Ny rapport om mobile vanntåkeanlegg i boliger

RISE Fire Research har kartlagt kommuners erfaring med mobile vanntåkeanlegg for å belyse om dette er et egnet tiltak for mennesker som er særlig sårbare for brann. I spørreundersøkelser og intervjuer kom det frem at det er store forskjeller i hvordan norske kommunene arbeider med å tildele, installere, drifte og vedlikeholde mobile vanntåkeanlegg.

Publisert

Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) som har bestilt rapporten.

Dette er vanntåke:

 • Vanntåke er betegnelsen på brannslokkesystemer hvor vanndråpene er svært små, mindre enn 1 mm.
 • Vanntrykket i dysen kombinert med dens utforming bestemmer dråpestørrelsen.
 • Når vanntåken treffer flammer ekspanderer hver dråpe 1760 ganger og fortrenger oksygen slik at flammene kveles.
 • Vanntåke som slukkemiddel har den fordel at vannmengdene som brukes er små, og det ikke oppstår store vannskader.
 • Vanntåke egner seg for automatiske slokkeanlegg som utløses i initialfasen i en brann.
 • I eksempelvis omsorgsboliger der det bor mennesker som ikke kan rømme uten hjelp ved brannalarm, anses vanntåke som spesielt gunstig, da tåken tar røyken med ned og lager bedre pusteforhold.

Mobile vanntåkeanlegg kan produsere en vanntåke som kan kjøle ned og begrense en brann på et mindre område i en bolig. Anlegget er utstyrt med følsomme detektorer som kan aktivere anlegget svært tidlig i brannforløpet, og begrense spredning av brannen og i noen tilfeller slokke brannen.

Dette gir økt tid for evakuering, noe som kan være spesielt viktig for sårbare personer med risikofaktorer, som nedsatte kognitive eller fysiske funksjonsevner.

Gode erfaringer

Det kommer frem av kartleggingen at flere kommuner har erfart at mobile vanntåkeanlegg har blitt aktivert i forbindelse med branntilløp og at anleggene har begrenset eller slokket branner som i verste fall kunne blitt til dødsbranner.

RISE Fire Research skriver i rapporten at mobile vanntåkeanlegg kan være et egnet tiltak når følgende risikofaktorer forekommer:

 • Nedsatt kognitive evner
 • Nedsatte fysiske funksjonsevner
 • Rus- og alkoholproblematikk
 • Røyking
 • Bor alene

Det er spesielt hensiktsmessig om flere av risikofaktorene er til stede samtidig. Det vises også til at mobile vanntåkeanlegg ikke er hensiktsmessig for mobile personer som oppholder seg flere steder i boligen og derfor ofte er utenfor anleggets dekningsområde.

I spørreundersøkelser og intervjuer kom det frem at det er store forskjeller i hvordan norske kommunene arbeider med å tildele, installere, drifte og vedlikeholde mobile vanntåkeanlegg.

I store kommuner er det flere som støtter seg på rutiner og formelle arbeidsprosesser for arbeidet. Det er derfor en større andel av de store kommunene som får anleggene ut til personer enn i de små kommunene, hvor arbeidet er mer preget av uformelle rutiner og personlige relasjoner.

Behov for mer kartlegging

«Personer som tilhører en risikoutsatt gruppe er særlig sårbare for brann. Som risikoutsatt gruppe regnes blant annet eldre med hjelpebehov, rusavhengige og personer med psykiske helseproblemer. Dødsbrannstatistikken fra 2013 og til i dag, viser at om lag 3 av 4 av de som omkommer i brann tilhører en risikoutsatt gruppe. 9 av 10 omkommer i bolig. En analyse av dødsbranner i Norge viser at de mest fremtredende risikofaktorene ved dødsbrann knyttet til person er nedsatt førlighet, nedsatt kognitiv evne (demenslidelse), kjent rusmisbruk, alkoholpåvirkning, røyking og psykisk lidelse.", står det i rapporten.

Videre påpeker RISE i rapporten at mobile vanntåkeanlegg kan begrense en brann i startfasen og redde liv og verdier. "Flere kommuner har plassert slike anlegg i hjemmene til mottakere av hjemmebaserte tjenester (Oslo, Trondheim m.fl.), men flere personer som tilhører en risikoutsatt gruppe, ville fått tilgang til slikt hjelpemiddel dersom mobile vanntåkeanlegg inkluderes i hjelpemiddelsentralenes sortiment.», skriver de.

RISE mener at det ut i fra resultatene i studien er behov for nye og oppdaterte kost-nytte analyser av mobile vanntåkeanlegg. Det er også behov for bedre statistisk vurderingsgrunnlag for mobile vanntåkeanlegg, samt behov for en norsk teststandard for mobile vanntåkeanlegg. Det mangler også tydelige retningslinjer for tildeling, anskaffelse, installasjon, drift og vedlikehold av mobile vanntåkeanlegg.

>> Her kan du lese rapporten

Kilde: DSB, RISE

Powered by Labrador CMS