhold til å prosjektere sprinkleranlegg. Min oppfatning er at motstanden oppstår på grunn av sprinklerkontrollører og dagens praksis. Derfor mener jeg det er viktig med åpenhet og debatt rundt temaet.

Det er noen sentrale forhold som naturlig kan trekkes frem, i forhold til denne problemstillingen:

1. Kravet til sprinklerkontroll i byggeperioden

2. Førstegangskontroll og FG-rapport

3. Prosjekterende og utførende sitt ansvar i et byggeprosjekt

1 - Kravet til sprinklerkontroll i byggeperioden

Myndighetene og forsikringsselskapene har ikke noe krav til uavhengig (FG) kontroll av sprinkler i byggeprosjekter. Det er når byggherre, VVS-konsulent, totalentreprenør eller rørlegger ønsker det, at det blir ivaretatt. Når partene velger å ikke gjennomføre dette innebærer det en risiko. 

2 – Førstegangskontroll og FG-rapport

Det er et paradoks at samme kontrollør har endret oppfatning av alvorlighet for samme avvik,

Anders Sandmæl

FG og forsikringsselskapene gikk høsten 20221 over fra ESS til FG-kontroll. Det innebærer at alle sprinklerkontroller skal registreres som en førstegangskontroll, slik at den nye databasen får den nødvendige informasjon og verdi.

FG-kontroll inneholder mange forhold/spørsmål som kontrollør skal bekrefte JA er i orden, eller NEI og registrere en merknad eller avvik med en alvorlighetsgrad, med tilhørende poengtrekk.

Det er et paradoks at samme kontrollør har endret oppfatning av alvorlighet for samme avvik, siden det nå må trekkes for hvert enkelt punkt, mot tidligere en samlet karakter for rapporten.

Kontrolløren sitt fokus på tall/karakter, underbygger at det er for mange tilfeldigheter i forbindelse med sprinklerkontroll. Det var ingen endring i forhold kravet til kontrollør – kun rapporten det skulle registreres i. 

Det er tydelig beskrevet hva en kontrollør skal kontrollere ved den første kontrollen, den skal være omfattende og dekkende. Det innebærer et tydeligere ansvar om hva som forventes ivaretatt ved en sprinklerkontroll og den verdien det skal ha for partene. Det er en utfordring dersom kontrollører ikke vurderer alle forhold, slik det er forutsatt, og at dette ikke er synlig i rapporten. 

Hvis denne kontrollen gjennomføres etter at bygget er tatt i bruk vil det kunne avdekkes forhold som ulike parter er ansvarlige for. Her kan både prosjekterende og utførende måtte svare for forhold som andre aktører er årsak til. Det kan være feil/mangler ved sprinkleranlegget som ikke avdekkes på grunn av at de ikke kan kontrolleres når bygget er ferdig, en risiko eier sitter igjen med.

Hvis eier ikke gjennomfører en slik FG-kontroll ivaretas ikke kravet i sikkerhetsforskriftene fra forsikringsselskapet, som krever en årlig FG-kontroll.

3 – Prosjekterende og utførende sitt ansvar i et byggeprosjekt – hvordan få bukt med problemet

NS 12845/16925 er standard for sprinkler i næringsbygg/boligbygg. Dette er preaksepterte løsninger som gir riktig funksjon, så lenge prosjektering og installasjon er i tråd med disse standardene.

Det er normalt ingen sprinkleranlegg som er 100 % i tråd med standardene. NS 12845 har en god definisjon på hva sprinkleranlegget skal ivareta, for å fungere i tråd med forutsetningene.

«Et automatisk sprinklersystem er dimensjonert til å oppdage en brann og slokke den med vann på et tidlig tidspunkt eller holde brannen under kontroll, slik at slokkingen kan utføres med andre midler.»

Det å holde en brann under kontroll sikrer at mennesker kommer seg ut og brannen ikke utvikler seg videre, slik det er mulig for brannvesen å slukke brannen.

Det mange kontrollører glemmer er de omfattende skadene som oppstår etter at sprinkler er utløst. Det er både røyk og vannskader. Undertegnede har i to år for et forsikringsselskap, befart skader etter utløste sprinkler.

Det mange kontrollører glemmer er de omfattende skadene som oppstår etter at sprinkler er utløst.

Anders Sandmæl

Blir ikke ivaretatt på en god måte

Det er dessverre flere forhold som ikke ivaretas på en god nok måte av prosjekterende og utførende og som ikke får riktig oppmerksomhet hos kontrollører. Forhold som gir unødvendige skader og konsekvenser.

Prosjekterende og utførende har ansvaret i et byggeprosjekt, uavhengig hva som avdekkes eller ikke av en sprinklerkontrollør. Dette er et forhold som mange glemmer i sin iver som kontrollør.

De er mange forhold som kontrollør oppgir som avvik, som prosjekterende og utførende kunne unngått, hvis de hadde fulgt opp på en bedre måte enn i dag samt hatt et tettere samarbeid.

Rambøll gjør det eneste riktige ved å engasjere en tredjepart som kontrollerer prosjekteringen. Det innebærer at prosjekteringen inkludert premissnotat er dekkende når montasjen starter.

Det innebærer at fravik er tatt opp i prosjektet, vurdert av tredjepart og tatt inn premissdokumentet. Når vi har et fokus på bærekraft, er fravik nødvendig for å unngå unødvendig bruk av ressurser, som ikke gir bedre brannsikkerhet.

FRAVIK er forhold som ikke er i tråd med punkter i standarden, men hensikten/funksjonen som ønsket ivaretatt med dette punktet, den er fortsatt ivaretatt. Vi må tillegg prosjekterende den tillit som myndighetene gjør, at de også har kompetansen til å vurdere dette.

En sprinklerkontrollør skal forholde seg til denne dokumentasjonen inkludert fravik og kun oppgi et avvik om kontrollør kan underbygge at funksjonen ikke er ivaretatt når det er et fravik. Begge parter er enige om at noe ikke er i tråd med standarden, og det forholdet er ikke et grunnlag for avvik fra kontrollør.

Flere er frustrerte

Alle som har tilbrakt tid i byggeprosjekter og på byggeplasser vet at et byggeprosjekt «lever» frem til ferdigstillelse. Ting blir ikke gjennomført eller bygget 100 % i tråd med forutsetningene.

Anders Sandmæl

Mange av de frustrasjoner som Rambøll opplever skyldes manglende sprinklerkompetanse og i enkelte tilfeller oppfølging fra rørlegger. Til tross for dette ender det hos Rambøll, når kontrollør har avdekket dette i ettertid.

Alle som har tilbrakt tid i byggeprosjekter og på byggeplasser vet at et byggeprosjekt «lever» frem til ferdigstillelse. Ting blir ikke gjennomført eller bygget 100 % i tråd med forutsetningene. Sprinkler er det faget som påvirkes mest av alle andre fag og installasjoner.

Det er riktig at rørlegger skal montere et sprinkleranlegg i tråd med prosjekteringen, men det er ikke tilstrekkelig. Det sentrale forholdet er at rørlegger skal bekrefte at sprinkleranlegget har en riktig funksjon til tross for hva alle andre har eller ikke har ivaretatt i byggeperioden.

Eksempler er at andre fag ikke følger egne tegninger, vegger/kasser endres eller nye bygges, malerarbeider der de kan gjøre sine egne tilpasninger. Alt er forhold som normalt skal avdekkes før bygget overleveres.

Hvis rørleggere som monterer sprinkleranlegget ikke har den nødvendige sprinklerkompetanse til å sikre en riktig montasje og avdekke forholdene over – da har de ikke tilstrekkelig kompetanse og styringssystem. Sett i forhold til hva de har bekreftet til DIBK i forbindelse med sin sentrale godkjennelse men også forpliktelse i byggeprosjektet.

Rambøll viser vei

Rørlegger er også avhengig av at det kommer fravik inn i premissdokumentet. Det er ingen rørleggere som monterer sprinkleranlegg 100 % i tråd med NS 12845. Dermed legger de grunnlag for avvik fra kontrollør om dette ikke ivaretas. Dette er forhold som ikke ligger under prosjekterende sitt ansvar, men prosjekterende tar inn i premissdokumentet.

Hvis prosjekterende og utførende ikke har ivaretatt sitt ansvar og ikke leverer en dokumentasjon med fravik vil kontrollør, med rette, påpeke alle forhold som ikke er i tråd med standardene. Rambøll har vist veien, nå er det opp til andre prosjekterende og utførende å følge opp.

Dokumentasjon er nødvendig

Byggherrer og totalentreprenører ønsker at sprinkleranlegget skal ha en riktig funksjon og dokumentasjon. De stoler normalt på vurderinger fra kompetente parter og ikke tilhenger av dagens praksis med diskusjoner og manglende løsningsfokus når sprinkleranlegg kontrolleres i ettertid.

Når byggherrer og spesielt totalentreprenører er klar over at kompetanse og styringssystem i forhold til sprinkler må forbedres hos rørleggere, vil dette merkes i markedet i tiden fremover. Det er ikke tilstrekkelig å henvise til en sentral godkjennelse eller andre papirer, det skal dokumenteres hvilken kompetanse den enkelte har og hvordan alle forhold blir ivaretatt gjennom hele byggeprosjektet.

NS 12845 kommer i ny utgave når den er oversatt. Der er det et krav at kontroll ikke skal utføres av konkurrerende virksomhet i forhold til installasjon og vedlikehold. Dermed vil dagens mulighet til å kontrollere konkurrerende virksomheter, og lete etter feil, forsvinne.

Sprinkler løftes som fag i tiden fremover. Det er prosjekterende og utførende som skal styre denne prosessen. Sprinklerkontrollører må følge med i utviklingen og ivareta sitt ansvar på en ryddig måte.

 

 

Powered by Labrador CMS